จดหมายถึงญาติมิตรพัฒนาสังคม ฉบับที่ 31 (8 ต.ค. 50)

ละคร กฎหมายสภาองค์กรชุมชน (ฉากที่ 2 ตอนที่ 2 (ต่อ) และสัปดาห์ที่ไม่มีวันหยุด (ต่อ))

                เรื่องร่าง พรบ. สภาองค์กรชุมชน ที่เปรียบเสมือน ละครเรื่องยาว และมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมากนั้น ปรากฎว่าได้ดำเนินมาดีกว่าที่ผมคาดคิด 

                นั่นคือ แม้ว่า วิปรัฐบาล  จะยืนตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การแจ้ง สนช. ว่ารัฐบาลคงจะไม่เสนอร่าง พรบ. ประกบโดยจะออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนไปพลางก่อน แต่ วิปสภา กลับเห็นควรรับร่าง พรบ. ที่สมาชิกสภาฯ (ครูมุกดาและคณะ) เสนอ

                เข้าใจว่าเป็นผลจากความพยายามของ ครูหยุย  (วัลลภ ตังคณานุรักษ์) และครูมุกดา (อินต๊ะสาร) เป็นหลัก ที่พยายามอธิบายสร้างความเข้าใจและขอรับการสนับสนุนจากสมาชิก สนช. จำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกรรมาธิการใน วิปสภา 

                ต่อมาเมื่อ ร่าง พรบ. สภาองค์กรชุมชนเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. เมื่อ 27 ก.ย. 50 ปรากฎว่ามีผู้อภิปรายสนับสนุน 10 กว่าคน และผู้อภิปรายคัดค้านเพียง 1 คน

                ผลการลงคะแนน คือ รับหลักการ 61 คน ไม่รับหลักการ 32 คน งดออกเสียง 5 คน

                สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 22 คน เสนอโดยสภาฯ 18 คน เสนอโดยรัฐบาล (โดยกระทรวง พม.) 4 คน (ซึ่งกระทรวง พม. ได้ให้ ก.มหาดไทยเสนอมา 2 คน และกระทรวง พม. เสนอเอง 2 คน) และให้สมาชิกแปรญัตติใน 7 วัน 

                ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างสำคัญ ที่ สนช. รับหลักการของร่าง พรบ. ฉบับนี้ และเป็นจุดพลิกผันที่ผมเองไม่กล้าที่จะคาดหวังไว้แต่ได้กลายเป็นจริงขึ้นมาแล้ว

                ได้ทราบด้วยว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชน ได้ประชุมนัดแรกแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.50 ได้เลือกครูหยุยเป็นประธานและครูมุกดาเป็นเลขานุการ โดยมีคุณสมสุข บุญญะบัญชา เป็นรองเลขานุการ และจะประชุมต่อไปทุกวันศุกร์จนกว่าจะพิจารณาเสร็จ

            เป็น ละครเรื่องยาว ที่น่าติดตามดูตอนต่อๆ ไปใช่ไหมครับ ! ?

                สัปดาห์ที่ผ่านมาของผม เป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่ผมไม่ได้ หยุด (ทำงาน) ทั้งในวันเสาร์และวัน      อาทิตย์ รวมถึงเป็นสัปดาห์ที่ยังคงมีเรื่องประเภท เข้มข้น อยู่พอสมควรทีเดียว

                 เริ่มต้นสัปดาห์ วันที่ 1 ต.ค. ท่านนายกฯ เชิญหารือพร้อมรองนายกฯโฆษิต และ รมต. 4 คน ที่มีประเด็นการถือหุ้นเกินร้อยละ 5 กับอีก 1 รมต. ที่มีประเด็นการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอกชน

