measurement set of stroke

ตัวชี้วัดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

สถาบัน / โรงพยาบาล……………………………………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
  
  
  
  
1.    อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
อุดตัน
< 30/1000
       
2.    อัตราการเกิดโรคปอดอักเสบของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
< 30/1000
       
3.    อัตราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
< 30/1000
       
4.    อัตราการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
0 %
       
5.    ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการตรวจ CT scan / MRI สมอง
100 %
       
6.    ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ในขณะแรกรับ
100 %
       
7.    ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่ได้รับ Aspirin ภายใน 48 ชั่วโมงแรก
85 %
       
8.    ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุด
ตันที่กลับบ้านและได้รับ Antiplatelet หรือ
Anticoagulant
100 %
       
9.    ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุด
ตันที่ได้รับการทำกายภาพบำบัด
100 %
       
10.   อัตราการเกิดพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
0 /1000
       
11.   อัตราการ Readmission ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
0 /1000
       
12.   ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่ไม่ได้รับ Nifedifine sublingual
100 %
       
13.   ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุด
ตันที่กลับบ้านและได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัว
เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
100 %
       
14.   ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
อุดตันที่ได้รับการรักษาใน Stroke unit
100 %
       
15.   ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่ได้รับการตรวจ EKG 
100 %
       
16.   ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่มีไข้( >38°C )และได้รับการดูแลรักษาภาวะไข้อย่างเหมาะสม
100 %
       
17.   ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
อุดตันที่ได้รับการรักษาตามแนวทางที่วางแผนไว้
( Care Map )
100 %
       
หมายเหตุ : คำแนะนำในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด โดยคำนึงถึงภาระ และความสำคัญในการสะท้อน
คุณภาพการดูแลรักษา
- ตัวชี้วัดที่แนะนำให้ ต้องเก็บ คือ ข้อ 1 – 9
- ตัวชี้วัดที่แนะนำให้ ควรเก็บ คือ ข้อ 10 – 14
- ตัวชี้วัดที่แนะนำให้ เก็บเพิ่มเติม คือ ข้อ 15 - 17


ฐานข้อมูลตัวชี้วัดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
สถาบัน/โรงพยาบาล…………………………………………………………………………………………………………………..
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 หน่วยงานของท่าน รับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ไว้ดูแลรักษาในหอผู้ป่วยที่จัดเป็น
( ) Stroke unit ( ) Stroke corner ( ) อื่นๆ (ระบุ ) คือ …………………………….
1.2 หน่วยงานของท่านมีทีมงาน ที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ประกอบด้วย
( ) แพทย์ทางประสาทวิทยา
( ) แพทย์ทางประสาทศัลยศาสตร์
( ) แพทย์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
( ) พยาบาล
( ) นักกายภาพบำบัด
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………………
2. ฐานข้อมูลตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
ข้อมูล
ปี พ.ศ.
  
  
  
  
1. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่เสียชีวิตหลังจากรับไว้ใน
โรงพยาบาล
       
2. จำนวนผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เกิด Pneumonia 
   
       
3. จำนวนผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เกิด urinary 
tract infection
  
  
  
  
4. จำนวนผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เกิดแผลกดทับ
  
  
  
  
5. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการเอกเรย์
คอมพิวเตอร์ / เอกเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าสมอง
  
  
  
  
6. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ขณะแรกรับ

  
  
  
  
7. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ Aspirin ภายใน 48 ชั่วโมงแรก หลังจากรับไว้ใน
โรงพยาบาล
  
  
  
  
8. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่กลับบ้านและได้รับ 
Antiplatelet หรือ Anticoagulant
  
  
  
  
9. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการประเมินและ
หรือทำกายภาพบำบัด
  
  
  
  
10. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่พลัดตกหกล้ม
  
  
  
  
11. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ /อุดตัน ที่กลับเข้ารับการรักษาเป็น
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน หลังจำหน่ายโดยมิได้มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า
  
  
  
  
12. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันที่ไม่ได้รับ Nifedipine  
sublingual
  
  
  
