Monkey city (2):ลวปุระ เมืองโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์กับดอกทานตะวัน


จังหวัดลพบุรี เดิมเรียก ละโว้ นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ มีหลักฐานที่สำคัญคือ พระปรางค์สามยอด (อยู่ในเขตอำเภอเมือง) เป็นศิลปะเขมรสมัยบายน และมี ศาลพระกาฬ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18

จังหวัดลพบุรี เดิมเรียก ละโว้ นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ มีหลักฐานที่สำคัญคือ พระปรางค์สามยอด (อยู่ในเขตอำเภอเมือง) เป็นศิลปะเขมรสมัยบายน และมี ศาลพระกาฬ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นเมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3,000-4,000 ปีมาแล้ว พบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก ในพุทธศตวรรษที่ 11-15 พงศาวดารเหนือกล่าวถึง พระยากาฬวรรรณดิศได้ให้พราหมณ์ยกพลมาสร้างเมืองละโว้ตั้งแต่ พ.ศ. 1002 นอกจากนี้ยังมีตำนานชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงการสร้างเมืองหริภุญไชยใน พ.ศ. 1204 ต่อมาอีก 2 ปี คือ พ.ศ. 1206 ได้ส่งทูตล่องลำน้ำปิงไปเมือง ลวปุระ ทูลขอเชื้อสายกษัตริย์ลวปุระให้ไปปกครอง กษัตริย์ลวปุระจึงได้พระราชทานพระนางจามเทวี พระราชธิดา ให้ไปครองเมืองหริภุญไชย ทรงสร้างวัดจามเทวีที่เมืองหริภุญไชย ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ละโว้หรือลพบุรีตกอยู่ภายใต้อำนาจทางการของอาณาจักรกัมพูชาเป็นครั้งคราว ในพุทธศตวรรษที่ 19 ปรากฏหลักฐานว่าเมืองลพบุรี เป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองเคยครองราชย์ก่อนที่จะไปสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ลพบุรีเจริญรุ่งเรืองที่สุด เพราะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2199-2231) ได้สถาปนาลพบุรีเป็นราชธานีที่สอง จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดสถาปนาเมืองลพบุรีเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่ง 

       

พระนารายณ์ราชนิเวศน์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ณ เมืองลพบุรี แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน กำแพงพระราชวังก่ออิฐถือปูนมีใบเสมาเรียงรายบนสันกำแพงมีซุ้มประตูทั้งหมด 11 ประตู ประตูทางเข้าเป็นทรงจัตุรมุขมีช่องทางเข้าโค้งแหลม ตรงจั่วซุ้มประตูตกแต่งลายกระจังปูนปั้นที่วิวัฒนาการมาจากดอกบัว ที่ซุ้มประตูและกำแพงพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในมีช่องเล็ก ๆ เจาะเป็นรูปโค้งแหลมคล้ายบัวเรียงเป็นแถวสำหรับวางตะเกียง ประมาณ 2,000 ช่อง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2399 เพื่อให้เป็นราชธานีชั้นใน และพระราชทานชื่อว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จะจัดราวกลางเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

 

Sunf5  

Lop0003

Lop01

พระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์  

 พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งศิลปกรรมแบบไทยและฝรั่งเศสผสมกัน เดิมเป็นท้องพระโรงมียอดแหลมทรงมณฑป ตรงกลางท้องพระโรงมีสีหบัญชร ซึ่งเป็นที่เสด็จออกเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้เข้าเฝ้า ประตูและหน้าต่างท้องพระโรงซึ่งอยู่ด้านหน้าทำเป็นโค้งแหลม ผนังด้านนอกพระที่นั่งตรงมณฑปชั้นล่างเจาะเป็นช่องโค้งแหลมไว้สำหรับวางตะเกียง ซึ่งจะเห็นได้อีกเป็นจำนวนมากตามซุ้มประตูและกำแพงของพระราชวัง สมเด็จพระนารายณ์ฯเคยเสด็จออกรับคณะราชทูตฝรั่งเศส เชอวาเลีย เดอ โชมองต์ ที่พระที่นั่งองค์นี้ในปี พ.ศ. 2228  

 Lop0004   

พระปรางค์สามยอด
ตั้งอยู่บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ ใกล้กับศาลพระกาฬ มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกัน พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว ปรางค์องค์กลางมีฐาน แต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและมีเพดานไม้เขียนลวดลายเป็นดอกจันสีแดง แต่เดิมคงเป็นเทวสถานของขอมมีฐานศิวลึงค์ปรากฏอยู่ในองค์ปรางค์ทั้งสามปรางค์ จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์สามยอดเป็นวัดในพุทธศาสนา แล้วสร้างพระวิหารก่อด้วยอิฐ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมแบบยุโรปในส่วนของประตูและหน้าต่าง ในวิหารประดิษฐานพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาตอนต้น เปิดให้เข้าชม ระหว่างเวลา 07.00-17.00 น. เว้นวันจันทร์-อังคาร อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นะคะ Lop0002

 ดอกทานตะวัน(sunflower) บานเต็มท้องทุ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม ดอกทานตะวัน เป็นพืชที่ออกดอกปีละหนึ่งครั้ง (Annual plant) อยู่ในแฟมิลี Asteracae มีฐานรองกลุ่มดอก (Inflorescence) ขนาดใหญ่ ลำต้นโตได้สูงถึง 3 เมตร ฐานรองกลีบดอกอาจกว้างได้ถึง 30 เซนติเมตร ชื่อ"ทานตะวัน"ถูกใช้อ้างอิงถึงพืชทั้งหมดในจีนัส Helianthus

