การขอจดทะเบียนเรือใหม่

  ติดต่อ

   ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่

 

1. เมื่อมีเรือ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน

 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)

 

3. ใบมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)

 

4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทฯ

 

5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ/วัตถุประสงค์

 

6. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

 

7. บัญชีผู้ถือหุ้น

 

8. สัญญาว่าจ้างต่อเรือ

 

9. สัญญาการซื้อขายเรือ/พร้อมคำแปล

 

10. เอกสารใบเสร็จรับเงินการซื้อขาย

 

11. ใบเสร็จชำระภาษีและใบรับรองการนำเข้า

 

12. หนังสือรับการถอนทะเบียนเรือ/พร้อมคำแปล (ถ้ามี)

 

13. เอกสารการชำระภาษีสรรพสามิต

 

14. ภาพถ่ายเรือ

 

2. ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาติใช้เรือ /จดทะเบียนเรือไทย ใบคำร้องขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ เพื่อไปตรวจเรือ

 

3. เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือไปตรวจเรือ จะทำการวัดขนาดเรือ ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวเรือ /เครื่องจักร และอื่นๆ ที่จำเป็น ต่อเรือ

 

4. เจ้าพนักงานจะออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ

 

5. ฝ่ายทะเบียนออกใบทะเบียนเรือ/ใบอนุญาตใช้เรือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 15437, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)