เพ็ญโทร.มาบอกข่าวดีเมื่อบ่ายวันนี้ ว่าสอบติดโควตาราชภัฎอุบลราชธานี สาขาเทคโนโลยีอาหารได้ตามที่อยากเรียน
            ปัญหาของเพ็ญแก้ตกไปอีกเปลาะ หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องการหาค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ลงตัว และการปรับตัวกับชีวิตและการเรียนในระดับอุดมศึกษา