เรื่อง               การพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน

ชื่อ           นางสมศรี            รำพรรณ์            โรงเรียน  เซนต์ราฟาแอล

1.         ปัญหาและความสำคัญ           

 1.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ขาดทักษะการคิดคำนวณ  คิดเลขได้ช้า  

2.  นักเรียนท่องจำสูตรคูณไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาในการคิดคำนวณ           

3.  การใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบซ้ำๆ ทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน

2.         วัตถุประสงค์           

1.  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  มีทักษะการคิดคำนวณ  คิดเลขได้เร็วกว่าเดิมและถูกต้อง          

  2.   นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  รักและอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น          

  3.  ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6 ได้ปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาวิธีการสอน

3.         สมมติฐาน           

1.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ควรจะมีทักษะการคิดคำนวณดีและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนคณิตศาสตร์           

2.  ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6 ได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนและมีกิจกรรมที่ หลากหลาย

4.         ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          

  1.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มีทักษะการคิดคำนวณดีและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการ เรียนคณิตศาสตร์           

2.  ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6 ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน

5.         วิธีการดำเนินการวิจัย           

1.  ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น วิธีการใช้รูปแบบการสอนที่นักเรียนต้องการ           

2.  ครูสรุปวิธีการที่นักเรียนต้องการเพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนตามที่นักเรียนแสดงความคิดเห็น           

3.  จัดรูปแบบการสอนโดยใช้เกมบิงโกและเกมทางคณิตศาสตร์เพื่อฝึกการคิดคำนวณให้กับนักเรียน           

4.  สังเกตการณ์คิดคำนวณของนักเรียนจากการทำกิจกรรมโดยกำหนดเวลาให้นักเรียนคิด           

 5.  สังเกตจากการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนว่าคำตอบถูกต้องและส่งตามกำหนดเวลาหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการทำงานในเวลาเรียน           

6.  ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการที่ครูใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน           

7.  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

6.         ผลการดำเนินการ           

1.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มีทักษะการคิดคำนวณดี           

2.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟารักและอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์           

3.  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาท่องสูตรคูณได้ดี  และคิดเลขได้เร็ว           

4.   ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6  ได้พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนและทำกิจกรรมได้ หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

7.         สรุปผลการดำเนินกิจกรรม                 

   หลังจากที่ครูผู้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6 ได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนตามที่            นักเรียนต้องการและนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูผู้สอนได้จัดขึ้นก่อนเรียนในบทเรียนพบว่านักเรียน            ชั้นประถมปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มีทักษะการคิดคำนวณดีและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน            คณิตศาสตร์และสามารถคิดเลขได้เร็วและสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องและเสร็จตามที่กำหนด