 • อาจารย์  beeman 联乐 P เคยเล่าเรื่องดอกทานตะวันไว้อย่างน่าสนใจคะ คลิกเข้าไปอ่านได้นะคะ

Sunf2  

Sunf3

ดูในระยะใกล้จะเห็นลวดลายที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ อย่างสวยงามนะคะ

Sunf

 ดอกทานตะวันมีจริงๆหลายสีคะ ภาพด้านล่าง Sunflower 'Moulin Rouge'(มีปลูกที่ตัวเขื่อนป่าสักคะแต่ไม่ทราบมีปลูกที่อื่นๆบ้างหรือไม่)

คลิกเข้าไปชมภาพต้นฉบับ ดอกทานตะวันจาก van Gogh Museum

 

 รวมรูปภาพดอกทานตะวัน

นำเพลงที่เกี่ยวข้องกับดอกทานตะวันมาฝากคะ

 ไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวัน คำร้อง: ประภาส ชลศรานนท์ ทำนอง: เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ คุณ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร ขับร้อง

 เจ้าไม้ขีดไฟ ก้านน้อยเดียวดาย
แอบรักดอกทานตะวัน
แรกแย้มยามบาน อวดแสงตะวัน
ช่างงดงามเกินจะเอ่ย
ดอกเหลืองอำพัน ไม่หันมามอง
แม้เหลียวมายังไม่เคย
ไม้ขีดเจ้าเอ๋ย เลยได้แต่ฝัน ข้างเดียว

* ดอกไม้จะบานและหันไปตาม
แต่แสงจากดวงอาทิตย์
จุดตัวเองก็ยอมทันใด ให้ลุกเป็นไฟขึ้นมา
เพียงปรารถนา ให้มีลำแสงสีทอง
จุดตัวเองก็ยอมทันใด ให้ลุกเป็นไฟขึ้นมา
เพียงปรารถนา ดอกทานตะวันหันมอง สักครั้ง

เจ้าไม้ขีดไฟ ก้านน้อยเดียวดาย สาดแสงในใจไม่นาน
ดอกเหลืองอำพันจึงหันมามอง และพบเพียงกองเถ้าถ่าน
เจ้าไม้ขีดไฟ ก้านน้อยเดียวดาย เพราะรักจริงใจอย่างนั้น
เพียงแค่เธอหัน เพียงแค่เธอมองก็พอ

(*) จุดตัวเองก็ยอมทันใด ให้ลุกเป็นไฟขึ้นมา
เพียงปรารถนา ให้มีลำแสงสีทอง
จุดตัวเองก็ยอมทันใด ให้ลุกเป็นไฟขึ้นมา
เพียงปรารถนา ดอกทานตะวันหันมอง สักครั้ง

เพลงทานตะวัน ในชุด ลมไผ่ คำร้อง: โดย  อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ทำนอง:  อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

  

ตะวันส่องใส    แดดฉายลงมา   ทาบทาทิวทุ่ง
แผ่วลมผ่านโรย    เหมือนโปรยกลิ่นปรุง   ดอกฟางหอมลอย
ดอกหญ้าดาว   วับวาวทางเกลื่อน   เหมือนดังหยาดพลอย
แตะนิดต้องน้อย  ราวมณีร่วงพรู   พัดพรายลงดิน
       จะอยู่แดนไหน  สุดฟ้าแสนไกล   คะนึงถึงถิ่น
ด้าวแดนแผ่นดิน  ที่เราจากมา   เนิ่นนานแสนนาน
ดอกหญ้างาม   งดงามดังก่อน   หรือร่อนร่วงราน
แดดร้อนดินแล้ง  ลมระงมแผ้วพาน  บ้านนาป่าเขา
        ทุ่มกายทุ่มใจ  เข้าโหมแรงไฟ   หัวใจแรงเร่า
ยิ่งสร้างยิ่งทำ  ระกำหนักเบา   ดิ้นรนหนทาง
เจ้ามิ่งขวัญ   ยิ่งวันยิ่งเดือน   ยิ่งเลือนยิ่งราง
ทอดทิ้งทุ่งร้าง วันและวันผ่านเยือน   เหมือนเดินทางไกล
        ตะวันส่องแสง  สาดแสงลงมา  ทาบทาทางใหม่
ร่วมจิตร่วมใจ  ก้าวไปก้าวไป   ฝ่าภัยร้อยพัน
มิ่งขวัญเอ๋ย หัวใจเรามั่น   เหมือนทานตะวัน
เฉิดแสงแรงฝัน   กลางรวีตะวัน   สีทองส่องใส

 คุณ ธวัชชัยP  แนะนำ เพลง ดอกทานตะวัน ที่ขับร้องโดยคุณนันทวัน เมฆใหญ่  มาให้ฟังกันอีกเพลงคะ

เพลง ดอกทานตะวัน

ยาม... ยามเมื่อรุ่งอรุณแจ่มฟ้า ตื่นตา...

เห็นตามแนวป่าอุราสำราญ มวล...

พรรณไม้ชื่นชูดอกงามพลิ้ว เฉื่อยฉิว...

สายลมวาบหวิวดูตระการ แววไว..

สดใสชื่นฉ่ำ งามล้ำเจ้าดอกทานตะวัน งามเย้ย...

ดวงสุริยัน ทานตะวันใครสรรเรียกเจ้า  แสง..

สุรียส่องดอกทานตะวันข้าฝัน...

