เล่าเรื่องโดยภาพ งานวิจัย ม.อ

สัญญลักษณ์ ของเมืองกระบี่ สถานที่จัดสัมมนา RDO_PSU ( Link )

รศ.ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ รองอธิการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ว่าที่รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง) กล่าววัตถุประสงค์ และ กล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ก.พ ๒๕๔๙

ภาพกิจกรรม " ละลายวิถี"

กิจกรรม " วจีสังสรรค์ แปรผันสู่ยอด"

กิจกรรม " จับจ่อสู่จิต นิมิตรสู่ฝัน "

รศ.ดร.สุรพล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอ. ว่าที่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กำลัง ตั้งใจฟัง รศ.ดร. ปิติ ว่าที่อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ กำลัง "ลปรร ให้ทีมงานฟัง"

กิจกรรม " ผันแปรแนวคิด นิมิตรแพทชั่น "

JJ