OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์
  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

     (    )   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     (  P )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
               
                เพราะ
ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

เกณฑ์การประเมิน   :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
ร้อยละ 0.1- ร้อยละ 0.99
ร้อยละ 1- ร้อยละ 1.99
1.มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2 และ
2.อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรางวัลในข้อ 1 เป็นรางวัลด้านการวิจัย
หมายเหตุ กรณีได้ข้อ 1 แต่ไม่ได้ข้อ 2 ถือว่าได้คะแนน 2
                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                          8 ต.ค. 50 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)