วันนี้ผมมีโอกาสได้เข้าประชุมภาคฯ เพื่อจัดตารางสอนของอาจารย์ในภาคฯ  จากการเข้าประชุมสรุปได้ว่า ทุกคนต้องมีภาระงานการสอนค่อนข้างเยอะ ซึ่งหมายถึงการสอนทั้งวิชาหลักของสายวิชา และวิชาพื้นฐานต่าง ๆ นั้น หมายความว่าเวลาในบางส่วนที่ควรจะใช้สำหรับการทำวิจัยย่อมหายไป นั้นย่อมแสดงว่าโอกาสที่อาจารย์หลายท่านที่มีความคิดที่จะทำวิจัย มีความอยากที่จะแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการรู้ ย่อมหายไปด้วยไม่มากก็น้อย เท่าไหร่ละถึงจะเป็นมาตรฐานเท่าไหร่ถึงจะเป็นค่าที่ดีที่ทำให้งานทั้งสองอย่างสามารถเดินไปด้วยกัน และที่สำคัญเดินไปด้วยคุณภาพแต่ไม่ใช่ด้วยปริมาณเพียงอย่างเดียว "เวลา" คือส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องมีการทบทวนและมีการพิจาณากัน เพื่อความเหมาะสมทั้งด้านการสอนและการวิจัย