วิจัยในชั้นเรียน

  Contact

   หลังจากที่ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6 ได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนตามที่ นักเรียนต้องการและนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูผู้สอนได้จัดขึ้นก่อนเรียนในบทเรียนพบว่านักเรียน ชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มีทักษะการคิดคำนวณดีและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน คณิตศาสตร์และสามารถคิดเลขได้เร็วและสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องและเสร็จตามที่กำหนด  

เรื่อง               การพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน

ชื่อ           นาง สมศรี            รำพรรณ์            โรงเรียน  เซนต์ราฟาแอล

1.         ปัญหาและความสำคัญ            

  1.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ขาดทักษะการคิดคำนวณ  คิดเลขได้ช้า   

2 .  นักเรียนท่องจำสูตรคูณไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาในการคิดคำนวณ            

3.  การใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบซ้ำๆ ทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน

2.         วัตถุประสงค์            

1.  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  มีทักษะการคิดคำนวณ  คิดเลขได้เร็วกว่าเดิม และถูกต้อง           

  2.   นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  รักและอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น           

  3.  ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6 ได้ปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาวิธีการสอน

3.         สมมติฐาน            

1.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ควรจะมีทักษะการคิดคำนวณดีและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ในการเรียนคณิตศาสตร์            

2.  ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6 ได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนและมีกิจกรรมที่ หลากหลาย

4.         ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           

  1.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มีทักษะการคิดคำนวณดีและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการ เรียนคณิตศาสตร์           

2.  ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6 ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน

5.         วิธีการดำเนินการวิจัย            

1.  ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น วิธีการใช้รูปแบบการสอนที่นักเรียนต้องการ            

2.  ครูสรุปวิธีการที่นักเรียนต้องการเพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนตามที่นักเรียนแสดงความคิดเห็น            

3.  จัดรูปแบบการสอนโดยใช้เกมบิงโกและเกมทางคณิตศาสตร์เพื่อฝึกการคิดคำนวณให้กับนักเรียน            

4.  สังเกตการณ์คิดคำนวณของนักเรียนจากการทำกิจกรรมโดยกำหนดเวลาให้นักเรียนคิด            

 5.  สังเกตจากการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนว่าคำตอบถูกต้องและส่งตามกำหนดเวลาหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการ ทำงานในเวลาเรียน            

6.  ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการที่ครูใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน            

7.  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  

6.         ผลการดำเนินการ            

1.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มีทักษะการคิดคำนวณดี            

2.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟารักและอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์            

3.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาท่องสูตรคูณได้ดี  และคิดเลขได้เร็ว            

4.   ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6  ได้พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนและทำกิจกรรมได้ หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

7.         สรุปผลการดำเนินกิจกรรม                   

    หลังจากที่ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6 ได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนตามที่             นักเรียนต้องการและนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูผู้สอนได้จัดขึ้นก่อนเรียนในบทเรียนพบว่านักเรียน             ชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มีทักษะการคิดคำนวณดีและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน             คณิตศาสตร์และสามารถคิดเลขได้เร็วและสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องและเสร็จตามที่กำหนด

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In วิจัยในชั้นเรียน

Post ID: 139071, Created: , Updated, 2012-06-23 03:11:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #การเรียนการสอน#คณิตศาสตร์#สพท.1สมุทรปราการ#โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

Recent Posts 

Comments (2)

คณิติน
IP: xxx.120.241.113
Written At 

คิดเลขช้า ก็ถูกของครู *-*

ชิดชม
IP: xxx.122.167.76
Written At 

ครูเหนื่อยมั้ย