ใครรู้จัก National Innovation Agency บ้าง ?

Connecting Knowledge
“สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบบริหารงานที่เป็นอิสระจากระบบราชการ โดยให้โอนเงินในส่วนของกองทุนพัฒนานวัตกรรมมาเป็นทุนประเดิมของสำนักงานฯ และในขณะเดียวกันให้บริหาร “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” ตามระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2546 สำนักงานฯ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และมีภารกิจหลัก คือ การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจและเครือข่ายวิชาการอย่างมีบูรณาการ อันจะนำไปสู่การสร้างให้เกิด “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศวิสัยทัศน์
"องค์กรนำในการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขัน"

 

พันธกิจ
"ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน"

 

นิยามพันธกิจ
"Connecting Knowledge: ประสานความรู้"

 

กรอบภารกิจ

สนช . มีกรอบภารกิจในการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีพันธกิจในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 

·         ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและศักยภาพของนวัตกรรม ตลอดจนการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

 

·         เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจอย่างมีบูรณาการ โดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน และเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรในการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างให้เกิด “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้นโดยเร็ว

 

·         สนับสนุนด้านวิชาการและการเงิน เพื่อช่วยการพัฒนาโครงการในระยะหลังการวิจัย และพัฒนา หรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดทำต้นแบบโรงงานนำร่อง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริง การวิเคราะห์และประเมินทางการตลาด และการจัดทำแผนธุรกิจ เป็นต้น

 

·         สนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ การจัดการประชุมและสัมมนา และการพัฒนาความใฝ่รู้

 

·         ส่งเสริมเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมทั้งในระดับอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชนทั่วไป

 

·         บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2546

 

                                    แต่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีในส่วนของ"นวัตกรรมเชิงความรู้"ซึ่งจะเป็นที่มาขอการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมเนื่องมาจากรัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาประมาณปีละหนึ่งหมื่นล้านบาท ซึ่งถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ บุคลากรวิจัย และสิทธิบัตร ได้ในระดับหนึ่ง แต่ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้พลังด้านการวิจัยและพัฒนาเข้าหนุนการยกระดับการผลิตและการประสานพลัง เพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่และสังคมฐานความรู้นั้น อาจจะยังไม่สามารถที่จะบูรณาการให้เกิดเป็นสรรพกำลังเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ โดยเฉพาะการสร้างผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดจากการต่อยอดของผลงานวิจัย เนื่องจากขาดตลาดกลางที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้น และเป็นศูนย์กลางในการประเมินมูลค่าอย่างเป็นธรรม

สนช. จึงให้ความสำคัญในการริเริ่ม ชักนำ และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานด้านการผลิต การตลาด การลงทุน และสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยออกไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือแสวงหาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อบุกเบิกในการนำงานวิจัยไปตอบสนองความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการชักนำให้เกิดบริษัทใหม่ที่ใช้ฐานความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา อันจะนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมในระดับกลุ่มบริษัท และนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

 

                           "การจัดการความรู้เป็นพื้นฐานของการจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานหรือองค์กร  เมื่อได้เข้าไปศึกษาในเวปไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็เข้าใจว่าก่อตั้งขึ้นโดยใช้พื้นฐานของ KMไม่ทราบว่าเข้าใจถูกรึเปล่า  เกิดความรู้สึกภูมิใจอยู่ลึกๆว่าแนวทางของKMก่อให้เกิดการพัฒนาระดับประเทศ  แต่สนช.จะเน้นในเรื่องงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา  แล้ว KMของเราที่เรียนกันนี่หล่ะจะต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณยังไงบ้าง"

 

http://www.nia.or.th/html/KDInnovation/KDInnovation.htm

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM NUMBER NINEความเห็น (0)