สารสนเทศในสถานศึกษา

เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษา              ในการบริหารงาน ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ 3 กิจกรรม คือ การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ สารสนเทศที่มีคุณภาพ ควรมีคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้ คือความถูกต้อง, ตรงกับความต้องการม และทันต่อการใช้งาน( เกรียงศักดิ์  พราวศรี  , 2544 )                   สำหรับการจัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา  ขึ้นอยู่กับลักษณะความต้องการ  การเลือกสรรใช้ข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและควรครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการศึกษาคือโครงสร้างพื้นฐาน ผู้เรียน  ครู  หลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน และจุดมุ่งหมายใน การเก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ก็เพื่อประเมินสภาพทางกายภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษา และศึกษาผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน (  เศรษฐพงศ์  วงษ์อินทร์  , ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ ) กล่าวว่า การพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารสถานศึกษาด้านต่างๆ ทั้งการบริหารงานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  งานบุคลากร  งานธุรการการเงิน พัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานชุมชน   แต่ละงานจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา การบริหารงาน ต่างๆจึงควรนำโปรแกรม MIS มาใช้เพื่อความสะดวกในการบริหาร และควรพัฒนาให้ครบ ทั้ง 3 ด้านคือ  Hardware Software  และ Content พร้อมทั้งออลไลน์ไปยังส่วนต่างๆได้ ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ,สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา )   ในด้านการวางนโยบาย วางแผน  และการจัดการ  โดยมีการศึกษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร  มีแผนงานชัดเจน ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ และการจัดการภายในสถานศึกษา ในด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้  คู่มือ  สื่อการเรียนรู้  ตารางสอน  การศึกษาแบบแผนการเรียนรู้ของนักเรียนทุกชั้น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนiรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้  การสอนที่หลากหลาย  การประเมินการสอนที่หลากหลาย  การวางแผนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ระดับคุณภาพการสอนของผู้สอน  ระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน   การวัดและประเมินผลหลักสูตร  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตร โปรแกรม Hot Potato  ซึ่งสามารถสร้างข้อสอบเอง  มี CD – ROM  บทเรียนสำเร็จรูป นำสารสนเทศนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  การวิเคราะห์ภาระงานของครู  ประสิทธิภาพการใช้ครูของผู้บริหารสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาหลักสูตร  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอน นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนสามารถจ่ายเงินที่ธนาคารได้เลย  ในด้านระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน จะมีทะเบียนผู้เรียน   ประวัติผู้เรียน  ความสนใจ  ความถนัด  ความประพฤติลักษณะนิสัย  ฐานะทางเศรษฐกิจ  สภาพครอบครัว  การกระทำความผิด  ปัญหาด้านสุขภาพ  ปัญหาครอบครัว  การทำงานหารายได้พิเศษ  สถิติการมาเรียน  สถานที่อยู่อาศัย  ชื่อและที่อยู่ของผู้ปกครอง  ปัญหาความต้องการของผู้เรียน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานกิจการนักเรียน ทั้งการให้บริการและสวัสดิการแก่ผู้เรียน ความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน            ระบบสารสนเทศที่จะนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ยังมีอีกมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะนำมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้บริหารย่อมต้องมีที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ไว้คอยให้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ การนำระบบสารสนเทศการนำสารสนเทศมาใช้อาจจะทำการสั่งซื้อระบบงาน หรืออาจพัฒนาขึ้นเองก็ได้ ผู้บริหารไม่ต้องรู้วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งเป็นงานด้านเทคนิคแต่ผู้บริหารควรต้องรู้และเข้าใจระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาว่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานเพียงใด เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่            *****************************           

 บรรณานุกรมเกรียงศักดิ์  พราวศรี  , การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา  2544        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ,ประมวลสาระชุดวิชา สารสนเทศและการวิจัยการบริหาร        การศึกษา   หน่วยที่  6 -9 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวย

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 139077, เขียน: 16 Oct 2007 @ 14:26 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เป็นข้อมูลที่ดีมาก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้