วันนี้ผมได้ฟังบรรยายจาก อ.กรกฎ จึงทราบว่าบล็อกโตเร็วมาก ถึง 13.3 ล้าน ในขณะนี้ และทำให้เข้าใจการเขียนบล็อกดีขึ้น การมีบล็อกจะต้องมีการ update เนื้อหาใหม่อยู่เรื่อย ๆ ไม่จำเป็นต้องจัดกลุ่มเรื่อง มีเรื่องอะไรใหม่ ๆ ก็นำมาเล่าสู่กันฟังเรื่อย ๆ web board ต่างจากบล็อก ตรงที่ web board ควบคุมเนื้อหาได้ยาก แต่ บล็อกมีเจ้าของชัดเจนสามารถควบคุมเนื้อหาได้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเราสามารถเลือกอ่านบล็อกได้ตามที่เราสนใจ (http://bolgline.com) บล็อกสามารถจัดการความรู้ส่วนตัว โดยการจดในบล็อกของเรา เพื่อเก็บรายละเอียดประสบการณ์ต่าง ในชีวิต เหมือน Diary ใช้เล่าเรื่อง (Storytelling) เพื่อถ่ายทอดความรู้ของเรา และสร้างความผูกผันได้เป็นอย่างดี สามารถติดตามโครงการต่าง ๆ ในความคืบหน้า เป็นการติดตามงานได้และสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ ใช้ประสานงานในเครือข่าย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างคุณอำนวย การใช้ Blog ในมหาวิทยาลัย โดย เจ้าหน้าที่ จะช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง "คนคอเดียวกัน" บันทึกความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการทำงาน โดยอาจารย์ ได้แก่ แนะนำเว็บไซด์ ที่เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม เล่าประสบการณ์ นอกเหนือจากเนื้อหาวิชา ผมได้ฟังบรรยายแล้วรู้สึกว่าการทำบล็อกนี้ก็สนุกดีครับ ตอนทำบล็อกในตอนแรกผมเองยังพยายามที่จะจัดเป็นเรื่อง ๆ แต่พอฟังบรรยายจากอ. กรกฎแล้วทำให้เข้าใจบล็อกดีขึ้น