ความเห็น 415729

การระดมสมองแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนเมื่อ 

- แวะมาเยี่ยมครับ

- ที่อตรดิตถ์ให้ผู้บริหารทุกแห่งนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในโรงเรียนและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยใช้กระบวนการ km ทางgotoknow