แสงสุริยันกำลังมาเยือน

ก่อนกลับ อย่าลืมแวะเอากล้วยไปฝาก ลิงที่พระปราค์สามยอด ด้วยนะคะคุณ

 

Monkey016

หมายเลขบันทึก: 133034เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2007 17:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:23 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (139)
 • ช่วงที่น่าจะมาเที่ยวลพบุรีมากที่สุดคือช่วง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คะ

 • จัดราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

 • เพราะจะได้ชมดอกทานตะวันบานและแวะเยี่ยมลิงที่ศาลพระกาล รวมถึงอากาศก็ไม่ร้อนเกินไปด้วยนะคะ
 • สวัสดีค่ะ คุณ..

ช่วงนี้..ภารกิจรัดตัวอวบอ้วน  เลยไม่ค่อยได้เข้ามาทักทาย  อิอิ  แต่คิดถึงเสมอน๊า  จะบอกให้

เคยไปเยือนเมืองลพบุรีจ๊ะ  น่าจะครั้งหนึ่งในชีวิต   และก็เพิ่งรู้นะคะ  ว่า ดอกทานตะวันมีสีอื่นด้วย  ^_^

สวัสดีค่ะ

P

อ่านแล้วด้วยความสนใจค่ะ

คุณนารีเป็นคนลพบุรีหรือคะ

ที่นี่เป็นเมืองเก่า มีหลักฐานให้เห็นอยู่มากมาย เคยไปบ่อยค่ะ มีไร่พันธุ์พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้ค่ะ  การทำเมล็ดพันธุ์ต้องแยกกันไกลๆจากไร่ที่จะปลูกมากๆค่ะ มิฉะนั้น จะกลายพันธุ์

P
 • สวัสดีคะคุณต้อม..แอบไปชิมเห็ดแล้วคะ
 • อิอิ..ยอมอ้วนคะ..อาหารอร่อยแบบนั้น
 • คุยได้ไม่นานคะ..เจ้านายเรียกประชุมอีกแล้วคะ
P
 • สวัสดีคะ..ที่มาชมดอกทานตะวันบานก่อนฤดูกาล...
 • ไม่ใช่คนลพบุรีคะแต่เป็นพวกลาวพวน นะคะ
 •  ลาวพวน /การศึกษาเรื่องลาวพวนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคะ ลองตามลิ้งเข้าไปเดาได้คะว่าอยู่จังหวัดไหน..อิอิ
 • เนื้อเรื่องดีและภาพประกอบสวยงามน่าติดตาม
 • บทเพลงก็เพราะครับ
 • คงมีแฟนประจำเพิ่มมาขึ้นครับ
 • ตามมาดู
 • เหมือนได้เรียนประวัติศาสตร์ใหม่กับคุณครูชื่อนารี
 • ฮ่าๆๆ
 • ไปเห็นรูปอาจารย์ ดร. หนึ่งหรือยังครับพี่อ๊อด
 • จากน้องแอ๊ด
 • อิอิอิๆๆ
 • ลูกนกปีกหักมารายงานตัวแล้วค่ะ 
 • อ่านแล้วเอาไปสอบสงสัยได้ A แน่เลย  ข้อมูลแน่นปึก  ไม่สงสัยที่ใครๆ ก็นึกว่าคุณเป็นคนลพบุรี 
 • ชอบภาพนี้จังค่ะ Lop01  สวยบอกไม่ถูก  รู้แต่ว่าชอบ  เหมือนฉากๆ หนึ่งเลย
 • ชอบดอกทานตะวันสีนี้ค่ะ  ดูสดใส เบิกบาน มีกำลังใจ    เวลาที่ดอกอยู่กับต้นรวมๆ กันเป็นทุ่งสวยดีนะคะ  สวยมาก แต่พอแยกออกมาเป็นดอกเดี่ยวก็ดูธรรมดาไปเลย เคยนั่งรถผ่านด้านหลังเขื่อนป่าสักฯ ผ่านทุ่งทานตะวันนั่งมองเพลินไปเลย สีเหลืองทอง ไม่อยากลับเลย
 • " จุดตัวเองก็ยอมทันใด ให้ลุกเป็นไฟขึ้นมา
  เพียงปรารถนา ให้มีลำแสงสีทอง
  จุดตัวเองก็ยอมทันใด ให้ลุกเป็นไฟขึ้นมา
  เพียงปรารถนา ดอกทานตะวันหันมอง สักครั้ง
    มีหลายคนยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้เค้ายอมรับ...
P
 • ขอบคุณคะ อาจารย์บีแมน ที่แวะมาชม
 • อิอิ เพลงทานตะวัน ก็ได้มาจากบันทึกของอาจารย์คะ...ตอนแรกนึกถึง ไม้ขีดไฟเพลงเดียว
 • เป็นญาติ กับกูเกิ้ลคะ..ข้อมูลเลยเพียบ...และเจอว่าอาจารย์เคยเขียนถึงดอกทานตะวันด้วย
P
 • สวัสดีคะ..น้องขจิต
 • อิอิ..ย้ำจริงนะ...ก็คนเขาไม่อยากแก่นิ
 • ว้าไม่น่าแก่กว่า อ.ขจิตเลย
 • ...เห็นรูปแล้วคะ...เลยคะเนได้ว่า อ.ขจิต สูงเท่าไหร่...ฮ่าๆ
 • จริงๆแล้ว..ชอบประวัติศาสตร์..และชอบเดินทาง...ที่ไม่เรียนโบราณคดี...เพราะไม่ชอบไปนั่งปัดฝุ่น..อิอิ
 • แต่สิ่งที่เรียนมาก็มาประยุกต์กับสิ่งที่ชอบได้คะ
P
 • คุณหมีเชอรี่ขา...ก็เป็นญาติข้างซ้ายของกูเกิ้ลไงคะ..ถึงได้รู้ไปหมด
 • ..ชอบทำลิ้งคะ...ไม่มีใครคลิกตามไปดูก็ไม่เป็นไร...ทำไว้เป็นแผนที่ความคิดของตัวเองคะ
 • ชอบเชื่อมโยงความคิดคะ...อิอิ ดอกกทิวลิปสีดำยังมีได้..ดอกทานตะวันสีแดงก็ย่อมมีคะ
 • เวลาเขียนเรื่องชอบศึกษาข้อมูลคะ...เอารูปที่ตัวเองถ่ายไว้เป็นตัวตั้ง..แล้วหาความรู้มาสนับสนุน
 • เป็นคนชอบชักแม่น้ำทั้ง 5 คะ....จริงๆนะความรู้ยิ่งใช่ยิ่งเพิ่มคะ
 • เอ...คุณหมีเชอรี่จุดตัวเองไปแล้วหรือคะ..อิอิแล้วดับทันไหมคะ
 • ใครนะใจร้ายกับคุณหมีเชอรี่จัง...คราวหน้าเราไปลุยกันไหมคะ..เตรียมไม้ขีดไปเยอะ.ๆ..เอาไปเผาเขาไงคะ...ฮ่าๆ
 • ใครบอกว่าไม่มีใครคลิกลิ้งดู...คุณหมีเชอรี่ดูค่ะ  คุณอุตส่าห์หาความรู้มา service ให้ถึงที่  เรื่องไรจะปล่อยทิ้งไปล่ะคะ  ได้ความรู้มากๆ เลย
 • คุณหมีเชอรี่เชื่อค่ะความรู้ยิ่งใช้  มีแต่เพิ่มพูน  ฉลาดขึ้นๆ  คุณน่ะทำให้หลายๆ คนมีความรู้มากขึ้นเลยนะ  รู้มั๊ย ขอบคุณ..คุณมากเลย
 • ฉันไม่จุดไฟเผาตัวเองหรอก กลัวดับไม่ทันค่า....ป่ะ  ลุยกันค่ะ  จัดการคนใจร้าย  เอ!  แต่ฉันจะไปยังไงล่ะคะ  ก็ตอนนี้ปีกยังหักอยู่  คงไปไม่ไหว  รอแปบนึงนะคุณ พาคุณไปเป็นกองหน้า  ลุยกัน
P
 • คุณหมีเชอรี่..พักให้ปีกหายดีก่อนนะคะ
 • แล้วพรุ่งนี้เมื่อดอกทานตะวันบานเราจะไปลุยกัน..ฮ่าๆ
 • คุณนารีคะ
 • ตามมาดูดอกทานตะวันค่ะแต่ยังไม่เก็บสงสัยตอนนี้ดอกคงจะหุบ
 • เอาไว้สาย ๆ  ดอกทานตะวันบาน  สู้กับดวงตะวันจะมาเก็บค่ะ
 • เคยพาเด็กไปเข้าค่ายทหารที่ลพบุรี   ทหารบอกอีกนะคะว่าครูอย่ายุ่ง  เป็นเรื่องของทหารที่จะฝึกเด็ก  โน่นไปเที่ยวทุ่งทานตะวัน เย็นๆค่อยกลับมา    
 • ด้วยความกลัวทหารจะอยู่ทำไมก็ไปซิคะ     แต่ไม่เห็นมีดอกสีแดงเลยค่ะ
 • ขอบคุณนะคะที่นำไปฝาก  สวยค่ะ
 • คุณ naree ขา....
 • อยากเห็นดอกจริงของทานตะวันดอกนี้จังค่ะ 

