งานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ณ สนามโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  สพท. กทม. เขต 2 

   

ครูอ้อย  นางสิริพร  กุ่ยกระโทก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  กล่าวรายงาน 

และท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมาน  ชื่นอิ่ม  กล่าวเปิดงานและกิจกรรม

   

กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  งานสัปดาห์วิชาการ  มีการแข่งขัน และประกวด  4 ประเภทคือ ....การคัดลายมือ  การจัดทำบัตรอวยพร  การวาดรูประบายสี  ตลอดจนการจัดทำบัตรอวยพรด้วยคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมกลางแจ้ง  แสดงกลางสนาม  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ป. 1- 6  ชมภาพ.....