                ผลการหารือ ท่านนายกฯ เห็นว่า รมต. ทั้ง 5ท่าน ไม่จำเป็นต้องลาออกโดยมีเหตุผลชัดเจนว่าไม่มีความผิดหรือความด่างพร้อยใดๆ เนื่องจากไม่มีผู้ใดมีเจตนาและไม่มีผู้ใดรับทราบว่ามีกฎหมายห้ามเนื่องจากมีการเลิกใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 และในรัฐธรรมนูญ ปี 2549 ไม่มีการระบุเรื่องการถือหุ้นของรัฐมนตรี ในขณะที่รัฐธรรมนูญปี 2550 มีข้อยกเว้นให้กับคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันซึ่งเข้ามาในลักษณะพิเศษโดยจะทำหน้าที่ระยะสั้นเพียงชั่วคราว

                อย่างไรก็ดี รมต. 2 ท่าน คือ คุณเกษม  (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) และคุณสวนิต (คงสิริ) ได้ยืนยันขอลาออกเพื่อจะสบายใจกว่า ส่วนรมต. อีก 3 ท่าน (คุณหมอมงคล ณ สงขลา คุณสมหมาย ภาษี และท่านอาจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน) ยอมคงอยู่ในตำแหน่งตามที่ท่านนายกฯร้องขอ ซึ่งกรณีของทั้ง 3 ท่านนี้ สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าไม่มีข้อขัดข้องทั้งทางกฎหมายและทางจริยธรรม

                เป็นอันว่ารัฐบาลต้องสูญเสีย รมต. ไป 5 คน อย่างไม่คาดคิด ด้วยเหตุซึ่งไม่น่าจะเป็นเหตุเลย !

                แต่จะทำอย่างไรได้ล่ะครับ ในเมื่อมันได้เป็นไปอย่างนั้นแล้ว

                ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังมีเรื่อง ยุ่ง และ วุ่น สำหรับกระทรวง พม. และ สำหรับผม นั่นคือการมีหนังสือ         ร้องเรียนและกล่าวหาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง พม. ว่ามีพฤติกรรมทุจริตและชู้สาว โดยส่งหนังสือมาถึงผมและส่งให้สมาชิก สนช. กับสื่อมวลชนหลายแห่ง เป็นผลให้สื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับนำไปลง เป็นข่าวสำคัญในวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 

                ผมปรึกษาหมอพลเดช (รมช.พม.) และทีมงานแล้ว เห็นร่วมกันว่าควรตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อพิทักษ์ชื่อเสียงของกระทรวง พม. กับข้าราชการ พม. โดยรวม โดยให้ได้มาซึ่งความจริงอันจะช่วยให้สามารถพิจารณาได้ว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไปจึงจะเป็นธรรมและเหมาะสม

                เย็นวันศุกร์ที่ 5 ต.ค. ผมกับหมอพลเดชและทีมงาน สรุปความเห็นร่วมกันได้ว่าควรเชิญผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผมได้ทาบทามท่าน และท่านได้ตอบรับแล้ว ดังนั้นคงจะออกคำสั่งแต่งตั้ง  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ในวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 

                วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. ผมไปจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ เพื่อทำหน้าที่ เนื่องใน สัปดาห์ที่อยู่อาศัย สร้างถิ่นฐานมั่นคง ด้วยวิถีชุมชนไทย 80,000 ครอบครัว 800 ชุมชน โดยไปเยี่ยมและประกอบพิธี ฯลฯ เกี่ยวกับ โครงการบ้านมั่นคง ในเขตอำเภอเมืองของทั้ง 3 จังหวัด 

                วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. ไปจังหวัดพิษณุโลก ประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด (คุณสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์) และคณะ  เรื่องการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด สำหรับปีงบประมาณ 2551 และการตั้งงบประมาณของจังหวัดที่จะต้องเตรียมการในช่วงปี 2551 เพื่อมีผลปฏิบัติในปีงบประมาณ 2552 ประชุมเพียง 1 ชั่วโมง แต่ได้สาระดีและควรจะเป็นประโยชน์มาก ทั้งนี้ เลขาธิการ กพร. และผู้แทน สน.งบประมาณ ได้เดินทางไปร่วมในการประชุมหารือด้วย 

