แผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2551

การจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับหมู่บ้าน ปี งบประมาณ 2551
*************************************

ในระหว่างวันที่ 17-29 ธันวาคม 2550 ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีพัฒนาประกอบด้วย พัฒนาชุมชน , กศน , อบต. อำเภอแวงใหญ่ ได้จัดทำแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำและสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน ของตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 11 หมู่บ้าน  โดยมีขั้นตอนจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้
1. ชี้แจงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ชี้แจงกระบวนการขั้นตอนและประโยชน์ของแผนชุมชน
3. ชี้แจงตัวชี้วัดของแผนชุมชน
4. ชี้แจงยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
5. ชี้แจงเสาเข็มชีวิต 8 ต้น
6. ชี้แจงข้อมูล จปฐ และ กชช 2 ค.
7. ค้นหาข้อมูลศักยภาพชุมชน ด้านเงินทุน , ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ ,  
    อาชีพ , ประเพณี , วัฒนธรรม
8. วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนโดยใช้ SWOT เรียงลำดับความสำคัญ
     ของปัญหาในจุดอ่อน  และอุปสรรค์ ด้านเศรษฐกิจพ  สังคม 
     การเมือง  การปกครอง  และทรัพยาธรณี
9. ค้นหาอัตตลักษณ์ชุมชน คือ ความเป็นตัวตนของชุมชน
10. กำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพ และแหล่งรายได้ของชุมชน
11. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
12. กำหนดร่างแผน/โครงการ (ชื่อกิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา
      ดำเนินการ งบประมาณ โดยแผนงานและโครงการต้องสอดคล้อง
      และครอบคลุมในเรื่อง ต่อไปนี้
1)  ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องและรองรับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
     5 แผนงาน
2) ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนปรัชญา
    เศรษฐกิจพอเพียง
3) ต้องเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาอาชีพและหาแหล่งรายได้
4) ต้องมีโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
    ของชุมชนตามระเบียบวาระแห่งชุมชน
5) ต้องเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแนวคิดเสาเข็มชีวิต 8 ต้น
     ของจังหวัดขอนแก่น

                        

              

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน

คำสำคัญ (Tags)#แผนชุมชน

หมายเลขบันทึก: 156349, เขียน: 28 Dec 2007 @ 10:12 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)