ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเรือประมงต่างชาติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเรือประมงต่างชาติ

 

      ใบอนุญาตทำการประมงสำหรับเรือประมงต่างชาติทุกฉบับ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

  1. (1.1) ห้ามเรือประมงต่างชาติจะเข้าไปในเขตน่านน้ำของประเทศพม่า เพื่อประสงค์ทำการประมงไม่ได้ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก

 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานทำการประมงสำหรับเรือประมงต่างชาติ หรือ
- กฎหมายอื่นใดของสหภาพพม่า

  36. รือประมงทุกลำต้อง27. ภายหลังการตรวจสอบครั้งสุดท้าย เรือต้องออกจากเขตน่านน้ำทำการประมงพม่า
โดยตรง และไม่ทำการประมงหรืออยู่ในสภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงก่อนออกจากน่านน้ำ

 

  28. เงินค่าประกันความเสียหายหรือความปลอดภัยที่ผู้ประกอบการได้วางไว้ จะนำมาใช้จ่ายเป็นค่าปรับหรือค่าชดเชยใด ๆ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการกระทำของเรือต่างชาติได้

 

  29. ผู้ประกอบการต้องนำเงินประกันความเสียหายมาวางเพิ่มเติมให้ครบเต็มตามจำนวน
ที่ระบุไว้ ในกรณีที่เงินค่าประกันดังกล่าวถูกใช้จ่ายไป

 

  30. ห้ามใช้อวนลากปลาและอวนลากกุ้ง ที่มีขนาดตาอวนก้นถุงเล็กกว่า 2.50 นิ้ว
และห้ามใช้อวนล้อมที่มีขนาดเล็กกว่า 4 นิ้ว

 

  31. ห้ามเรือประมงขนส่งปลาที่ยังมีชีวิตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมประมง

 

  32. เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบรายการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบทะเบียนเรือ

 

  33. ต้องแจ้งตำแหน่งเรือในแต่ละวันเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอธิบดีกรมประมง หรือ
สำนักงานที่เกาะสอง หรือสำนักงานใหญ่ที่กรุงย่างกุ้งทุกวัน รายงานดังกล่าวควรระบุว่าเรือกำลังเดินทางไปยังพื้นที่ทำการประมง อยู่ในพื้นที่ทำการประมง หรือกำลังเดินทางออกจากพื้นที่ทำการประมงไปยังจุดตรวจที่เกาะสอง

 

  34. ระยะเวลาเวลาทำการประมงใน 1 รอบ ที่ทำการตรวจก่อนเข้า (check in) และตรวจก่อนออก (check out) ไม่ควรเกิน 1 เดือน (30 วัน) ในเขตน่านน้ำประมงพม่า

 

  35. จากจุดตรวจที่เกาะสอง สามารถเดินเรือผ่านไปยังแนวอาณาเขตได้โดยผ่านจุดตรวจที่อยู่ทางเหนือตรงไปเกาะ 5เกาะและเกาะ Cock burn

 

ติดตั้งระบบสัญญาณ VHF ช่อง 6

 

 

  (1.2) ในน่านน้ำการประมงของสหภาพพม่า ห้ามกระทำการดังนี้

 

  ( ก) ทำการประมงหรือเตรียมทำการประมง
  (ข) ขนขึ้น นำขึ้นท่า ถ่ายเรือหรือทำการขนส่งปลา ผลผลิตสัตว์น้ำ เสบียง
และคนหรือลูกเรือใด ๆ
  (ค) ทำการวิจัยหรือสำรวจด้านวิชาการและเศรษฐกิจการทำประมง ยกเว้น
ได้รับการอนุญาตให้กระทำได้จาก

 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานทำการประมงสำหรับเรือประมง
ต่างชาติ หรือ
- กฎหมายอื่นใดของสหภาพพม่า

 

  2. ผู้ประกอบการ ไต้ก๋ง และลูกเรือของเรือประมงต่างชาติจะต้องยึดถือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสัมปทานทำการประมงสำหรับเรือประมงต่างชาติ หรือกฎหมายอื่นใดของสหภาพพม่า

 

