TQA

TQA = Thailand Quality Award

              เป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่พัฒนาปรับปรุงมาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้ประเมินมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานในภาคต่างๆโดยเฉพาะในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2545 โดยผู้รับผิดชอบคือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นเกณฑ์สำหรับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด สามารถเขียนอยู่ในรูปของแฮมเบอเกอร์โมเดล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tqa.or.th 

            เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย

โครงร่างองค์กร
ลักษณะองค์กร
ความท้าทายต่อองค์กร
หมวด 1 การนำองค์กร
1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทำกลยุทธ์
2.1 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด  
3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร
4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
5.1 ระบบงาน
5.2 การเรียนรู้ของพนักงานและการสร้างแรงจูงใจ
5.3 ความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงาน
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า
6.2 กระบวนการสนับสนุนและการวางแผนการดำเนินงาน
หมวด 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
7.1  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
7.4 ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลองค์กร
7.6 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)