แนวทางหลักการเขียนโครงร่างวิจัยก่อนส่งอาจารย์

เพื่อนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ของ ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

แนวทางหลักการเขียนโครงร่างวิจัย


1. ชื่อเรื่อง

- เขียนชื่อเรื่องวิจัยโดยเรียบเรียงให้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่า

- เขียนอย่างกระชับ

- ชื่อเรื่องวิจัยไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทัด

- ชื่อเรื่องของการวิจัยจะต้องบอกให้ทราบถึงประเภทการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษาโดยเฉพาะตัวแปรตามและประชากรของงานวิจัยยกเว้นการวิจัยเชิงอนาคต


2. คำสำคัญ

จะต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องวิจัย โดยเฉพาะตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งเขียนให้ครบทุกตัวแปร และอาจเขียนคำสำคัญเพื่อบอกให้ทราบถึงประชากรของงานวิจัย


3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

- เขียนให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วึ่งควรมีข้อมูลและสถิติสนับสนุน

- เขียนให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อสังคมหน่วยงานและประเทศชาติ

- เขียนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องศึกษาวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหา

- เขียนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหา

- เขียนให้เชื่อมโยงกันในแต่ละย่อหน้า

- เขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องวิจัย

- เขียนให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา


4. คำถามการวิจัย

- เขียนในรูปประโยคคำถาม

- เขียนด้วยสำนวนถ้อยคำที่กระชับและชัดเจน

- กรณีที่คำถามการวิจัยมีหลายข้อ ให้เขียนคำถามแยกเป็นข้อๆ โดยเรียงตามลำดับของการศึกษาคำตอบ


5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เขียนในรูปประโยคบอกเล่า

- เขียนด้วยสำนวนถ้อยคำที่กระชับและชัดเจน

- กรณีที่คำถามการวิจัยมีหลายข้อ ให้เขียนคำถามแยกเป็นข้อๆ โดยเรียงตามลำดับของการศึกษาคำตอบ


6. สมมติฐานการวิจัย

- สมมติฐานที่ดีต้องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ทดสอบได้ถูกต้องตามหลักทฤษฏี

- ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร 2 ตัวแปร หรือมากกว่า โดยเขียนด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน

- งานวิจัยเชิงปริมาณ นิยมกำหนดสมมติฐานที่ทดสอบเป็นข้อๆอย่างชัดเจน

- การวิจัยเชิงคุณภาพอาจไม่ระบุสมมติฐานเป็นข้อๆ

- งานวิจัยเชิงสำรวจ งานวิจัยเชิงอนาคตและงานวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องเขียนสมมติฐานการวิจัย


7. ขอบเขตการวิจัย

เขียนระบุขอบเขตการวิจัยที่ศึกษาซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษา


8. ข้อจำกัดของการวิจัย

เขียนอธิบายให้ผู้อ่านทราบว่างานวิจัยที่ศึกษา มีข้อจำกัดใดที่เป็นเหตุวิสัยทำให้ผู้วิจัยไม่ดำเนินการวิจัยให้ครอบคลุมในทุกแง่มุมได้ตามที่ควรจะดำเนินการ

ซึ่งข้อจำกัดนี้ ควรต้องเป็นข้อจำกัดที่มีเหตุผลเชิงวิชาการ ยอมรับได้ แต่ไม่ใช่ข้อจำกัดที่เนื่องมาจากผู้วิจัยเช่น ผู้วิจัยไม่มีเวลา ผู้วิจัยมีปัญหาสุขภาพ ผู้วิจัยขาดความรู้ในด้านกระบวนการวิจัยเป็นต้น


9. ข้อตกลงเบื้อต้น

- ระบุเงื่อนไขบางประการมาทำความตกลงกับผู้อ่าน เพื่อให้ผู้อ่านให้การยอมรับเงื่อนไขที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น

- เพื่อให้ผู้อ่านเห็นพ้องด้วยว่าข้อตกลงนั้นๆตั้งอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องหรือความจริงโดยไม่ต้องทดสอบหรือพิสูจน์


