3 คืน 4 วัน ความรู้และประสบการณ์การศึกษาดูงาน

  Contact

  ความพอเพียงคือหัวใจของการพัฒนา   

สำหรับการดูงานตลอดระยะเวลา 3 คืน 4 วัน ณ กรุงเทพมหานคร การศึกษาดูงานในแต่ละสถานที่ ได้สร้างความรู้ และเกิดแนวคิดที่ดีพอสมควร ตั้งแต่การเริ่มต้นการดูงานที่สหกรณ์บ้านลาด ที่จังหวัดเพรชบุรี การศึกษาดูงานที่นั่นทำให้เห็นถึงความรักสามัคคี ความปรองดอง และความเข้มแข็งของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้มแข็งของคนในชุมชน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ และการสร้างงานให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เป็นชุมชมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีต่อหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ที่เดินทางเข้าไปศึกษาดูงานในสถานที่แห่งนี่ สถานที่ศึกษาดูงานที่ 2 สวนจิตรลดา ที่นี่ทำให้เห็นถึงความคิดในการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง ของในหลวงท่านที่ต้องการให้พสกนิกรชาวไทยได้ปฏิบัติตามแนวทางพระองค์ท่าน ซึ่งสถานที่ศึกษาดูงานแห่งนี้ เติมเต็มด้วยการอยู่อย่างพอเพียงในทุกรูปแบบ การสร้างรากฐานเศรษฐกิจอย่างครบวงจรสามารถศึกษาดูได้จากที่นี่ อาทิ หลังการสีข้าวนอกจากได้ข้าวสารแล้ว วัสดุเหลือใช้คือแกลบสามารถนำมาแปรรูปเป็นถ่านอัดแกลบเป็นวัสดุไว้ใช้หุงต้มได้อีกการใช้งานหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่สวนนายดำ ที่นี่ก็บ่งบอกถึงการสร้างความพอเพียงให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี การพัฒนาด้านความคิดที่ไม่มีจบสิ้น และการรู้เท่าทันสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกระแสเศรษฐกิจของสังคมได้เป็นอย่างดี จึงทำให้สวนนายดำสามารถสร้างงานให้กับครอบครัว สร้างงานให้กับคนในชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานที่คุ้มค่ามากคะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In โฮมสเตย์

Post ID: 14435, Created: , Updated, 2012-05-24 18:30:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)