ตามที่ศูนย์บริการวิชาการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การดำเนินการจัดอบรมตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด จึงขอให้ทุกท่านโหวตคะแนนด้วยค่ะ

1. อบรมความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิทยากรตัวคูณ

2. อบรมความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา

3. อบรมด้านการตรวจค้นข้อมูลการประดิษฐ์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสิทธิบัตร

4. อบรมความรู้เฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)

5. อบรมความรู้เฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สาขาด้านวรรณกรรมและศิลปกรรม)

5. อบรมด้านการยกร่างคำขอสิทธิบัตร