แนวคิดการจัดการความรู้จาก ดร.ทศพร
          

 สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แจกหนังสือ เป็นอภินันทนาการ คือ หนังสือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานแนวใหม่ ซึ่ง เขียน โดย ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ จัดพิมพ์โดย สำนักงาน ก.พ.ร. มกราคม ๒๕๔๙ จำหน่ายราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท
    ข้อความส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่อง “ การจัดความรู้ ” ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าที่ ๓๐๒ ถึงหน้า ๓๐๗ ข้อความบางตอนที่ท่านที่ได้ “ นำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ” น่าศึกษาดังนี้ครับ
๑.   การบริหารจัดการความรู้ หรือ Km เป็นเองซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่า “องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆกับการที่บุคลากรลาออก หรือ เกษียณอายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง”
๒. อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้ คือ พฤติกรรม “การหวงความรู้” วัฒนธรรม “การไม่ยอมรับในตัวบุคคล” หากองค์กรสามารถกำจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้ การบริหารจัดการความรู้ ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป
๓.  การบริหารจัดการความรู้คืออะไร ในปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความของคำว่า การบริหารจัดการความรู้ที่เป็นหนึ่งเดียว แต่เราสามารถสรุปจุดร่วมของความหมายที่หลากหลายได้ว่า

   “การบริหารจัดการความรู้ คือ กระบวนการใดๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมารวบรวม และ จัดเก็บความรู้ภายในองค์กรซึ่งเปรียบเทียบเสมือนสินทรัพย์ (Asset) อย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาใช้ หรือ ถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือ เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป”

JJ