  
13. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่กลับบ้านและได้รับคำ
แนะการปฏิบัติตัว
  
  
  
  
14. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับเข้ารักษาใน 
stroke unit
  
  
  
  
15. จำนวนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการตรวจ 
   EKG
  
  
  
  
16. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ / อุดตัน ที่มีไข้ ( >38°C )และ 
ได้รับการดูแลรักษาภาวะไข้อย่างเหมาะสม
  
  
  
  
17. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการรักษาตาม
แนวทางที่วางแผนไว้
  
  
  
  
18. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่รับไว้ในโรงพยาบาลใน 
ช่วงเวลาเดียวกัน
  
  
  
  
19. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่รับไว้ในโรงพยาบาลใน 
ช่วงเวลาเดียวกัน - จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่
เสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกัน
  
  
  
  
20. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่มีไข้( >38°C )   
ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
  
  
  
  
ฐานข้อมูลตัวชี้วัดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
สถาบัน/โรงพยาบาล…………………………………………………………………………………………………………………..
3. ข้อมูลพื้นฐาน
3.1 หน่วยงานของท่าน รับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ไว้ดูแลรักษาในหอผู้ป่วยที่จัดเป็น
( ) Stroke unit ( ) Stroke corner ( ) อื่นๆ (ระบุ ) คือ …………………………….
3.2 หน่วยงานของท่านมีทีมงาน ที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ประกอบด้วย
( ) แพทย์ทางประสาทวิทยา
( ) แพทย์ทางประสาทศัลยศาสตร์
( ) แพทย์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
( ) พยาบาล
( ) นักกายภาพบำบัด
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………………
4. ฐานข้อมูลตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
ข้อมูล
ปี พ.ศ.
  
  
  
  
1. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่เสียชีวิตหลังจากรับไว้ใน
โรงพยาบาล
       
2. จำนวนผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เกิด Pneumonia 
   
       
3. จำนวนผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เกิด urinary 
tract infection
  
  
  
  
4. จำนวนผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เกิดแผลกดทับ
  
  
  
  
5. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการเอกเรย์
คอมพิวเตอร์ / เอกเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าสมอง
  
  
  
  
6. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ขณะแรกรับ

  
  
  
  
7. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ Aspirin ภายใน 48 ชั่วโมงแรก หลังจากรับไว้ใน
โรงพยาบาล
  
  
  
  
8. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่กลับบ้านและได้รับ 
Antiplatelet หรือ Anticoagulant
  
  
  
  
9. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการประเมินและ
หรือทำกายภาพบำบัด
  
  
  
  
10. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่พลัดตกหกล้ม
  
  
  
  
11. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ /อุดตัน ที่กลับเข้ารับการรักษาเป็น
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน หลังจำหน่ายโดยมิได้มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า
  
  
  
  
12. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันที่ไม่ได้รับ Nifedipine  
sublingual
  
  
  
  
13. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่กลับบ้านและได้รับคำ
แนะการปฏิบัติตัว
  
  
  
  
14. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับเข้ารักษาใน 
stroke unit
  
  
  
  
15. จำนวนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการตรวจ 
   EKG
  
  
  
  
16. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ / อุดตัน ที่มีไข้ ( >38°C )และ 
ได้รับการดูแลรักษาภาวะไข้อย่างเหมาะสม
  
  
  
  
17. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการรักษาตาม
แนวทางที่วางแผนไว้
  
  
  
  
18. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่รับไว้ในโรงพยาบาลใน 
ช่วงเวลาเดียวกัน
  
  
  
  
19. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่รับไว้ในโรงพยาบาลใน 
ช่วงเวลาเดียวกัน - จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่
เสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกัน
  
  
  
  
20. จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่มีไข้( >38°C )   
ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
  
  
  
