การระดมสมองแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง

   

การระดมสมองครั้งที่ 3 :  แผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง   ห้อง ทิวลิป   โรงแรมรามาการ์เด้น  บางเขน กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 1 5  ตุลาคม  2550

วัตถุประสงค์ของการระดมสมองครั้งที่   3

  เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง    

  ผู้เข้าร่วมการระดมสมอง  ประมาณ  70  คน  ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย  หน่วยปฏิบัติและ              ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ และเอกชน  นักวิชาการ  ตัวแทนพรรคการเมือง ตัวแทนองค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม  

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.                    ลงทะเบียน

 09.00 - 09.30 น.                    กล่าวเปิดงาน                                                 

                                                  โดย   ศ.เสน่ห์   จามริก

                                                            ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 09.30 - 09.50 น.                    วัตถุประสงค์และแนวทางการจัดทำแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง                                                    

                                                    โดย   ศ.ดร.อภิชัย   พันธเสน                                                        

                                                       ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม                                                        

                                                       มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

09.50 - 10.40 น.                 ข้อเสนอแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง

                                            

09.40 - 12.30 น.                  ระดมสมองกลุ่มย่อย 6  กลุ่ม  เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

12.30 - 13.30 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

 13.30 - 14.15 น.                  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

                                                     

 14.15 - 14.30 น.                  สรุปการระดมสมองกลุ่มย่อย

    

14.30 - 1 5.45 น.           อภิปรายแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ แผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง

v   ครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์   สถาบันภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้

v   คุณวิชม   ทองสงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

v   ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

v   คุณสุนัย  เศรษฐบุญสร้าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

v   คุณอภิชาติ   การุณกรสกุล   บริษัท เอเชีย พรีซีชั่น จำกัด                                                       

ดำเนินรายการโดย   ดร.พิพัฒน์   ยอดพฤติการ        สถาบันไทยพัฒน์

15.45 - 16.00 น.                  ปิดการประชุม

     โดย  ศ. ดร.อภิชัย พันธเสน

------------------------------

ผู้สนใจเข้าร่วมแจ้งความจำนงได้ที่  <[email protected]>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน roadmap เศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (4)

สวัสดีครับ อ.ปัทมาวดี

  • เข้ามาอ่านงานอาจารย์ครับ
  • ครั้งที่สามแล้วด้วย คงจะคืบหน้าไปมากแล้วใช่ไม๊ครับ
  • ขอเป็นกองเชียร์อยู่ข้างๆขอบสนาม

 

สวัสดีค่ะครูนง

ไม่ได้คุยกันนานแล้ว  ขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะ

งานระดมสมองครั้งที่ 3 คงได้อะไรดีๆจากวิทยากรเยอะ  ท่านผู้ว่าวิชมให้เกียรติตอบรับเป็นวิทยากรถือว่าโชคดีมากค่ะ

ตัวเองก็เป็นได้แค่กองเชียร์ข้างๆโรงเรียนคุณอำนวยเหมือนกันค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับที่เชิญไปร่วมประชุม  ได้ส่ง Fax ตอบรับไปแล้วนะครับ
เขียนเมื่อ 

- แวะมาเยี่ยมครับ

- ที่อตรดิตถ์ให้ผู้บริหารทุกแห่งนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในโรงเรียนและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยใช้กระบวนการ km ทางgotoknow