                             

 • พาไปดูหน่อยนะ 
 • เคยพานักเรียนไปชม พระนารายณ์ราชนิเวศน์มาแล้วค่ะ เมื่อหลายปีก่อน เห็นภาพแล้วอยากไปอีก 
 •  ภาพสวยมากเลย....ฝีมือคุณเองแน่ๆ
 • อยากแซว..น้องแอ๊ดจังเลย....น่ารักน่ะ..ย้ำ..จริงๆน่ะ...อิอิ

 

 • คุณ naree ขา...เมื่อเย็นนี้ยังคุยกับคุณไม่จบเลย  รีบกลับบ้านซะก่อน  ต้องรีบมาปั่นงานค่ะ  ส่งพฤหัสฯ นี้แล้ว  เหนื่อยจังเลย!  นี่ก็เพิ่งทำเรียบร้อย  เหลือพรุ่งนี้ปั่นต่ออีก 1 วัน  สงสารนกตัวนี้หน่อยน๊า  เหนื่อยทั้งกาย  เหนื่อยทั้งใจ
 • ทานตะวันสีแดงในบ้านเราไม่รู้ว่าจะใช่  Moulin Rouge รึเปล่านะคะคุณ   ฉันก็เป็นญาติ google เหมือนกัน ค้นเจอดอกนี้  %e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99 เข้าคนที่เค้าไปเจอบอกว่าเจ้าของแอบปลูกไว้ข้างในทุ่ง เพราะด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำปลูกไม่ค่อยขึ้น  อีกอย่างกลัวคนมาลักโขมยตัด  เพราะเป็นพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศ  เมล็ดพันธุ์แพงมาก  ปลูกก็ยาก  ต้องถนอมเหมือนเด็ก  พื้นที่ปลูกก็ไปทางอำเภอพนัสนิคม  ก่อนถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ 500 เมตร  หน้าทุ่งเป็นแอ่งน้ำมีช้างปูนปั้นอยู่ด้านหน้า  เจ้าของเล่าว่า  คนแถวนั้นหาว่าเค้าโกหก  เกิดมาจนแก่ไม่เคยมีหรอกทานตะวันสีแดง  เห็นแต่สีเหลือง  ก็เลยมีคนมาดูน้อย
 • ไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะ  เหนื่อยจังเลย!  แล้วพรุ่งนี้เจอกัน  จะทันดอกทานตะวันบานมั๊ยนี่!

