การลดขั้นตอนการทำงานจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานได้    ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาที่จะต้องสูญเสียไป   สามารถใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปทำงานที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น   ในการลดขั้นตอนในการทำงานควรมีการจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน   ควรจะมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในกี่วัน    หากมีการวิเคราะห์กันให้ดีเราอาจจะพบว่างานบางอย่างไม่จำเป็นต้องทำ