ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๔๗

                      เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตใหใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

      ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗

            ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

          ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

         ข้อ ๔  ในระเบียบนี้การรับจ้างรับส่งนักเรียน หมายความว่า การรับส่งนักเรียนด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เพื่อสินจ้างรถรับส่งนักเรียน หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน (รย. ๒) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่นำไปใช้ในการรับจ้างรับส่งนักเรียนนักเรียน หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

          ข้อ ๕  ผู้ใดประสงค์จะใช้รถรับส่งนักเรียนให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ณ ที่ทำการของนายทะเบียนที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบและนำเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

               (๑)  บุคคลธรรมดา

                   (ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของดรถหรือผู้ครอบครองตามหลักฐาน

                        ที่ ปรากฏทางทะเบียน

                       (ข) ใบคู่มือจดทะเบียนรถและภาพถ่าย

                (๒) นิติบุคคล

                            ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

                     (ข)  ภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

                     (ค)  ใบคู่มือจดทะเบียนรถและภาพถ่าย

         ข้อ ๖ รถรับส่งนักเรียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนดและเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีประจำปี รวมทั้งต้องจัดให้มี

               (๑) แผ่นป้ายพื้นสีส้มขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีข้อความว่า รถ-รับส่งนักเรียน เป็นตัวอักษรสีดำความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้านหน้า และด้านท้ายของตัวรถให้สามารถมองเห็นข้อความได้โดยชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตรเมื่อมิได้ใช้รถนั้นรับส่งนักเรียนให้ถอดแผ่นป้ายออกหรือปิดคลุมข้อความดังกล่าว                                  

             (๒) ไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันหรือสีแดง ปิดเปิดเป็นระยะ ติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่ที่สวนมาหรือตามหลังมาเห็นได้โดยชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร

เมื่อมิได้ใช้รถนั้นรับส่งนักเรียนให้งดใช้สัญญาณไฟดังกล่าว

            (๓) เครื่องมือเครื่องเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน เกิดขึ้นดังต่อไปนี้                          

                  (ก) เครื่องดับเพลิงที่มีขนาดพอสมควรและติดตั้งไว้ภายในรถในที่เหมาะสม   ปลอดภัย พร้อมที่จะใช้การได้ทุกขณะ               

                  (ข) ฆ้อนทุบกระจก ๑ อัน สำหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร   ฆ้อนทุบกระจกต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก

        ข้อ ๗  ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนต้องไม่บรรทุกหรือยินยอมให้ผู้อื่นบรรทุก      ผู้โดยสารอื่นปะปนไปกับนักเรียน เว้นแต่ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนหรือผู้ปกครอง

        ข้อ ๘  ผู้ขับรถรับส่งนักเรียนต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถและเป็น     ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

        ข้อ ๙ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุ ไม่ตำกว่า ๑๘ ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน

        ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนต้องส่งนักเรียนให้ถึงโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย หรือส่งมอบให้แก่ผู้ปกครองโดยตรง หรือส่ง ณ สถานที่ที่ตกลงกัน

       ข้อ ๑๑  หนังสืออนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ และให้นายทะเบียนอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนได้ ไม่เกินครั้งละ ๖ เดือนนับแต่วันอนุญาตหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บไว้ภายในรถเพื่อใช้แสดงต่อผู้มีอำนาจตรวจสอบ

      ข้อ ๑๒  ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗  ข้อ ๘  ข้อ ๙  ข้อ ๑๐ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตตามข้อ ๑๑ ให้นายทะเบียนยกเลิกการอนุญาต

       ข้อ ๑๓  ให้รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) กรมการขนส่งทางบก รักษาการตามระเบียบนี้ 

                                 ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน   พ.ศ  ๒๕๔๗

                                                                                                                                                       

                                                    (นายปิยะพันธ์  จัมปาสุต)

          

                                                    อธิบดีกรมการขนส่งทางบก