 • ใครๆเขาก็มาเที่ยวลพบุรีกัน
 • ครูวุฒิได้จังหวะก็เลยตามมามั่ง ซอกแซกๆไปตามลิงค์ด้วย 
 • เสร็จแล้วก็ถือโอกาสเก็บดอกทานตะวันซะเพลินเลย  (กับดอกไม้เนี่ย  เห็นกันไม่ได้เลยจรืงๆ  ที่โรงเรียนถ่ายบ่อยมากครับ)
 • ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ดีๆ และจะมาอีกเมื่อได้จังหวะเหมาะๆครับ
 • สวัสดีครับ
P
 • สวัสดีคะ..ปีนี้เรามาลุ้นกันนะคะ..ว่าจะมีทานตะวันสีแดงไหม
 • แว่วว่ามีคนนำมาทดลองปลูกแล้วคะ
 • อิอิต้องไปสืบคะ
P
 • ครูหญ้าบัวคะ
 • ทานตะวันสีแดงมาจากเว็บฝรั่งคะ...ไม่ได้ถ่ายเอง..ส่วนภาพเขียนดอกทานตะวันนั่นของแวนโกะคะ
 • อิอิ...กำลังรออยู่ว่าปีนี้จะมีดอกทานตะวันสีแดงให้เห็นหรือไม่..จะได้ไปช่วยทำประชาสัมพันธ์ให้ไร่นั้นนะคะ..

สวัสดีครับ ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พี่นารี

อ่านแล้วอยากแพ็คกระเป๋าไปทันใดครับ ...

ผมแปลกใจทานตะวันสีแดง ตามมาจากบันทึกของผมนะครับ ...สวยงามครับ

ไม่เคยไปเมืองลิงสักที...ต้องหาโอกาสครับ

 

 

P
 • สวัสดีคะคุณครูวุฒิ
 • ปลูกต้นไม้นี่เป็นความสุขตลอดชีวิตคะ
 • แต่อย่างวิ่งตามกระแส..ปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อยังชีพก่อน...อย่ากระโจนเข้าระบบเศรษฐกิจเลยทีเดียว
 • แล้วจะแวะไปเยี่ยมคะ..เสาวรสสุกหรือยังคะ
 P
 • คุณหมีเชอรี่ขา..อิอิดอกทานตะวันที่บ้านฉันบานทั้งวันทั้งคืนคะ
 • โอ้โหคุณหมีเชอรี่เก่งจัง..เจอดอกทานตะวันสีแดงด้วย..
 • แต่เอปีนี้ลุงเขาจะปลูกอีกมั้ยคะ
 • จะได้พาคุณมีเชอรี่..และพี่น้องชาวบล็อกไปเที่ยว..ดอกจะเริ่มบานสวยราวๆต้นเดือนพฤศจิกายนคะ
 • ดูภาพที่ถ่ายไว้ปีที่แล้วเรียกนำย่อยก่อนคะ..อิอิ
P
 • สวัสดีคะแอบไปเที่ยวกรุงเทพกับน้องเอกแล้ว..โอ้โห..กรุงเทพผ่านมุมมองของน้องเอกสวยมากคะ
 • อิอิ..เมื่อไหร่ว่างๆ..แวะมาลพบุรีบ้างสิคะ..มาช่วงงานฤดูหนาวๆสิคะ..มีคนรู้จักแถวๆนี้ไม่ใช่หรือคะ..อิอิ
 • สงสัยคุณขาต้องไปสืบแล้วล่ะค่ะ  ลุงจะปลูกอีกรึเปล่า  นี่ถ้าลุงปลูกทั้งสองสีสลับกันคงน่าดูนะคุณ
 • คุณขา..เมื่อกี้คุณหมีเชอรี่แอบตามคุณไปอ่านบันทึกของคุณเอกคะ...ตามหลังคุณไปติดๆ  ไม่เห็นล่ะซิ!
 • ทำไมคุณหมีเชอรี่ไม่เคยเห็นท้องฟ้าในกรุงเทพฯ สวยเหมือนในภาพที่คุณเอกถ่ายมาเลย  ทั้งๆ ที่อยู่ทุกวัน  หรือว่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานจนลืมมองท้องฟ้าไปก็ไม่รู้ซินะ  คุณเอกถ่ายภาพออกมาสวยจังค่ะคุณ
 • แต่ช่วงนี้ท้องฟ้าที่กรุงเทพฯ เป็นสีเทาหม่นค่ะ  ไม่ค่อยสดใสเลย
สวัสดีค่ะ khun naree จะขอรบกวนถามนอกเรื่องหน่อยค่ะ ถ้าจะ load microsoft ต้องload จากไหนค่ะ แล้วมีความเสี่ยงอะไรกับเครื่องไหมค่ะ
 • ได้ย้อนอดีตนั่งเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครู naree suwan .....เที่ยวคนเดียวไม่เปลี่ยวใจ..จริงๆ ค่ะ
 • เที่ยวลพบุรีแล้ว...ทำไมนั่งสงสารเจ้าไม้ขีดไฟก็ไม่รู้เนาะ....แอบรักดอกทานตะวัน.....เผาตัวเองเพียงแค่ให้เจ้าหันมาสักครั้ง...สักครั้งเถิด...ฮือฮือ..!!!!
 • สวัสดีค่ะ..

