คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2547 วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2548 ณ ห้องประชุม MD 218 คณะแพทยศาสตร์