ปัจจุบันวารสารหรือบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง PA ซึ่งเป็นภาษาไทยยังไม่แพร่หลาย