ศูนย์บริการทางวิชาการและงานทรัพย์สินทางปัญญา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ฝ่ายวิจัย ม.ข และ ศูนย์บริการวิชาการ เข้าปรีกษาหารือ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผลสรุปดังนี้ครับ

 ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีหน้าที่เชื่อมโยงเพื่อ นำงานวิจัยหรือนวตกรรม ของคณาจารย์ หรือ บุคลากร ไปสู่การจดสิทธิบัตร

 ศูนย์บริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.กันยรัตน์ และ คุณ พรรณนิภา มีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม ทำความเข้าใจ เรื่องการจดสิทธิบัตร ซึ่งท่านสามารถติดตามได้ใน

http://gotoknow.org/patent

JJ