มาตรการการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว ของกองทัพเรือภายหลัง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมแรงงานต่างด้าวฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พม่า
มาตรการการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว ของกองทัพเรือภายหลัง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ด้วย ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พม่า (ศปชล.ทพ.) ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้คนต่างด้าว ๓ สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ มาจดทะเบียนฯ ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ ก.ค.๔๗ ซึ่งหลังจากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะใช้มาตรการอย่างเข้มงวดและจริงจังต่อผู้กระทำผิด ทั้งนี้ ทร. มีหน้าที่ในการป้องกันและสกัดกั้นการไหลทะลักเข้ามาของคนต่างด้าว ทั้งทางบกและทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอกำหนดแนวทางการปฏิบัติภายหลัง ๓๑ ก.ค.๔๗ ให้แก่หน่วยต่างๆ ดังนี้
๑ กรณีตรวจพบคนต่างด้าวผิดกฎหมาย (ไม่มีหลักฐานแสดงตนว่าจดทะเบียนคนต่างด้าวโดยถูกต้อง ได้แก่ แบบ ทต.๑ (ส่วนที่ ๓) หรือบัตรชนิดแถบสีชมพู) ใน รปม. ให้ดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ หาก รปม. ลำดังกล่าว มิได้อยู่ระหว่างทำการประมงให้จับกุมคนต่างด้าวฯ ดังกล่าวในความผิดฐานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ให้จับกุมผู้ควบคุมเรือในความผิดฐาน นำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือในความผิดฐานรู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายแล้วให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้ คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๑.๒ หาก รปม. ลำดังกล่าว อยู่ระหว่างทำการประมง ให้จับกุมและแจ้งข้อหาคนต่างด้าวฯ และผู้ควบคุมเรือในความผิดตามข้อ ๑.๑.๑ และให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่คนต่างด้าวฯ คือ เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่ผู้ควบคุมเรือว่า รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยฝ่าฝืนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๒๑
๑.๓ ให้จับกุมคนต่างด้าวฯ และผู้ควบคุมเรือพร้อมนำ รปม. ของกลางลำดังกล่าว ส่ง พนง.สอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
๒ กรณีตรวจพบคนต่างด้าวผิดกฎหมายทางบก ให้ควบคุมคนต่างด้าวฯ ดังกล่าว ส่ง พนง.สอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมแรงงานต่างด้าวฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พม่า (ศปชล.ทพ.) จึงใคร่ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการประมง ลูกเรือประมง โดยเฉพาะเมื่อออกไปทำประมง จะต้องนำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว แสดงให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือเมื่อขอตรวจทุกครั้ง
แหล่งที่มาhttp://www.navy.mi.th/tmbfcc/IntDocLawAttachedVessel.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G 705ความเห็น (0)