ความประทับใจในการเดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียน

     การเดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาปริญญาโท สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 ข้าพเจ้ามีความประทับใจมากที่สามารถได้เดินทางไปในครั้งนี้ เนื่องจากการเดินทางไปครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจและข้าพเจ้าได้เห็นในสิ่งที่เป็นจริง เป็นยิ่งกว่าความเข้าใจของข้าพเจ้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด เพชรบุรี สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากองค์กรหนึ่ง ที่สามารถดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆมากมายของสหกรณ์และมวลสมาชิก ได้เป็นอย่างดีและเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิก และที่สำคัญมากๆ คือผู้จัดการสหกรณ์ ที่เป็นสุภาพสตรีและเป็นคนต่างพื้นที่ แต่สามารถบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เจริญความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และยังมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  สำหรับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับมันสมองของชาติก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการได้มาศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายที่เรามีเวลาได้เรียนรู้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามก็สามารถเปิดโลกทัศน์ให้แก่ตัวเองและคณะได้เป็นอย่างดี  และที่สำคัญที่สุดเป็นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา การได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจมากที่ได้มาเรียนรู้ถึงโครงการต่างๆ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปใช้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ประชาชนชาวไทยเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ตามปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนำเข้าสัตว์น้ำความเห็น (0)