อบรมวันนี้ดีมาก มาก ได้รับความรู้มากมายจริง จริง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้าน QA ได้อย่างดี