สุปการจัดการความรู้ขององค์กร

สรุป KM ขององค์กร

การจัดการความรู้ของ รพ.มอ.คณะแพทย์
การจัดการความรู้ของคณะแพทย์ มอ.คือได้มีการกำหนดวิสัยทรรศน์และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งมีชุมชน Cop การแลกเปลี่ยนความรู้ของแพทย์ พยาบาล รวมทั้งมีแหล่งข่าวสารข้อมูลให้บุคคลเข้าไปศึกษาได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

การจัดการความรู้ของ True
การจัดการความรู้ของ True ทางองค์กรได้มีการกำหนดวิสัยทรรศน์หลักคือการเน้นให้บริการด้านการสื่อสารและมุ่งตอบสนองลูกค้าเป็นหลัก

การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้เปรียบเสมือนกับหัวปลาซึ่งมีขั้นตอนการทำงานหลักๆ 3 ขั้น คือ การเตรียมการ ดำเนินการและประเมินผล
การจัดการความรู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน)

การจัดการความรู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) เนนการพัฒนาและเรียนรู้ เน้น 3 กลุ่มบุคคลคือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน
การจัดการความรู้ของบริษัทTOYOTA
การจัดการความรู้ของบริษัทTOYOTA คือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการความรู้ของ gotoknow.org
การจัดการความรู้ของ gotoknow.org  คือการนำความรู้หรือข้อมูลที่ทราบและอยากแบ่งความรู้ลงสู่เว็บไซต์ เป็นการถ่ายทอดความรู้จาก TK เป็น EK
การจัดการความรู้ของ สคส
การจัดการความรู้ของ สคส คือเขามีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
1.การสร้างขีดความสามารถในด้านการจัดการความรู้
2.สร้างกระแสการจัดการความรู้ในสังคมไทย
สคส ได้มีมีวงจรความรู้ด้าน TKและ EK
การจัดการความรู้ของ ไม้เรียง
การจัดการความรู้ของ ไม้เรียง ถูกกล่าวว่าเป็นชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง โดยมีการวางแผนการทำงานและแบ่งปันความรู้ มีการตัดสินใจอย่างอิสระ
การแก้ไขปัญหา  จะมีการรวมกลุ่มกันวิเคราะห์ บริหารด้วยตนเอง
การจัดการความรู้ของ กรมอนามัย
การจัดการความรู้ของ กรมอนามัย เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ แลกเปลี่ยนสืบค้นความรู้ ทั้งในและนอกชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์คือ รวบรวมความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประสบการณ์ มีศูนย์กลางเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ประสบการณ์ 
โดยมีเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การจัดการความรู้ของ ร.ร.ชาวนาเพื่อการเกษตรยั่งยืน
การจัดการความรู้ของ ร.ร.ชาวนาเพื่อการเกษตรยั่งยืน เกิดจาการรวมตัวของ ร.ร.ชาวนา โดยการเรียนรู้จะมีเวทีชาวบ้านและเวทีวิชาการรวมถึงเวทีอื่นๆในการแสดงความคิดเห็น

มีการจัดการความรู้เพื่อดูแลในกระบวนการปลูกข้าวของชุมชนรวมกับความชำนาญเข้ามาสอน

การจัดการความรู้ของ พิจิตรเข้มแข็ง
การจัดการความรู้ของ พิจิตรเข้มแข็ง มีเป้าหมายการพึ่งตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้าน
การจัดการความรู้ของ ศิริราชพยาบาล
การจัดการความรู้ของ ศิริราชพยาบาล เป็นการพัฒนาจัดการความรู้ให้เหมาะกับองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอื่น เป้าหมายหลักก็เพื่อสร้างระบบเครือข่ายในการถ่ายอนความรู้หน่วยงานภายในและนอก

การจัดการความรู้ของ AIS
การจัดการความรู้ของ AIS คือการพัฒนาบุคคลากรภายในโดยใช้โมเดล SELC MODEL ในการสร้าง
การจัดการความรู้ของ 7/eleven
การจัดการความรู้ของ 7/eleven เป็นการปรับปรุงให้บริการลูกค้าเป็นที่ 1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าเปรียบกับปลาก็เป็น KA
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ความเห็น (0)