วิธีการสอนภาษาไทยแนวใหม่


การสอนแบบ J G 3 T
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค   J G 3 T(JICSAW GAMES TOYS TEAM TOURNAMENT)คิดค้นโดย  อรุณรัชช์  แสงพงษ์ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๖

ความหมาย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค J G 3 T  หมายถึง  วิธีสอนที่บูรณาการมาจากวิธีสอน  แบบจิกซอว์  แบบ  TGT  และวิธีสอนโดยใช้ของเล่น  วิธีสอนแบบ  J G 3 T (JICSAW GAMES TOYS TEAM TOURNAMENT)  จะเน้นการทำงานเป็นหมู่คณะ  โดยที่ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเดียวกัน  ผู้สอนจะแบ่งเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียนรู้ออกเป็นหัวข้อย่อย  เท่ากับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม  และมอบให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าคนละหัวข้อ  ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนได้รับมอบหมายให้ศึกษาจากกลุ่ม  สมาชิกต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันก็จะทำการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน  โดยการเล่นของเล่นที่ใช้ประกอบการสอนเรื่องนั้นๆ  ซึ่งผู้สอนเตรียมมาให้  จากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอธิบายความรู้  เนื้อหาสาระที่ตนศึกษาให้เพื่อนร่วมกลุ่มฟัง  เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทั้งกลุ่มได้รู้เนื้อหาสาระครบทุกหัวข้อย่อย    เมื่อแต่ละคนทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอธิบายเนื้อหาที่ตนได้รับให้เพื่อนฟังครบแล้ว  ให้แต่ละคนเปลี่ยนหัวข้อเรื่องกันตามเข็มนาฬิกา  คือ  คนที่เคยได้หัวข้อที่ 1  ให้ไปศึกษาหัวข้อที่ 2  คนที่เคยได้หัวข้อที่ 2 ให้ไปศึกษาหัวข้อที่ 3  ตามลำดับ  และคนที่ได้หัวข้อสุดท้ายให้ไปศึกษาหัวข้อที่ 1  ทำเช่นนี้จนแต่ละคนทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญครบทุกหัวข้อ  จากนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องมาแข่งขันเกมที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้  ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง  เช่น  ให้รางวัล  คำชมเชย  เป็นต้น  การแข่งขันจะแบ่งเป็นรอบในแต่ละรอบ  กลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุด 2 อันดับในรอบนั้นๆ  จะตกรอบ  และจะแข่งขันจนได้กลุ่มผู้ชนะเลิศ  ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องกำหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง                2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางสังคม  เช่น  ทักษะกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการเป็นผู้นำ  และฝึกความรับผิดชอบองค์ประกอบสำคัญของ  J G 3 T                การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  J G 3 T  มีองค์ประกอบสำคัญ  ดังนี้1. JICSAWเป็นการมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนรับผิดชอบในการศึกษาหัวข้อเรื่องต่างๆ  ตามที่ตนได้รับมอบหมาย  โดยสมาชิกแต่ละคนจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ  ออกไปรวมกลุ่มกับผู้ที่ได้รับหัวข้อเรื่องที่ต้องศึกษาในกลุ่มอื่นๆ  และทำกิจกรรมเพื่อแสวงหาความรู้  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกคนจะกลับมา กลุ่มเดิมเพื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเสนอความรู้ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง2. GAMES เป็นเกมตอบคำถามง่ายๆ  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้  ในการเล่นเกมสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะเป็นผู้ร่วมแข่งขัน3. TEAMการแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถคละกันเป็นกลุ่มพื้นฐานสมาชิกในกลุ่ม 2 – 6 คน  โดยแต่ละคนในกลุ่มต้องสามัคคีกัน  และต้องมีความยึดมั่นที่จะร่วมมือกันในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อจะนำกลุ่มไปสู่ชัยชนะในการแข่งขันเกม4.  TOYSเป็นของเล่นที่จะใช้ในการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน  ของเล่นจะแบ่งเป็นเนื้อหาย่อยๆของบทเรียนที่จะสอน5.  