  คำจำกัดความ
1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน หมายถึง ผู้ป่วยมีอาการโรคหลอดเลือดสมองตีบ /อุดตัน ที่มา
โรงพยาบาล ภายใน 1 สัปดาห์ หลังเกิดอาการ
2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
อุดตัน ที่เสียชีวิตหลังรับไว้ในโรงพยาบาล
3. การเกิดโรคปอดอักเสบ หมายถึง ผู้ป่วยมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับโรคปอดอักเสบ ( inspiratory crackles 
  and fever ) หรือ เอกซเรย์ปอดเข้าได้กับการติดเชื้อในปอด หรือ ตรวจพบเสมหะคล้ายหนอง ( purulent sputum )
4. การเกิดโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ หมายถึง ผู้ป่วยมีอาการทางคลินิก ( ปัสสาวะแสบ ขัด และมีไข้ ) หรือผล 
  การเพาะเชื้อให้ผลบวก ( positive urine culture )
5. การเกิดแผลกดทับ หมายถึง การเกิดบาดแผลใดใดที่ผิวหนัง จากแรงกดทับ ( any skin break or necrosis 
  resulting from either pressure or trivial trauma , skin trauma resulting from falls was not 
  included  )
6. การพลัดตกหกล้ม หมายถึง การที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เกิดการพลัดตกหกล้มทุกกรณี เช่น 
ลื่นหกล้มในห้องน้ำ ล้มเนื่องจากร่างกายเสียการทรงตัว / อ่อนแรง การตกเตียง ฯลฯ
( only document fall regardless of cause )
7. การ Readmission หมายถึง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ / อุดตัน ที่เคยมารักษาเป็นผู้ป่วยใน ในระยะเฉียบ 
  พลัน (มาโรงพยาบาลภายใน 1 สัปดาห์ หลังเกิดอาการ ) และต้องกลับมาเป็นผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลเดิมอีก ภาย
  ใน 28 วัน หลังจากจำหน่าย ( โดยมิได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า )
8. CT scan / MRI สมอง หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ด้วยการตรวจ CT scan / MRI สมอง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากรับไว้ใน
โรงพยาบาล
9. การตรวจ EKG หมายถึง การทีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดย
  บุคลากรทางการแพทย์
10. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในขณะแรกรับ หมายถึง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ได้รับการ
  ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (จากหลอดเลือดดำหรือปลายนิ้ว) ในขณะแรกรับ
11. การได้รับ Aspirin ภายใน 48 ชั่วโมงแรก หมายถึง การที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ / อุดตัน ได้รับ 
Aspirin ขนาด 160 – 300 mg / วัน ทางปากหรือสายยางให้อาหาร ภายใน 48 ชั่วโมงแรก หลังจากรับไว้ใน
โรงพยาบาล ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องไม่มีข้อห้าม เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร แพ้ยา Aspirin
12. การไม่ได้รับ Nifedifine sublingual หมายถึง การไม่ใช้ยาดังกล่าวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
13. การดูแลรักษาภาวะไข้อย่างเหมาะสม หมายถึง การค้นหาสาเหตุของไข้และรักษาสาเหตุของไข้นั้น ตลอดจน
การให้ยาลดไข้
14. การได้รับ Antiplatelet หรือ Anticoagulant หมายถึง การที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
ได้รับยาป้องกันการกลับเป็นซ้ำในกลุ่ม Antiplatelet หรือ Anticoagulant โดยผู้ป่วยต้องไม่มีข้อห้ามใช้
( Antiplatelet ได้แก่ aspirin , ticlopidine , clopidogel , aspirin + dipyridamole, cilostazol
Anticoagulant ได้แก่ warfarin )
15. คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการแนะนำโดยบุคลากรทางการ
แพทย์ ในเรื่องการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และการปฏิบัติตัวหากเกิดการกลับเป็นซ้ำ โดยดูจากแบบฟอร์มการให้คำ
แนะนำเทียบกับแผนการสอน
16. การทำกายภาพบำบัด หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการประเมินและ/หรือทำกายภาพบำบัดจากนักกายภาพบำบัดหรือ
บุคลากรทางการแพทย์
17. การรักษาตามแนวทางที่วางแผนไว้ หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแนวทางที่วางแผนไว้ล่วงหน้า เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
18. การรักษาใน Stroke unit หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการรักษาในพื้นที่ที่จัดให้เฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตัน อาจเป็นหน่วยที่จัดตั้งเป็นพิเศษ ( unit ) หรือเป็นพื้นที่เฉพาะที่แยกต่างหาก ( corner ) อยู่
ในหอผู้ป่วยปกติก็ได้ โดยมีองค์ประกอบต่อไปนี้
1. มีหัวหน้าทีม และทีมงานสหวิชาชีพ(เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา โภชนากร ฯลฯ ) ดู
แลรับผิดชอบ
2. มีระบบและแนวทางการดูแล รักษา ผู้ป่วย เป็นลายลักษณ์อักษร
3. มีการประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดย
ทีมสหวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ

