Customer Relationship Management(1)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พอ.นพ.อรสิทธิ์ ปุณณะนิธิ จากค่ายประจักษ์ศิลปคม

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ

 อาจารย์หมออรสิทธิ์ เป็นเพื่อนร่วมร่วมที่เรียนแพทย์มาด้วยกัน และ ได้เป็นแพทย์ฝึกหัดรุ่นเดียวกันที่โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อปี ๒๕๑๙ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนช่วยทำให้ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ฯ ได้ ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาถึงสองครั้งและท่านยังมีประสบการณ์ตรงหลายๆด้าน ผมเองได้นำนักศึกษารังสีเทคนิคของภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไปเรียนรู้เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพ" อย่างต่อเนื่องมากว่า ๔ ปี ผมได้เรียนถามถึงพัฒนาการของการพัฒนาคุณภาพ ถึงแนวทางที่โรงพยาบาลท่านได้ดำเนินการ

 ประเด็นหนึ่งที่ท่าน "เล่าให้ฟัง" คือ เรื่องการทำ CRM หรือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ ดังนั้นศูนย์บริการวิชาการฯ จึงได้เรียนเชิญท่านมา "เล่าประสบการณ์เรื่อง CRM" ให้พวกเราฟังในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุมกรรมการชั้น ๕ "เป้าหมาย เป็นการ พัฒนาสมรรถนะ" ในการทำงานอย่างหนึ่งครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)