                จากนั้น ผมเดินทางไปเยี่ยมราษฎรซึ่งประสบอุทกภัย ที่ ต.วังทอง (อ.วังทอง) ต.ชมพู (อ.เนินมะปราง) และ ต.ชุมแสงสงคราม (อ.บางระกำ) โดยใช้โอกาสนี้ศึกษาเรื่องระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือ และการฟื้นฟูพัฒนา อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ด้วย

                ตอนบ่าย ไปร่วมกิจกรรมและประกอบพิธีปิด สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ภาคเหนือ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยไปขึ้นเครื่องบินที่ จ.สุโขทัย 

                เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ผมไม่มีวันหยุด แต่ก็ได้งานได้สาระน่าพอใจครับ

                                                                                                สวัสดีครับ

                                                                                                       ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (48)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ เห็นโปรแกรมการทำงานของท่านแล้วรู้สึกว่าภาระงานจะเยอะนะคะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านค่ะ และขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผมขอส่งกำลังใจไปช่วยในทุกๆเรื่องครับ

ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน จ.ลำปาง
IP: xxx.25.26.80
เขียนเมื่อ 
เป็นกำลังใจให้ท่าน เป็นห่วงสุขภาพด้วยนะคะ เห็นออกรายการแล้ว เหนื่อยแทนท่านเลยนะคะ เป็นกำลังใจทุกครั้งที่ท่านทำงาน ขอให้ประสบความสำเร็จทุกความคิดที่จะพัฒนาบ้านเมือง สังคมไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข็มแข้ง สังคมคุณธรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่ชาวบ้านช่วยกันบ้างแล้วนะคะ ขอให้ท่านร่างกายแข็งแรง
เขียนเมื่อ 

เมื่อสักครู่ดูโทรทัศน์ เห็นข่าวของท่าน เป็นห่วงจังขอให้ท่านหายป่วยเร็ว นะค๊ะ

เขียนเมื่อ 

ขอให้ท่านมีอาการดีขึ้นเร็วๆครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมติดตามเรื่องนี้มาตลอด

เอาใจช่วยครับ

ขอให้แข็งแรง และสู้ต่อไปครับ

หายเร็วๆครับ

เขียนเมื่อ 
      ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจคุณความดีที่ท่านได้ทำเพื่อสังคมไทยมาตลอด  จงส่งผลให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และหายป่วยไวไวครับ
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ

ขอให้อาจารย์หายป่วยไวไวนะครับและกลับมาเป็นบุคคลในหัวใจของนักพัฒนานะครับ

สังคม ประเทศชาติ เจริญมั่นคงวัฒนาถาวรได้ด้วยรากฐานทางสังคมนั่นคือคนครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอครับ

เขียนเมื่อ 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจคุณความดีที่ท่านได้ทำเพื่อสังคมไทยมาโดยตลอด  จงส่งผลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และหายป่วยไวไว

เขียนเมื่อ 
ขอให้อาจารย์หายเร็วๆนะคะ ศรัทธาในการทำงานที่ทุ่มเทและจริงจังของอาจารย์มากค่ะ เป็นกำลังใจอย่างยิ่งในการทำงานให้อาจารย์ค่ะ
ไกลก้อง
IP: xxx.120.145.150
เขียนเมื่อ 
ขอให้อาจารย์หายป่วยไวๆ และมีสุขภาพแข็งแรงกว่าเดิมครับ

ทราบข่าวแล้วเป็นห่วงท่านครับ พักผ่อนเยอะๆนะครับ และขอให้ท่านหายป่วยเร็วๆครับ

อาณัติ
IP: xxx.213.18.10
เขียนเมื่อ 

ขอให้ท่านรองนายก หายป่วยเร็วนะครับ

เขียนเมื่อ 
ขอให้ท่านหายป่วยและมีสุขภาพแข็งแรงไวไวครับ

  ขอให้ท่านหายป่วยไวๆ นะครับ

  เรื่องชู้สาวและกินเงินอะไรนั่นมันมีอยู่แทบทุกแห่ง ว่าแต่จะเจาะที่ไหนเท่านั้นแหละครับ

