OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา     

     (  P  )   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     (    )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
               
                เพราะ
สำนักงานเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหาร จึงจำเป็นที่จะมีความเสี่ยงในการดำเนินงานมาก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะ กรรมการหรือคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

        หลักฐานคือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

    2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
       เสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายใน
       การบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

       หลักฐานคือ ผลการตรวจสอบการควบคุมภายในประจำปี ,
       การประชุมคณะกรรมการ  , รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 

    3. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกำหนด

        มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้

        กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและการดำเนิน

        การแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น

        รูปธรรม

        หลักฐานคือ แผนการบริหารความเสี่ยง  ระบุผู้รับผิดชอบ  มี

        การประชุมเพื่อสร้างความรู้ให้กับบุคลากร

    4. มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

        หลักฐานคือ มีการติดตามผลการดำเนินงาน   และรายงานผล

        การดำเนินงานทุก 3 เดือน  

 

     5. มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอด

        จนมีการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน

        บริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นสอบจากผู้บริหารสูงสุด

        ของสถาบัน

        หลักฐานคือ มีการสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารในแต่

        ละเดือน   เพื่อที่จะนำเข้าในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ ผู้รับ

        ผิดชอบ

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้  คือ  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ผู้เก็บรวมบรวมข้อมูล  คือ  เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

                                                                     
บอย สหเวช
                                                                       8 ต.ค. 50 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)