เอาภาพคอฟันสึกในผู้สูงอายุมาให้ดูค่ะ เป็นฟันที่มีการสึกที่คอฟัน จากการแปรงฟัน และฟันผุต่อ จากการที่มีคอฟันสึก

(ภาพอาจยังเห็นไม่ชัดนะคะ จะพยายามหามาเปลี่ยนให้เห็นได้ชัดขึ้น)

ภาพคอฟันสึก

ภาพคอฟันสึก

ภาพฟันผุ ต่อจากคอฟันสึก

ภาพฟันผุต่อจากคอฟันที่สึก