   เป็นกำลังใจให้ท่านครับ

 • ขอให้ท่านหายป่วยเร็ว ๆ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
 • สิ่งที่ท่านทำถูกต้องแล้วค่ะ ผู้บริหารระดับประเทศต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สังคมจึงจะเจริญ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ รู้สึกว่าโปรแกรมชีวิตท่านน่าตื่นเต้นทุกวันเลยนะค่ะ ขอให้ท่านดูแลสุขภาพบ้างนะค่ะ แข็งแรงๆ สู้ๆๆๆ

ทำไงผมจะเก่งงี้บ้างอ่ะครับ 

อยากเก่ง และรับผิดชอบงานเยอะๆ แบบท่านบ้าง ไม่เอาตังค์มากก็ได้ครับ แค่พออยู่พอเลี้ยงชีพก็พอครับ

 ขอให้หายป่วยเร็วๆนะครับ..

Nan -Pojaman
IP: xxx.47.237.156
เขียนเมื่อ 
ขอให้ท่านหายป่วยในเร็ววัน ขอส่งกำลังใจไปช่วยค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอให้ท่านมีสุขภาพดีขึ้น โดยเร็ววันค่ะ

เขียนเมื่อ 

ได้ติดตามผลงานของท่านมาพอสมควร ท่านคือแบบอย่างของคนทำงาน ขอให้ท่านหายป่วยและสามารถทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อไปในเร็ววัน

วิเศษ คุณฤทธิพงศ์
IP: xxx.120.148.5
เขียนเมื่อ 

ขอให้หายป่วยโดยเร็วนะครับ

เขียนเมื่อ 
เข้ามาให้กำลังใจ สำหรับการทำงานเพื่อแผ่นดินครับ
สุวรรณี
IP: xxx.120.148.5
เขียนเมื่อ 
ขอพรคุณพระ และคุณงามความดีที่อาจารย์ได้ทำมา ส่งผลให้อาจารย์หายป่วยไวไวสุขภาพดีขึ้นๆ นะค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขอให้ท่านหายป่วยเร็วๆ นะคะ และขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะ :)

วุฒิชัย สังข์พงษ์
IP: xxx.26.73.54
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านรองนายกฯไพบูลย์ ที่ได้ทำภารกิจอย่างเต็มที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาของประเทศไทย กระผมมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมว่านอกจากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแล้วน่าจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการสร้างบ้านเรือนจากแบบยกพื้นมาเป็นแบบการถมที่สร้างบ้านติดกับพื้น รวมทั้งการสร้างถนนแบบถมให้สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วม แต่มีทางน้ำผ่านน้อย ถนนเลยกลายเป็นเขื่อนกั้นน้ำอย่างดี คราวนี้คนที่สร้างบ้านก่อนถนนจะมีบ้านอยู่ต่ำกว่าถนนแล้วเวลาน้ำท่วมก็จะมีระดับน้ำสูง ส่วนคนที่สร้างบ้านทีหลังถนนก็เลยต้องถมให้สูงกว่าถนนเพื่อหนีน้ำด้วย หนีกันไปหนีกันมาเลยท่วมกันไปทั่วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเจริญทางวัตถุ 

สำหรับเรื่องกฏหมายสภาองค์กรชุมชนก็ขอแสดงความยินดีกับความคืบหน้าด้วยนะครับ

ท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่สิ่งที่ดีงาม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง

เขียนเมื่อ 

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ขอให้หายไว ๆ คะ

เขียนเมื่อ 
 • มาให้กำลังใจครับ
 • ขอให้ท่านมีความสุขกับการทำงานครับผม
ไท
IP: xxx.26.147.243
เขียนเมื่อ 

