มีโอกาสเดินทางไปราชการที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด เมื่อไม่นานมานี้ ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนคุณนพดล สุทธิธนกุล เกษตรกรหัวก้าวหน้ารายหนึ่งของเกาะหมาก ซึ่งเป็นเจ้าของแปลงหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มตำบลเกาะหมาก ที่ได้ดำเนินการผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการที่ทันสมัยและเหมาะสมกับพื้นที่ จึงจะขอนำมาแลกเปลี่ยนกับทุกๆท่าน แปลง หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มตำบลเกาะหมาก นี้ตั้งอยู่ที่บ้านอ่าวนิด หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก เป็นแปลงในลักษณะเกษตรผสมผสาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกผักไฮโดรโปรนิค การเพาะถั่วงอก การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงกบ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เรื่องของการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก และการใช้เชื้อราเมดตาไรเซี่ยม เพื่อกำจัดด้วงแรดในมะพร้าวอีกด้วย แปลงหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพื้นที่มาก เนื่องจาก เกาะหมากเป็นเกาะกลางทะเลที่มีพื้นที่การเกษตรไม่มากและสภาพดินไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดในหน้าแล้ง พืชที่ปลูกส่วนใหญ่คือมะพร้าวและยางพารา แต่ด้วยการที่เป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้า คุณนพดล ได้ทำการศึกษาเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปรนิคจากแหล่งความรู้ต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูด เพราะว่าไฮโดรโปรนิคเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับจังหวัดตราด โดยข้อดีของการปลูกแบบไฮโดรโปรนิค คุณนพดลได้ให้เหตุผลว่า มีการลงทุนในแต่ละรอบการผลิตที่ต่ำ ดูแลรักษาง่าย และประหยัดน้ำ โดยสารอาหารที่ใช้มีราคาไม่แพงมากนัก เมื่อปลูกไปแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษามาก ไม่ต้องคอยให้น้ำใส่ปุ๋ยทำหญ้า ทำให้ประหยัดค่าแรงงานไปมาก ผลผลิตจากฟาร์มแห่งนี้จะถูกขายภายในเกาะเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว การผลิตในปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งผักที่ผลิตจากฟาร์มแห่งนี้มีคุณภาพดี เก็บไว้ได้นาน และสดกว่าการนำมาจากฝั่ง โดยแปลงผักไฮโดรโปรนิคนี้ถูกบรรจุไว้เป็น จุดท่องเที่ยวบนเส้นทางจักรยานรอบเกาะหมากของ ททท.ด้วย

โดยในปัจจุบันมีเกษตรกรบนเกาะหมากหลายรายเริ่มให้ความสนใจกับกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิคนี้ และเริ่มมีการผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็น เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพื้นที่ สามารถปฏิบัติได้จริงย่อมที่จะทำให้เกษตรกรมีความสนใจที่จะเรียนรู้

***มีภาพบรรยากาศวิวสวยๆของเกาะหมากให้ชมที่สไลด์ด้านขวามือนะครับ==>