  3. ผู้ประกอบการจะปฏิบัติและคงไว้ซึ่งข้อผูกมัดหรือเงินประกันความเสียหาย หรือรูปแบบ
การประกันอื่นใดตามที่อธิบดีกรมประมงกำหนด

 

  4. เรือประมงต่างชาติลำใดจะเข้าทำการประมงในเขตน่านน้ำประเทศพม่าได้ ต่อเมื่อ

 

   4.1 เรือประมงได้รับใบอนุญาต ทำการประมงตามข้อกำหนดเงื่อนไขการทำการประมงต่างชาติ
   4.2 เรือประมงได้แสดงหลักฐานการจ่ายเงินในการขอใบอนุญาต โดยติดแสดงหลักฐานนั้น
อย่างเด่นชัดไว้ในห้องถือท้ายเรือของเรือเจ้าของใบอนุญาตนั้น และ
   4.3 เรือประมงต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมงพม่าตามกำหนดเวลา

 

  5. เรือประมงต้องติดตั้งและรักษาเครื่องมือติดต่อสื่อสาร การเดินเรือ หลักฐาน และสัญญาณให้พร้อมใช้งานเสมอ

  6. เรื่อประมงต่างชาติใด ๆ หลังเข้าไปในเขตน่านน้ำประเทศพม่า จะต้องนำเรือตรงเข้า
ท่าเรือหรือสถานที่เพื่อทำการตรวจในขั้นต้น

 

  7. (ก) เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทุกลำ ในขณะที่อยู่ในเขตน่านน้ำทำการประมงของ
ประเทศพม่า ต้องเขียนเลขที่ได้รับอนุญาต เป็นเลขอารบิคสีขาวบนพื้นสีเขียวไว้ที่สองข้างของตัวเรือ
ในลักษณะและขนาดที่มองเห็นชัดเจนจากทางอากาศและทางทะเล

 

   (ข) โดยไม่มีกรณียกเว้น
 - ในกรณีเรือประมงมีขนาดความยาวทั้งหมดเกิน 20 เมตร ต้องเขียนขนาดอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร และ
- ในกรณีเรือประมงมีขนาดความยาวทั้งหมดไม่เกิน 20 เมตร ต้องเขียนขนาดอักษรและมีความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

 

   8. เรือประมงต่างชาติได้รับสิทธิผ่านน่านน้ำประมงพม่าโดยสุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต
ทำการประมงในขณะนั้นและในพื้นที่นั้น ต้องเก็บเครื่องมือทำการประมงไว้ใต้ดาดฟ้าเรือ หรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือประมงจากบริเวณเรือที่โดยปกติใช้ทำการประมง หรือให้อยู่ในบริเวณที่ไม่พร้อมทำการประมง

 

  9. ไต้ก๋งเรือหรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตต้องแจ้งอธิบดีกรมประมงถึงกำหนดวันและเวลา
โดยประมาณก่อนการนำเรือประมงเข้าเขตน่านน้ำพม่าภายในไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง พร้อมทั้งรายละเอียด
ต่อไปนี้

 

  9.1 รายละเอียดเรือประมง
  9.2 เส้นทางเดินเรือและท่าเรือที่จะเดินทางไป

 

  10. ใบอนุญาตทำการประมงที่ออกให้แก่เรือประมงใดเรือประมงหนึ่ง จะมีผลบังคับใช้
เฉพาะเรือประมงลำนั้น โดยไม่สามารถใช้กับเรือประมงลำอื่นใด

 

  11. การทำประมงภายใต้ใบอนุญาต จะมีการกำหนดชนิดปลา ปริมาณปลา วิธีทำประมง
เครื่องมือทำประมง พื้นที่ทำการประมงและระยะเวลาทำการประมง ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 

  12. การขนถ่ายปลา ขนส่งหรือแปรรูปปลา จะกระทำได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตให้ทำได้เฉพาะสำหรับปลาบางชนิด ในปริมาณที่จำกัดจากเรือที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

  13. ไต้ก๋งเรือประมงต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาต ต้องกระทำ ดังนี้

 

