การเงินและงบประมาณ แผนงาน

ดัชนีในการประเมินการใช้งบประมาณ และ การเงิน และ แผนงาน

ทบทวนดัชนีที่ใช้ในการประเมินแผนงาน ส่วนของสำนัก สถาบัน ซึ่ง ดัชนีในองค์ประกอบ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ระหว่างสำนัก สถาบัน กับ คณะวิชาจะแตกต่าง กัน สำนัก สถาบัน มี 5 ดัชนี ขณะที่ คณะวิชามี 1 ดัชนี และเหมือนกันกับ สำนัก สถาบัน

ที่ประชุมมีการเสนอให้นำดัชนีดังกล่าวมาใช้ด้วยกับคณะ แต่กรรมการหลาย ๆ ท่านไม่อยากเก็บข้อมูล ที่จริงแล้ว ดัชนีที่สองของสำนัก สถาบัน จะเป็นดัชนีที่ช่วยในการกำกับ การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นอย่างดี

ต้องเป็นที่ยอมรับว่า ประกันคุณภาพ ช่วยทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานตามขั้นตอนเหมือนกัน

และดัชนีดังกล่าว ก็จะไปสอดคล้องกับของ ก.พ.ร. ด้วย ในการประเมินแผนงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของชาติ

สำหรับเรื่องงบประมาณ หน่วยงานต่าง ๆ คงต้องดำเนินการเก็บข้อมูลเอง เพราะ ฐานข้อมูลส่วนกลางยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เพราะข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ที่สำคัญยังมีรายการการเงินหลายรายการที่ยังไม่ผ่านส่วนกลาง

หน่วยงานคงต้องไปออกแบบการทำงบการเงินภายในให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ คงจะช่วยได้ระดับหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)