๑๐.๓๐ น. ประชุมคณะอนุก.ก ศูนย์บริการวิชาการ

 เชิญ คณะอนุกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ประชุม ๑๐.๓๐ น ณ ห้องประชุมกรรมการศูนย์ ชั้น ๕ เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม และ วางแผนปฏิบัติการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกัน

 ผลงานเดือนมกราคม สามารถศึกษาได้ใน Blog ของท่านธวัช ( Link)

JJ