เคยมีน้องคนหนึ่งร้องเพลง "ไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวัน" ให้ฟังบ่อย ๆ เพราะ..อยากให้ความรู้สึกของเธอ

เศร้าเลย  TT_TT

 

สวัสดี ค่ะ่ k. naree อ่านแล้วเป็น km travel ดีค่ะ ว่างอยากให้ k. naree แวะมา ิbook fair ที่ศูนย์สิริกิต์ แล้วข้างๆศูนย์สิริกิต์ มีสวนเบญจฯสำหรับปั่นจักรยาน เดินเล่น ถีบเรือ มีให้เช่าเรือ เช่าจักรยาน ช.ม.ละ 20บาท ค่ะ ได้บรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆค่ะ ชวนที่บ้าน หรือชวนเพื่อนๆไปได้สบายเลยค่ะ

สวัสดีตอนค่ำๆครับคุณนารี

 • แอบมาเที่ยวลพบุรีรอบค่ำ  เห็นข้อความเตือนสติ....
 • ปลูกต้นไม้นี่เป็นความสุขตลอดชีวิตคะ
 • แต่อย่างวิ่งตามกระแส..ปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อยังชีพก่อน...อย่ากระโจนเข้าระบบเศรษฐกิจเลยทีเดียว
 • ครับ  สิ่งที่โคกเพชรกำลังทำ (ส่งเสริมชุมชนปลูกต้นไม้เชิงเศรษฐกิจตามหัวไร่ปลายนา) อยู่บนความพอดี พอเหมาะพอควร  พึ่งตัวเอง ทำแบบค่อยไปค่อยมา ทำไปเรื่อยๆตามกำลัง แต่ควรต้องทำด้วยความเอาใจใส่  ต่อเนื่อง และอิงธรรมชาติ(ไม่ใช่คอยพึ่งธรรมชาติ)ครับ 
 • รูปแบบที่ส่งเสริมไม่ใช่การลงทุนแบบเบียดเบียนตัวเองหรือหวังพึ่งคนอื่น  ดังนั้น  โอกาสในการขาดทุนจึงไม่น่าจะมี  ยกเว้นขาดทุนแรงงานและเวลา (ซึ่งอย่างหลังเนี่ย...ยังไงๆก็ต้องเสียอยู่แล้ว  แต่ถ้าไม่ลงมือทำ  ก็ยิ่งขาดทุนทุกเสี้ยววินาทีเลย)  ขณะเดียวกัน  หากมีอะไรที่จำเป็นต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือกลับลำ  ก็สามารถทำได้ทันที  เพราะไม่มีอะไรที่ต้องผูกพันหรือติดขัด  ดังนั้น  ขอให้วางใจนะครับ
 • ขอบคุณมาก  สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

         ผมอ่านบันทึกนี้แล้วเหมือนกลับไปตอนอยู่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เพราะผมเป็นมัคคุเทศก์อาสาสมัครนำชมพระราชวังนารายณ์  ผมเป็นเด็กหน้าวัง ครับ  บ้านอยู่ละแวกนั้น  เรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดเสาธงทอง  ผมอยู่ลพบุรีนานเกือบ 20 ปีครับ  ผมจึงเป็นเด็กเมืองละโว้แต่ดั้งเดิมทีเดียว เพราะฉะนั้นอ่านบันทึกแล้ว ความทรงจำเก่าๆ ก็พรั่งพรูออกมา  ขอบคุณจริงๆ ครับ สำหรับบันทึกนี้ 