   13.1 ต้องดำเนินการนำเรือไปยังที่หรือท่าเรือเพื่อทำการตรวจในทันที่ เมื่ออธิบดี
กรมประมงหรือผู้ตรวจสอบต้องการ
  13.2 ต้องอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ ขึ้นไปบนเรือเพื่อทำวิจัยเมื่ออธิบดีกรมประมงต้องการ
  13.3 ให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและเพียงพอ แก่ผู้ตรวจหรือผู้สังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือ

   14. ห้ามทำการประมง รบกวน จับสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม หอยมุก ล็อบสเตอร์ที่มีไข่
เต่าทะเลและไข่เต่าทะเล ในเขตน่านน้ำพม่า

 

  15. ในกรณีที่สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม หอยมุก ล็อบสเตอร์ที่มีไข่ เต่าทะเลและไข่เต่าทะเล
ถูกจับหรือนำมาโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ระหว่างทำการประมง สัตว์เหล่านั้นหากยังมีชีวิตอยู่จะต้องปล่อยในทันที

 

  16. ห้ามใช้สารพิษ ระเบิด สารที่ทำให้มึน สารเคมี หรือเครื่องกระแสไฟฟ้าในการทำประมง

 

  17. ห้ามกระทำการใดกับชาวประมงท้องถิ่นอันเป็นสาเหตให้สูญเสียหรือทำลายเรือประมง เครื่องมือประมง และผลจับสัตว์น้ำของชาวประมงท้องถิ่น

 

  18. ผู้รับสัมปทานหรือไต้ก๋งเรือประมงต่างชาติจะต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงท้องถิ่น ในกรณีที่ตนทำให้เกิดความสูญเสียหรือเกิดความเสียหายแก่เรือประมง เครื่องมือประมงหรือปลาที่จับได้ของชาวประมงท้องถิ่น

 

  19. ห้ามทิ้งหรือปล่อยสิ่งมีชีวิต สิ่งของหรือวัตถุ อุปกรณ์หรือเครื่องมือทำการประมง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดภัยอันตรายแก่ปลา สัตว์ทะเลและสิ่งแวดล้อมในทะเล จากเรือต่างชาติลงไปในน้ำ

 

  20. ไต้ก๋งเรือทุกลำในเขตน่านน้ำพม่า ต้องแน่ใจว่ารักษาระยะให้เรืออยู่ห่างจากเครื่องมือ
ทำการประมงของเรือลำอื่น ไม่น้อยกว่า 0.5 ไมล์ทะเล ตลอดเวลา

 

  21. ไต้ก๋งของเรือจะต้องเก็บรักษาบันทึกรายงานในรูปแบบที่อธิบดีกรมประมงต้องการ

 

  22. ไต้ก๋งเรือต้องส่งผ่านบันทึกรายงานหรือแบบฟอร์มตามที่ต้องการไปยังอธิบดีกรมประมงตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต ในช่วงใดก็ได้ตามคำร้องขอของอธิบดีกรมประมงหรือผู้ตรวจสอบ

 

  23. เรือประมงต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องชักธงของประเทศตนและธงชาติสหภาพพม่าตลอดเวลาในขณะอยู่ในเขตทำการประมงของพม่า
  24. ห้ามเรือประมงที่มีใบอนุญาต ใช้เครื่องมือประมง ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
เมื่อติดตั้งที่เรือ ยกเว้นเครื่องมือที่ติดตั้งอย่างถาวรและเป็นเครื่องหมายให้เห็นเด่นชัดสำหรับเลขที่
ใบอนุญาตของเรือนั้น

 

  25. บุคคลที่เป็นไต้ก๋งและลูกเรือทุกคน จะต้องระมัดระวังด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้ตรวจสอบหรือผู้สังเกตการณ์ทุกคนไว้ก่อน

 

  26. ก่อนออกจากเขตน่านน้ำทำการประมงพม่า เรือประมงต่างชาติต้องผ่านการตรวจสอบครั้งสุดท้ายที่ท่าเรือหรือสถานที่ที่กำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวกับประมงG.806ความเห็น (0)