ครับก็ต้องแสดงความเห็นใจสำหรับผู้มีความรักชาติอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆ ก็อีกนั้นแหละครับ สังคมไทยในยุคปัจจุบันสื่อคือสิ่งสำคัญ กระแสสื่อนั้นแรงมาก คนดีๆน่ะเสียอนาคตก็เพราะสื่อมาก็นักต่อนักนับไม่ถ้วน เรื่องจะจริงเท็จอย่างไรใครจะเป็นตายอย่างไรประเทศชาติจะฉิบหายแค่ไหนกูไม่สน ขอให้กูได้ขายข่าวได้หลายๆวัน สรุปแล้วถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น ถามจริงๆเหอะ ไอ้สื่อหน้าไหนมันจะออกมารับผิดชอบ???

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ อาจารย์
 • ขอให้หายไวๆนะคะ

ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ฟันฝ่าอุปสรรคในการต่อสู้เพื่อสังคมครับ

อาจารย์อุทิศตัวอย่างมากเพื่อพยายามสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้น น่าเสียใจที่สื่อมวลชนในฐานะ "ผู้ร้าย" ในสังคมไทยกลับอยู่ในยุคเฟื่องฟูที่สุด

ผมขอยืนเคียงข้างนักพัฒนาสังคมเช่นอาจารย์ครับ

เป็นกำลังใจให้อาจารย์

หายไวไวน่ะคะ

รออ่านเรื่องของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง

เขียนเมื่อ 

เพิ่งได้พบท่านในการประชุมโครงการหลวงที่สำนักงานทรัพย์สิน ชื่นชมในการทำงานของท่านมาก ขอให้ท่านหายป่วยเร็วๆนะคะ

ฟ้าใส
IP: xxx.24.249.246
เขียนเมื่อ 
เข้ามาให้กำลังใจค่ะ ขอให้ท่านหายเร็วๆนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นกำลังของแผ่นดิน เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ตั้งใจทำงานเหมือนท่านค่ะ
Tanya
IP: xxx.121.114.121
เขียนเมื่อ 

ขอส่งกำลังใจให้ท่านรองนายกครับ

หวังว่าท่านคงหายวันหายคืน

ด้วยความนับถือและห่วงใย

ธัญญา

เขียนเมื่อ 
มาร่วมให้กำลังใจและขอให้พลังแห่งความตั้งใจดีของอาจารย์ ช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอยากให้เห็นและเป็นผลสำเร็จสมดังตั้งใจค่ะ ถึงจะใจสู้อย่างไร อาจารย์ก็ต้องรักษาดูแลกายเอาไว้เพื่อให้ได้ทำงานดีๆเพื่อคนไทยต่อไปด้วยนะคะ  
เขียนเมื่อ 

- ขอเป็นกำลังใจให้ท่านอีกคนหนึ่ง

- ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงไวๆ

เขียนเมื่อ 

เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ท่านหายไว ๆ น่ะครับ

 

นายสถาพร อ่อนวงษ์
IP: xxx.24.144.165
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านเป็นคนทำงานจริงจังมากผมติดตามข่าวพรบ.สภาองค์กรชุมชนมาตลอดยินดีด้วยครับที่ สนช.รับหลักการและเห็นความสำคัญของชุมชนซึ่งเป็นอาคาพยพที่จะขับเคลื่อนชุมชนโดยคนในชุมชนเอง เมื่อปี 2548ผมได้ร่วมกับชุมชนขับเคลื่อนแผนชุมชนร่วมกับคนในชุมชนจนสามารถกำหนดออกมาเป็นแผนแล้ว และนำเสนอให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอที่ผมทำงานอยู่ แต่องค์กรเหล่านั้นไม่เคยนำออกไปใช้เลยแล้วยังแถมเอาแผนที่ชุมชนทำเลือกเอาเฉพาะที่พวกเขาจะได้ประโยชน์เท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นที่ชุมชนเขาต้องการก่อน ดีแล้วครับถ้า พรบ.ฉบับนี้ได้นำออกมาใช้ชุมชนจะได้เสนอแผนของตนเองและตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง การปกครองก็จะได้พัฒนาไปได้อย่างถูกทิศทาง

ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านหายจากอาการป่วยและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียบเบียนอีก จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจท่านไพบูลย์ ชาวบล็อกเกอร์ให้หายป่วย เร็วๆ นะครับ

เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีที่เคารพอย่างสูง

 • ขอส่งกำลังมาช่วยให้ท่านหายป่วยและมีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วครับ
 • เพิ่งทราบว่าท่านเขียนบล้อก  เลยเพิ่งได้เข้ามาอ่าน  ครูบ้านนอกผู้มีชีวิตดีขึ้นจากผลงานของท่านขออนุญาตแนะนำตัวตรงนี้  และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยความศรัทธาและจริงใจที่สุดครับ
 • ศรัทธาแนวความคิดของท่านตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่ ธ.ออมสิน (สินเชื่อ สพช. และต่อมาถึง สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู)   รวมทั้งเรื่องที่ท่านเขียนในบันทึกนี้มากๆครับ
 • แล้วจะแวะเวียนมาอ่านบันทึกเก่าๆของท่านเรื่อยๆครับ
 • กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
เปิ้ล
IP: xxx.120.155.27
เขียนเมื่อ 
เป็นกำลังใจให้คะ หายไว้ๆนะคะ
ใจดี
IP: xxx.120.155.27
เขียนเมื่อ 

หายไวๆ และแข็งแรงตลอดไปคะ

เขียนเมื่อ 
ขอพระสยามเทวาทิราช และคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครอง อาจารย์ให้หายป่วย และสุขภาพแข็งแรง สุขกาย สุขใจ หายเร็วๆ น่ะค่ะ
 • ขอลุ้นกฎหมายสภาองค์กรชุมชน ฉากที่ 2 ต่อ ด้วยคนนะครับ
 • ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองอาจารย์
เขียนเมื่อ 

ท่านเป็นคนเก่งและตั้งใจทำงาน สังขารบ้างครั้งเราก็ฝืนไม่ได้นะคะ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านหายป่วยโดยเร็วแล้วมีคำแนะนำดีๆมาเผยแพร่แก่ชาวไทยอีก

ครูเล็ก
IP: xxx.147.19.75
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้การผ่าตัดใส่บอลลูนหลอดเลือดหัวใจของท่านในครั้งนี้เป็นไปด้วยดี  และหายเร็ววัน และกลับมาทำงานเพื่อสืบสานความตั้งใจที่มีให้กับประชาชนที่รอคอยความหวัง นะครับผม

  ขอเป็นกำลังใจให้วีรบุรุษแห่งองค์กรชุมชน ยอมรับนับถือและเป็นกำลังใจให้ท่านมาโดยตลอด ดูหน้า แววตาที่เปรี่ยมล้นด้วยเมตตาของท่านแล้ว ก็มั่นใจว่าท่านเป็นคนดีแน่นอน และทางตรงกันข้ามกับคนที่คัดค้านท่าน สร้างพลัง ขบวนการต่างๆ มาต่อต้าน พรบ.องค์กรชุมชน ที่ท่านเสนอ เพื่อประชาชน เพื่อบ้านเมืองของเรา ก็ยิ่งมั่นใจว่ามันโกง ไม่ใช่คนของแผ่นดินเยี่ยงท่าน สุดท้ายคนโกงก็ต้องแพ้พ่ายไปเอง ขอจงยึดมั่นในความดีตลอดไป อย่าท้อถอย พวกเราประชาชนผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขอยืนหยัดเคียงข้างท่านตลอดไป