P
 • คุณหมีเชอรี่ขา..นั่นสิคะ..น้องเอกเธอถ่ายรูปสวยมากคะ..ฟ้าสีน้ำเงินใสเหมือนอยู่ชายทะเลเลยคะเพราะเข้ากรุงเทพทีไรเห็นแต่หมอกมัวๆคะ...ไม่เคยเห็นเป็นเมืองสวรรค์สักทีคะ
P
 • คุณเบอร์เกอร์ขาแล้วจะตามไปคุยที่บันทึกคะ
 • ว่าทำไมเมนูไม่ขึ้นเลยจัดหน้าไม่ได้
 • ขอบคุณที่มาเที่ยวลพบุรีคะ
 • คุณขา..แวะมาดูตอนเช้าค่ะ  ทานอะไรรึยังคะ!  มีของมาฝากด้วยล่ะ Images%5b23%5d  หม่ำๆ ซะ  ท่าทางคุณงานยุ่งแน่ๆ เลย
P
 • สวัสดีคะคุณครูกัตจัง...แหมแอบเศร้าตามเจ้าไม้ขีดไฟซะแล้ว
 • ...ดอกทานตะวันเธอสวยแล้วยิ่งคะ..เธอรักพระอาทิตย์เท่านั้น...ไม่เหลียวมองใครๆเลยคะ.
 • ว้าเศร้าจัง...อิอิ
P
 • คุณต้อมคะ..ไม้ขีดไฟเป็นเพลงโปรดคะ
 • ชอบเนื้อหาเปรียบเปรยได้เห็นภาพ..เพราะดอกทานตะวันไม่สนใจใครคะ..หันไปทางดวงอาทิตย์เท่านั้น
 • ฟังแล้วไม่อยากเป็นไม้ขีดไฟคะ..น่าสงสารจัง
P
 • สวัสดีคะครูวุฒิ
 • เพื่อลดภาวะโลกร้อนต้องเริ่มที่ปลูกต้นไม้...ไปพร้อมๆการประหยัดพลังงานนะคะ
 • เริ่มปลูกตามกำลังเป็นการดีที่สุดคะ...
 • บัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องสำคัญคะ..ว่ารายรับพอค่าปุ๋ย...ค่ายา..ค่าดูแลรักษาหรือไม่..ชาวบ้านมักคำนวณ ต้นทุนไม่ถูกคะ..แถมต้องกู้เงินมาลงทุน..โดนกดราคาขายอีก
 • เฮ้อยิ่งฟัง ยิ่งเศร้า
P
 • สวัสดีคะอาจารย์ กรเพชร
 • จุดใต้ตำตอมาเจอมัคคุเทศก์อาสาสมัครนำชมพระราชวังนารายณ์  แถมเป็นเด็กหน้าวัง  คนลพบุรีซะด้วย
 • อาจารย์คะ...ลพบุรีเป็นเมืองประวัติศาตร์ที่มีชีวิตจริงๆคะ...เพราะชุมชนที่อาศัยปัจจุบัน..อาศัยอยู่บนเมืองเก่า...และดำรงอยู่ไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่เดิมคะ
 • โชคดีที่นี่เป็นที่ตั้งของสำนักงาน ททท...ด้วยนะคะ...
 • เรื่องเมืองลพบุรีเล่ากันวันเดียวไม่จบคะ..แล้วแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีมีกระจายไปเกือบทุกอำเภอนะคะ...
 • ตัวเองเป็นแค่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนผ่านมาเที่ยวลพบุรี..จึงไม่สามารถเสนอเรื่องราวได้ครบถ้วนคะ...
 • ไม่ทราบว่าใน..G2K..มีใครเป็นนักโบราณคดีตัวจริงที่เคยมาศึกษาเกี่ยวกับเมือง..ละโว้บ้างไหมคะ...อยากฟังในมุมมองของนักวิชาการด้วยคะ
P
 • คุณหมีเชอรี่ขา...ขอบคุณสำหรับอาหารเช้า
 • ..ที่บ้านตู้เย็นเสียคะ...มันไม่เย็นคะ..แต่ไฟในตู้เย็นติด..พึ่งมาสังเกตเมื่อเช้านี้เอง...แต่ใช้มาเกือบ 20 ปีแล้วเจ้าตัวนี้..รุ่นโบราณ พอๆกับเจ้าของเลยคะ
 • นี่กะว่า..บ่ายๆจะแอบย่องไปถอยตู้เย็นใหม่แล้วคะ....แหมเงินเดือนพึ่งได้มีอันต้องจ่ายซะแล้ว
 • ไม่เป็นไรคะ..ตู้เย็นเป็นของจำเป็น..แม้จะมีแต่น้ำแช่ก็เถอะนะ...ฮิฮิ
 • ติดตามมาเที่ยวเมืองไทย(ลพบุรี)ด้วยอีกรอบ
 • ได้ความรู้รอบด้านทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา เล่าเรื่องได้เยี่ยมมากครับ ขอชมด้วยความจริงใจนะครับ(ไม่ลับหลังนะนี่)
 • เป็นความรู้ที่นำไปสอนนำไปสอบก็ได้ ทั้งความรู้รอบตัวด้วยนะ
 • ทานตะวันหลากสีนี่ยอดมาก ไม่เคยเห็นที่ไหนมากก่อนเลย
 • หวังว่าคงมีความรู้ใหม่ๆ มาฝากต่อไปเรื่อยๆ นะครับ
 • ขอบคุณมาก
 • สวัสดีค่ะ
 • โอ๊ะ ๆ โอ๊ยยยย ความสวยของพระปรางสามยอด และดอกทานตะวันมันทิ่มตา อิอิ
 • ขอบคุณค่ะ สำหรับสาระดี ๆ ทำให้ได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
 • สวยมากเลยเมืองลพบุรี อยากไปจัง อิอิ
ไม่มีรูป
ประถม
 • สวัสดีคะอาจารย์ประถม..เป็นคนชอบหาข้อมูลคะ
 • แถมชอบต่อยอดความรู้ด้วยคะ..จะไม่เล่าว่าไปที่ไหนมาบ้างเท่านั้น...ชอบมาศึกษาต่อคะ..ว่าแต่ละสถานที่มีความสำคัญอย่างไร..ทำไว้เป็นแผนที่ความคิดของตัวเองคะ
 • บล็อกต่างจากไดอารี่ตรงนี้คะ..ที่เชื่อมโยงความคิดได้ทันที..แถมมีมุมมองจากท่านอื่นๆมาเป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้ตนเองด้วยคะ
P
 • สวัสดีคะคุณอ้อยควั้น
 • เมืองลพบุรีเป็นเมืองที่น่าสนใจมากคะ..เที่ยว วัน 2 วันไม่หมดคะ...
 • วันก่อนเห็นป้ายแว็บๆคะ..งานเทศกาลดอกทานตะวันบานแห่งแรกของประเทศ..จะเริ่มวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้แล้วคะ
 • ..แต่ถ้ามาช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะได้ ชมแสงสีเสียงที่วังนารายรณ์ราชนิเวศด้วยคะ...และจะเห็นคนลพบุรีแต่งไทยทั้งเมืองด้วยนะคะ
 • คุณขา..ของถูกและดีมีที่ไหน!  นั่นซินะ  คุณหมีเชอรี่พยายามหาเหมือนกันค่ะ  แต่หาไม่เจอสักที 
 • เอางี้! ยังไม่ต้องซื้อค่ะ  ตอนนี้ใช้กระติกน้ำแข็งแทนก่อนนะ  ใช้ได้เหมือนกัน...ha! ha!  จะแบ่งตู้เย็นที่บ้านให้ 1 ใบก็กระไรอยู่  ก็มะใช่ของฉันนี่นา 
 • ว่าแต่โบนัสที่ได้น่ะค่ะ ตก 0 ไปอีก 2 ตัวรึเปล่าคะ  อย่ามาอำกันเล่นเลย ได้โบนัสกลางปี  ปลายปีก็ยังได้อีกนี่นา  รวยนะคุณ  แบ่งมั่งซีคะ  ตอนนี้ฉันจน
 • หิวๆๆ
 • มีอะไรให้กินบ้าง
 • เอารูปคุณพี่อ๊อดมาฝาก
 • อันนี้
 • เหมือนไหม
 •   
 • คุณขา...คุณหมีเชอรี่ดั้นด้นหาตู้เย็นดีราคาถูกให้คุณได้แล้วน๊า  ที่นี่เลย
 • โบนัสเอาเก็บไว้เลยค่ะ  เอามาเลี้ยงขนมคุณหมีเชอรี่ดีกว่า  อยากกินแบบนี้ค่ะ  Images%5b85%5d
P
 • ..ขำกับรูปที่ อ.ขจิตให้..แหมพี่ยังต้องปลอมตัวอยู่นี่นา
 • ..เจ้านายพี่ไปงานKM ที่ มน.ด้วยดีนะที่พี่ไม่ไปไม่งั้นความแตกแน่
 • ท่านกลับมาคุยโม้เรื่อง KM ใหญ่เลย เราต้องทำบ้างนะ..แล้วมาลงที่เลขา(ไม่ใช่พี่รอดตัวไปอิอิ) เอ้อ เธอ เขียนบล็อกเผื่อฉันบล็อกนึงนะ
 • อ้าวเจ้านาย..แหมกะว่าเขียนเมื่อไหร่จะตามไปถล่ม..เอ๋ยไปช่วยเชียร์...ดันให้ลูกน้องเขียนบันทึกแทนซะนี่...แล้วKm ในตัวเจ้านายมันจะเกิดหรือคะ....
 • เจ้านายขา..ไอ้เจ้าตัวความรู้นี่มันเรียนแทนกันได้หรือคะ..ฮ่าฮ่า
P
 • อ้าวลืมดูนาฬิกา..สงสัยร้านขายตู้เย็นจะปิดซะแล้ว..คงต้องพึ่งกระติกน้ำแข็งแทนแล้วคะคุณหมีเชอรี่..โบนัสได้ 602 บาทจริงคะคุณ ทำงานเกินคุ้มแล้วนะนี่

