เวทีแบ่งปันความรู้โรงเรียนชาวนา 49 (1)

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อนักเรียนชาวนา 5 จังหวัดมาเจอกัน ความหลากหลายแตกต่างที่เกิดขึ้น จึงก่อเกิดเป็นความรู้ใหม่ ให้แต่ละคนได้กลับไปพัฒนางานของตน

       ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ สคส. มีโอกาสได้เข้าร่วมเวที แบ่งปันความรู้โรงเรียนชาวนา 49 ณ โรงแรมกีฬาและสุขภาพ จ.สุพรรณบุรี มีโรงเรียนชาวนาจาก 5 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, นครสวรรค์, พิจิตร และสุพรรณบุรี  รวมประมาณ 40 คน จัดโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเตรียมทีมงานมาอย่างดี

       วัตถุประสงค์หลักคือ 1) เป็นเวทีนำบทเรียนการดำเนินงาานโรงเรียนชาวนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจระหว่างกัน

      2) ได้บทเรียนการทำงาน จากการเรียนรู้ข้ามกลุ่ม เพื่อนำไปสู่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโรงเรียนชาวนาที่ยกระดับขึ้น

      3) เป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานและนำความรู้ฝังลึกมาสู่ความรู้แจ้งชัด

       กิจกรรมช่วงแรกเป็นการแบ่งกลุ่มรายจังหวัดเพื่อทบทวนความคาดหวังของโรงเรียนชาวนา สิ่งที่เกิดขึ้นจริง สิ่งที่แตกต่างจากที่คาดหมาย และการพัฒนาในระยะต่อไป

        ช่วงที่สองเป็นการแบ่งกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ คือ คุณกิจ และคุณอำนวย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามจังหวัด

         เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอแล้ว ดร. ธีรเดช ฉายอรุณได้กรุณาสรุปปัจจัยร่วมที่สำคัญของโรงเรียนชาวนา ไว้ 6 ประเด็น คือ

        1. การเข้าสู่โรงเรียนชาวนา

        2. ปัจจัยดึงดูดให้เข้าโรงเรียนชาวนา

        3. ความคาดหวัง

        4. สิ่งที่เกิดขึ้น

        5. ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลนั้น

        6. ข้อเสนอแนะ

อ่านรายละเอียดแต่ละข้อจาก ตอนที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play



ความเห็น (0)