เข้าสู่ระบบล๊อคแบบชุมชนเพื่อการจัดการความรู้ของไทย  เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก