การนำ KM ไปใช้ในสถาบัน

1. เราต้องกำหนดหัวปลาให้ชัดเจน ก่อนว่าจะไปทิศทางใด

2. อย่าทำ KM เพื่อ KM แต่ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้

3. การเล่าเรื่องเน้นการฟัง เพราะเรื่องที่เล่าเป็นความสำเร็จในอดีต ไม่สามารถไปแก้ไขได้ โดยพยายามคิดเชิงบวก

4. การทำ KM ทำให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้

5. CORE ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เล่า โดยนำมา Share กันในกลุ่ม

สิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้

1. จัดทำเครือข่าย KM สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำหรับรุ่นนี้ โดยให้ทุกสถาบันจัดทำ Weblog

และควรมีสถาบันแม่ข่ายในการเป็นศูนย์กลาง

2.ทุกสถาบัน นำแนวคิดที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในสถาบันให้เป็นรูปธรรม

3. KM เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง KM: เพิ่มศักยภาพคุณอำนวย