TOURNAMENTการจัดการแข่งขันที่จะต้องจัดขึ้นท้ายบทเรียนเมื่อได้ดำเนินการให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษาหาความรู้จนครบทุกขั้นตอนแล้ว  การแข่งขันนี้ใช้เป็นแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน  การแข่งขันก็จะนำเกมที่ผู้สอนเตรียมไว้มาแข่งขันขั้นตอนการจัดการเรียนรู้                1.  ขั้นจัดเตรียมเนื้อหา                ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระหรือเรื่องที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนโดยแบ่งเนื้อหาหรือหัวข้อที่จะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม                การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  J G 3 T  เหมาะสำหรับใช้จัดการเรียนรู้เนื้อหาที่มีลักษณะ  ดังนี้1.  ใช้จัดการเรียนเนื้อหาที่สามารถแยกได้เป็นหัวข้อ  และในแต่ละหัวข้อมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน 2.  ใช้กับเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือทำความเข้าใจ  จากเอกสาร  และของเล่น  ได้2.       ขั้นจัดกลุ่มผู้เรียน2.1  ผู้สอนจัดผู้เรียนที่มีความสามารถคละกันเป็นกลุ่มพื้นฐานสมาชิกในกลุ่ม 2 – 6 คน2.2  ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งหัวข้อให้สมาชิกคนละ  1  หัวข้อ                3.  ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ3.1  สมาชิกที่ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนแยกจากกลุ่มพื้นฐาน  ไปจับกลุ่มกลุ่มเพื่อเล่นของเล่นในหัวข้อที่ได้รับกับสมาชิกกลุ่มอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาในหัวข้อเดียวกัน3.2  สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มร่วมเล่นของเล่นที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้  และเตรียมนำไปสอนหรือให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มพื้นฐาน  หรือกลุ่มเดิมของตน                4.  ขั้นเสนอความรู้ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มกลับกลุ่มเดิมของตนแล้วผลัดกันอธิบายให้ความรู้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มทีละคนจนครบ  มีการซักถามข้อสงสัย  ตอบปัญหา  ทบทวนให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน  จากนั้นให้แต่ละคนเปลี่ยนหัวข้อเรื่องกันตามเข็มนาฬิกา  คือ  คนที่เคยได้หัวข้อที่ 1  ให้ไปศึกษาหัวข้อที่ 2  คนที่เคยได้หัวข้อที่ 2 ให้ไปศึกษาหัวข้อที่ 3  ตามลำดับ  และคนที่ได้หัวข้อสุดท้ายให้ไปศึกษาหัวข้อที่ 1  ทำเช่นนี้จนแต่ละคนทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญครบทุกหัวข้อ                5.  ขั้นการแข่งขัน5.1  ผู้สอนแนะนำการแข่งขันให้ผู้เรียนทราบ5.2  สมาชิกของแต่ละทีมเข้าประจำโต๊ะแข่งขัน5.3  ผู้สอนแนะนำเกี่ยวกับเกม  โดยอธิบายจุดประสงค์และกติกาของการเล่นเกม5.4  ดำเนินการเล่นเกมจนได้ผู้ชนะเลิศ                6.  ขั้นมอบรางวัลและยอมรับความสำเร็จของทีม6.1  ผู้สอนมอบรางวัลหรือให้คำชื่นชม  กลุ่มที่ชนะเลิศ

6.2  ผู้สอนเผยแพร่ผลแห่งความสำเร็จนี้สู่สาธารณชน

***  รอพบกับ  แผนจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ  J G 3 T  เร็วๆนี้  ***

หมายเลขบันทึก: 136355เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2007 20:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 10:23 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
  • เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ  น้องเขียนรายงานนวัตกรรมหรือยังคะ
  • ลองเขียนนะคะ จะเป็นผลงานที่มีคุณค่ายิ่งค่ะ

และครูอ้อยจะมาอ่านอีกนะคะ

- ประมาณกลางเดือนมีนาจะนำแผนจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ  J G 3 T มาลงให้นะครับ

- ขออภัยทุกๆท่านที่ให้รอนาน

นร.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2

ครูของเราเก่งจริงๆ

เลิศฤทธิ์ โรจน์สน

เพื่อนรัก

ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับความสำเร็จ เป็นประโยชน์และแนวทางกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้ดีมาก ทำให้เพื่อนได้แนวคิดมาปรับปรุงการสอนด้วย จะติดตามต่อไป

โชคดี

รักเพื่อนและคิดถึงเพื่อนเสมอ

ดีมากเลยค่ะ ขอนำมาใช้มั้งได้มั้ยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี