OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ 


 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


     ( P  )   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     (    )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
               
                เพราะ
...............................

เกณฑ์มาตรฐานระดับ

  1. มีการดำเนินการตามระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

         หลักฐานคือ แผนพัฒนาการศึกษา, แผนพัฒนาสำนักงาน, แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ  

   2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน

      หลักฐานคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงาน , แผนสำนักงานเลขานุการ

   3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่กำหนด

       หลักฐานคือ รายงานการประเมินตนเอง (SAR/CAR)  ของสำนักงาน , เว็บไซต์ , บันทึกข้อความรายงานผลการประเมิน

 

   4. มีการรายงานผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

         หลักฐานคือ บันทึกข้อความเสนอผลการประเมิน ,รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน  (มติที่ประชุม)

   5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ

        หลักฐานคือ ระบบ QA online ของคณะ  , AHS-planet และของมหาวิทยาลัย

   เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดำเนินการไม่ครบ  3 ข้อแรก 
มีการดำเนินการ  3 ข้อแรก
มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก


ผู้รับผิดชอบ  

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ คือ  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ    เจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ    

                                                 
                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                        8 ต.ค. 50

 

                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)