ประวัติของสำนักงาน

  ติดต่อ

  The office of Academic Standard And Quality Assurace  
ปี 2544
      สถาบันราชภัฏเชียงรายได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจำสถาบันฯ ขึ้น โดยให้สำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถาบันฯ โดยใช้ระบบ ประกันคุณภาพ ของทบวงมหาวิทยาลัย 9 องค์ประกอบ
 
เดือนตุลาคม 2545
       สถาบันได้ตั้งหน่วยงานที่ดำเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะขึ้น โดยมีชื่อว่า "สำนักมาตรฐาน ประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน" โดยการดำเนินการประกันคุณภาพนั้น ได้ให้แนวทางประเมินคุณภาพของสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 
ปี 2546
       ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สำนักประกันคุณภาพและตรวจสอบ" เพื่อจะได้ดำเนินการได้สอดคล้อง กับนโยบายของสถาบันฯและดำเนินการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 
ปี 2547
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเชียงราย ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สำนักประกันคุณภาพและตรวจสอบ จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปรัชญา วิสัยทัศน์และนโยบายคุณภาพเป็น "สำนักมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 13505, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 14:41:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)