10. คำนิยามศัพท์เฉพาะหรือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

- เขียนในลักษณะคำนิยามเชิงปฏิบัติการคือ พฤติกรรม หรือการแสดง หรือการปฏิบัติที่สังเกตได้หรือรับรู้ได้หรือประเมินได้

- สาระครอบคลุมและสอดคล้องกับสาระในแนวคิดทฤษฏีของตัวแปรที่ศึกษา

- ต้องเขียนระบุให่ทราบด้วยว่าพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ต้องการศึกษานั้นเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกของใคร ใชวิธีรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใดและรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใด


11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เขียนให้เห็นว่าผลการวิจัยที่ค้นพบนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

- ผลการวิจัยที่ค้นพบจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มใด

- ผลการวิจัยที่ค้นพบจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานใด

- นำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาใดบ้าง


12. กรอบแนวคิดการวิจัย

- ความคิดรวบยอด ซึ่งบูรณาการจากแนวคิดและทฤษฏีที่รวบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรม

- จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันของมโนทัศน์ ปรากฏการณ์ หรือตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาอย่างชัดเจนและอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิชาการ

13. วิธีดำเนินการวิจัย

     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- ประชากร ให้เขียนบรรยายลักษณะประชากรของงานวิจัยว่าเป็นกลุ่มใด มีจำนวนเท่าใด

- กลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุขนาดตัวอย่างและวิธีคำนวนขนาดตัวอย่างในแบบแผนการวิจัยใดที่จำเป็นต้องใช้การสุ่มตัวอย่าง ให้ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่างด้วย โดยอาจทำเป็นตาราง

แสดงเพราะจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น สำหรับการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยควรคำนึงถึงความเป็นตัวแทนของประชากรด้วย ซึ่งควรใช้วิธีการสุ่มโดยใช้หลักความน่าจะเป็น พิจาราเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

รวมทั้งศึกษาจากขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อให้ค่าสถิติที่วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างมีความน่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงไปยังประชากรของงานวิจัยได้

     2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

- เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยเครื่องมืออะไรบ้าง

- เครื่องมือแต่ละชุดเป็นเครื่องมือที่ผู้ใดพัฒนาขึ้น

- เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างอย่างไร เครื่องมือมีลักษณะอย่างไร

- เกณฑ์การให้คะแนนเครื่องมืออย่างไร

- มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออย่างไร ความตรงตามเนื้อหา คุณภาพความเที่ยงของเครื่องมือ

- นำเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใด และจำนวนเท่าไร รวมทั้งรายงานความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย

     3. การดำเนินการทดลอง

- ระบุขั้นตอนการดำเนินการทดลอง

- ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน

- เขียนระบุวิธีกำกับการทดลอง ตลอดจนวิธีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน

     4. การรวบรวมข้อมูล

- ระบุขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพอสังเขป โดยเริ่มจากการขอหนังสือจากสถาบันการศึกษาไปยังผู้บริหารหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่าง

     5. การวิเคราะห์ข้อมูล

- ระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

- เขียนระบุเป็นข้อๆโดยเรียงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

- ระบุวิธีวิเคราะห์ข้อมูล


14. การเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม

- รายชื่หนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ทุกประเภทรวมถึงคำสัมภาษณ์ ที่นำมาใช้ประกอบการทำการวิจัยใช้รูปแบบ APA Formatted References( ธรรมศาสตร์ )


15. รายละเอียดงบประมาณ

- เขียนระบุรายการการใช้จ่ายตลอดโครงการจำแนกตามหมวดหมู่ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดอื่นๆ


16. แผนการดำเนินการวิจัย

- เขียนระบุเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

สามารถดูแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (1)

นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
IP: xxx.144.143.3
เขียนเมื่อ 
เขียนได้ละเอียดชัดเจนดีครับ