คะแนนเต็ม 10 0 คะแนน

  1. ให้ท่ายยกตัวอย่างปรากฏการณ์ทางการพยาบาล Nursing phemonena มา 1 ปรากฏการณ์ และให้เลือกทฤษฏีที่สอดคล้องมาเป็นกรอบในการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ 50 คะแนน

 

  1. ให้ท่านประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางการพยาบาลหรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสุขภาพในปรากฏการณ์นั้นๆ 50 คะแนน