นิลเนตร์ 49

ข้อคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

นายชัยณรงค์ เหล่าเขตรกิจ หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมื่อ พ. 11 ม.ค. 14:32:37 2006 เขียนว่า:

  เนื่องด้วยนางสาวนิลเนตร์  เถื่อนบุญ ได้ติดต่อขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ ในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยโดยมี ผมนายชัยณรงค์ เหล่าเขตรกิจซึ่งเป็นหัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและโสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักศึกษาของท่านได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ตามจุดประสงค์โดยได้มีการศึกษาและฝึกการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้งานพัฒนาสื่อฯ รวมถึงการศึกษางานต่าง ๆที่เกี่ยวกับข้อง และช่วยเหลื่องานโสตทัศนูปกรณ์โดยมีงานหลัก ๆ คือการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์ในฝ่ายโดยทำรายการบันทึกการยืมและคืนลงในแบบฟอร์มบันทึกยืมคืน และได้มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารสนเทศด้วยโดยการปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน และในงานด้านกราฟฟิกก็ได้มีการจัดทำป้ายประกาศบ้างเนื่องในโอกาสต่าง ๆและได้ช่วยในการจัดทำข้อมูลและรูปภาพในการจัดทำวารสารของโรงเรียน และได้ช่วยงานการบันทึกภาพนิ่งและภาพวิดีโอในโอกาสที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนครูในการผลิตสื่อการสอนซึ่งสื่อส่วนใหญ่ที่ทางโรงเรียนใช้ก็จะใช้เป็นสื่อการสอนแบบที่ใช้สะดวกเช่น Power Point   ที่นิยมใช้กันทั่วไปโดยในการใช้ก็ใช้ในห้องเรียนเฉพาะที่มีการติดตั้งเครื่องมือไว้แล้วเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และนักศึกษาก็ยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนได้เรียบร้อยดี

ข้อเสนอแนะ

นักศึกษาของท่านสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี

 

อาจารย์ค่ะข้อความข้างต้นนี้หนูคัดลอกจากบันทึกอาจารย์นิเทศก์ 6 ซึ่งทางอาจารย์ผู้ดูแลหนูได้ส่งให้อาจารย์ไปครั้งหนึ่งแล้วแต่หนูไม่ทราบว่าอาจาย์จะได้อ่านหรือยังหนูก็เลยคัดลอกเอามาให้อาจารย์ได้อ่านอีกครั้งถ้าอาจารย์อ่านแล้วหนูก็ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยค่ะที่ต้องรบกวนอีกครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)