Social capital

ทุนทางสังคมเกิดจากการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำของคนในสังคม

ไปพบกระดาษเศษแผ่นหนึ่ง เขียนด้วยลายมือขยุกขยุย แต่พอแกะใจความได้ว่า

กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนทางสังคม (Social capital) ได้สรุปความหมายว่า ทุนทางสังคมเป็นการรวมตัว ร่วมคิดร่วมทำของคนในสังคม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Trust) คุณค่า (Value) บรรทัดฐาน (Norm) และ เครือข่าย (Network) โดยอาศัยหลักบริหารจัดการที่ดี คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ทุนทางสังคมเกิดจากเครือข่ายที่สร้างขึ้น เกิดเป็นการร่วมพลังโดยการสื่อสารร้อยรัดกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน networkingความเห็น (0)