จากการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดย รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง และ อ.สุรัชต์ อินทสังข์ ที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าสมุทรปราการ เป็นแนวสอนที่ดีมาก ครูมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาแล้วเพิ่มเติมได้เลยขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมาก ๆ  ๆ

สไลด์ทฤษฏีกราฟ

 คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)

 ทฤษฏีกราฟ

(Graph Theory)

 กำเนิดของทฤษฏีกราฟ

ต้นไม้

ทฤษฏีกราฟMA335 

ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น

ปัญหาการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์