Measurement  Template 
  1.  อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
ประเด็น
รายละเอียด
1.ชื่อของตัวชี้วัด
อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
2.ความหมายของตัวชี้วัด
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน  หมายถึง ผู้ป่วยมีอาการโรคหลอดเลือดสมองตีบ /อุดตัน ที่มาโรงพยาบาล ภายใน 1 สัปดาห์ หลังเกิดอาการ
การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เสียชีวิตหลังรับไว้ในโรงพยาบาล
3.วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ได้รับการดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสม
4.สูตรในการคำนวณ
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่เสียชีวิตหลังจากรับไว้ในโรงพยาบาล  x 1,000
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่รับไว้ในโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกัน
5.เป้าหมาย
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุอตันมีอัตราการตาย 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 / 1000
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ปีละ 2  ครั้ง
7.แหล่งข้อมูล
ทะเบียนสถิติของโรงพยาบาล
8.รอบระยะเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด
1    ปี
9.หน่วยที่ใช้ในการวัด
อัตรา : พัน
Measurement  Template 
  2. อัตราการเกิดโรคปอดอักเสบ ( Pneumonia ) ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
ประเด็น
รายละเอียด 
1.ชื่อของตัวชี้วัด
อัตราการเกิดโรคปอดอักเสบของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
2.ความหมายของตัวชี้วัด
การเกิดโรคปอดอักเสบ หมายถึง ผู้ป่วยมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับโรคปอดอักเสบ ( inspiratory crackles and fever ) หรือ เอกซเรย์ปอดเข้าได้กับการติดเชื้อในปอด หรือ ตรวจพบเสมหะคล้ายหนอง
( purulent sputum )
3.วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
4.สูตรในการคำนวณ
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เกิด Pneumonia 
X 1,000
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่รับไว้ในโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกัน
5.เป้าหมาย
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เกิดโรคปอดอักเสบ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 / 1000
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ปีละ 2  ครั้ง
7.แหล่งข้อมูล
ทะเบียนประวัติของผู้ป่วย
8.รอบระยะเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด
1    ปี
9.หน่วยที่ใช้ในการวัด
อัตรา : พัน
Measurement  Template
3.  อัตราการเกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ( Urinary tract infection) ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน
ประเด็น
รายละเอียด
1.ชื่อของตัวชี้วัด
 อัตราการเกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมองตีบหรืออุดตัน
2.ความหมายของตัวชี้วัด
การเกิดโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ  หมายถึง ผู้ป่วยมีอาการทางคลินิก 
( ปัสสาวะแสบ ขัด และมีไข้ ) หรือผลการเพาะเชื้อให้ผลบวก 
( positive urine culture )
3.วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
4.สูตรในการคำนวณ
 จำนวนผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เกิด urinary tract infection    X  1,000
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่รับไว้ในโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกัน
5.เป้าหมาย
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 / 1000
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล
ปีละ 2  ครั้ง
7.แหล่งข้อมูล
ทะเบียนประวัติของผู้ป่วย
8.รอบระยะเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด
1  ปี
9.หน่วยที่ใช้ในการวัด
อัตรา : พัน

Measurement  Template
4.  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิด ความรู้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15429, เขียน: 15 Feb 2006 @ 12:00 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)