ไปพบกระดาษเศษแผ่นหนึ่ง เขียนด้วยลายมือขยุกขยุย แต่พอแกะใจความได้ว่า

กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนทางสังคม (Social capital) ได้สรุปความหมายว่า ทุนทางสังคมเป็นการรวมตัว ร่วมคิดร่วมทำของคนในสังคม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Trust) คุณค่า (Value) บรรทัดฐาน (Norm) และ เครือข่าย (Network) โดยอาศัยหลักบริหารจัดการที่ดี คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ทุนทางสังคมเกิดจากเครือข่ายที่สร้างขึ้น เกิดเป็นการร่วมพลังโดยการสื่อสารร้อยรัดกลุ่ม