การจัดการองค์กรของหน่วยงานต่างๆ


สรุปการจัดการของทุกองค์กร

(1) การจัดการของคณะแพทย์ มอ.

 การจัดการของคณะแพทย์ มอ.

        -  บอกถึงวิสัยทัศน์ของคณะแพทย์

        -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

        -  Cop

(2) การจัดการของบริษัท True

 True คือ ผู้ให้บริการสื่อสารของประเทศ บริหาร อินเตอร์เน็ต

      วิสัยทศน์  "เป็นการให้บริการด้านการสื่อสารและมุ่งตอบสนองเป็นหลัก "

      km Cycle of  (กระบวนการ )

     1. การปรับเปลี่ยนการจัดการพฤติกรรม        2.  การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร

     3. การจัดหากระบวนการ                          4.  การดรียนรู้

     5. การจัดและติดตามประเมินผล                 6. การสร้างแรงจูงใจ

(3) กรมส่งเสริมการเกษตร

       คือ ต้องการให้เกษตรพึ่งตนเองได้อย่างยังยืนเป็นเป้าหมายหลักการดำเนินงาน

                 1.  ขั้นตอนการเตรียมงาน

                - การให้ความรู้ความเข้าใจ

                - การประเมินศักยภาพขององ๕กร

                - กำหนดแนวทางการบริหาร

           2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

           3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

(4) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย

   อุดมการณ์

   - ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

    - ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ

     - เชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์  เน้น คุณธรรม  มีเหตุผล  การสรรหา

(5)  บริษัท Toyota

    5  whys คือการปฎิบัติงาน มีการใช้ความรู้ในการวิเคราะห์โดยตั้งคำถาม 5 ประการ หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

(6)  gotoknow

 เป็น wab สำการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือนำความรู้มาลงในเว็ป นี้โดยมีการสมัครเป็นขั้นตอน

(7)  ส.ค.ส.

     km  จะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ km ของ ส.ค.ส. จะต้องทำต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุด

  การจัดการ km

       -  สนับสนุน                                                            - มีการเล่าเรื่องประเด็นและสรุป

        -  จัดแบ่งงาน                                                         -  นำความรู้ทั้งหมดมารวบรวม

       -  กำหนดโจทย์และตีโจทย์                                         - มีการแลกเปลี่นความรู้

       -  แบ่งกลุ่มทำงานจากกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มเล็ก                   - จัดการเวลาให้เหมาะสม

       - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำอหรือจัดลงในบล๊อค

(8) ไม้เรียง

    คือ ตำบลหนึ่งใน อำเภอ ขลาง  จังหวัด  นครศรีธรรมราช

ปัญหาของชาวไม้เรียง คือ ไม่สามารถกำหนดราคายางพาราได้เนื่องจากการขายยางพาราไม่มีการกำหนดราคาไว้ตายตัว ต่างคนต่างขาย

มหาลัยชีวิตของไม้เรียง คือ มีการเรียนรู้ร่วมกันมีการแชร์ความรู้ร่วมกันจะรักษางานและพัฒนางานขายในชุมชนไม้เรียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(9)  กรมอานามัย

มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลขององค์กร และสืบทอดข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชมเพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(10) โรงเรียนชาวนา

เกิดจากการรวมตัวของชาวนาในจังหวัด สุพรรณบุรี  หลักสูตรจะมุ่งเน้นการไม่ใช้สารเคมีและสารกำจัดศัตรตรูพืชโดยการใช้สมุนไพรต่างๆแทน

   กระบวนการสำคํญของการจัดการความรู้ของโรงเรียนชาวนา

       เวทีชาวบ้าน

       เวทีวิชาการหรือเชิงปฎิบัติการ

       เวทีอิ่นๆ คือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของชาวนา

(11) โรงพยาบาลศิริราช

  เป็นพึ่งพาอาศัยกันภายในหมู่บ้าน ดดยการรวมตัวกัยของเกษตรกรเพื่อให้เป็นชุมชมที่เข็มแข็ง

              ตัวชีวัดคุณภาพของชีวิตประชากร

          -  ด้านเศรษฐกิจ

          -  ด้านสังคม

           - ด้านจิตวิญญาณ

           - ด้านสิ่งแวกล้อม

          -  ด้านสุขภาพ

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 14913เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2006 16:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:24 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี