OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ

ตัวบ่งชี้ที่7.9 ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์
  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล        

     (    )   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     ( P )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
               
                เพราะ
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดให้ดำเนินการในระดับคณะ

เกณฑ์มาตรฐานระดับ

  1. มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน

    2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน

    3. มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน

     4. มีการจัดทำ Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน

      5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่า

      6. มีระบบในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองของผู้บริหารระดับต่าง ๆ

      7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรอง

      8. มีการนำผลการประเมินการดำเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ

เกณฑ์การประเมิน   :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดำเนินการไม่ครบ  5 ข้อแรก 
มีการดำเนินการ  5-7 ข้อแรก 
มีการดำเนินการครบทุกข้อ


                                                                       บอย สหเวช
                                                                       8 ต.ค. 50 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)