ประสิทธิผลการจัด Workshop การจัดการความรู้

          ในวันที่ 7-8 กพ 49  ผมได้มีส่วนช่วยเป็นคุณอำนวย  ในโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในทันตกรรมของกรมการแพทย์และสถาบันสมทบ ที่ ภูพิมานรีสอร์ท   ได้มีข้อที่น่าเรียนรู้ด้งนี้

 1. บรรยากาศของสถานที่ มีส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ควรเป็นสถานที่ที่สบายๆ  ไม่อยู่ในห้องประชุม 
 2. การกำหนดกฎกติกาที่มีความชัดเจน ก่อนเริ่มการ Sharing  จะทำให้ทีมทำงานได้ง่าย ไม่หลงประเด็น   ได้แก่                                                                                    ·       ต้องปรับ KV ให้ชัดเจน  ไม่กว้างเกินไป
  ·       หาสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ใต้ต้นไม้  ศาลาริมสวน  ที่โปร่ง โล่งสบาย
  ·       Share ความรู้และเทคนิคในเรื่องที่กำหนดเป็นเวลา  1 ชม
  ·       แบ่งเวลาให้ สมาชิกกลุ่มพูดคนละ 5 นาที
  ·       เรื่องที่พูด   ต้องเป็นเรื่องที่ผู้พูด  เคยทำมาแล้ว  ได้ผลดี (ไม้ได้ผลไม่ต้องเล่านะ)
  ·       เป็นเรื่องเล่า  ที่เร้าพลัง
  ·       ไม่ต้องเอาทฤษฎีมาพูด  เป็นเทคนิคศิลปที่ไม่อยู่ในตำรา
  ·       ไม่ต้องการข้อสรุป หรือ ข้อยุติ  ต้องการแค่  มีเทคนิคและศิลปอะไรบ้าง
  ·       ไม่ต้องวิพากย์วิจารณ์ข้อดีข้อเสีย ของเรื่องที่เล่า
  ·       นำเสนอความรู้ที่ร่วมกันแบ่งปัน  และมุมมองต่อการทำกิจกรรมนี้
 3. ให้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเรียนรู้ขณะการทำจริง   มากกว่าการ บรรยาย
 4. สุดท้ายต้องได้ผลลัพท์เป็น Knowledge Asset ที่เป็นรูปธรรม  สามารถนำขึ้น Weblog ได้เลยเมื่อสิ้นสุดการประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิด ความรู้ในการพัฒนาคน พัฒนางานความเห็น (0)