สวัสดีค่ะ คุณ naree suwan

ตามมาอ่านเนื้อหาสาระดี ๆ  ค่ะ  และภาพสวย ๆ ค่ะ พอได้อ่านและดูภาพประกอบเหมือนกับว่าได้ไปเที่ยวเมืองลพบุรีเลยละค่ะ

 • คุ้นตามากๆ...แหววชอบไปทุ่งทานตะวันโดยเฉพาะที่เขาจีนแล ปีหลังๆ ทำไม่ไม่ปลูกก็ไม่รู้..
 • และก็จะมาบ๊าย...บาย..เพื่อไปเที่ยวบ้าง...(พักผ่อนกับลูกสาวและสหายค่ะ...)

สวัสดีครับ

 • ได้ไปเที่ยวเมืองไทยกับนักท่องเที่ยวเป้นอัดับที่ 51 ก็ดีใจแล้วครับ
 • ดูท่าจะรักการท่องเที่ยวจริงๆ ปีหน้าถ้าผมมีเงินพาเที่ยวสักวันนะครับอยากไปลพบุรีไปเยี่ยมเพื่อนที่ศาลพระกาฬ คิคิ
P
 • สวัสดีคะคุณครูน้องๆ อนุบาลเป็นอย่างไรบ้างคะ...
 • อิอิ..สอนเด็กยากพอๆกับสอนลิงนะคะ
 • ทานตะวันจะเริ่มบาน วันที่ 3 พฤศจิกายนนะคะ..เชิญมาเที่ยวชมได้คะ
P
 • สวัสดีคะคุณแหวว
 • ทุ่งทานตะวันที่สวยๆมีหลายที่คะ..เขาจีนแลก็เป็นที่หนึ่งคะ..ที่เวลาถ่ายรูปแล้วจะได้ภูเขาเป็นฉากหลังด้วยนะคะ
 • แต่เดี๋ยวนี้ต้องเช็คเวลาทานตะวันบานคะ..แต่ละที่จะบานไม่พร้อมกันนะคะ
P
 • สวัสดีคะอาจารย์โกศล
 • ขอบคุณที่แวะมาเที่ยวเมืองลิงคะ
 • ลพบุรีเป็นเมืองที่แหล่งท่องเที่ยวมากมายและไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะ
 • ลิงลพบุรียินดีต้อนรับคะ..อย่าลืมเอากล้วยมาฝากลิงนะคะ...
 • เดี๋ยวนี้ลิงกินแต่ขนม..จะป่วยและอายุสั้นเหมือนคนคะ
 • คุณมีตู้เย็นใหม่ใช้แล้ว  ไม่ต้องใช้กระติกน้ำแข็งแล้วซีนะ  แพงก็ต้องซื้อเนอะ  กลายเป็นปัจจัยที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้ซี  ..งั้น ฝากไอติมกล่องนึงนะคะ...ชอบกินจัง  แต่กลัวอ้วน  เอ๊ะ!  ยังไง
 • ของสะสมนี่บอกบุคลิกลักษณะผู้เป็นเจ้าของได้ดี  คุณก็มีแอบหวานด้วยนิดนึงนะเห็นสร้อยมีดอกไม้แปะมาด้วย  แต่นาฬิกานี่เท่ห์มากๆ ..ขอบอก

 

P
 • คุณหมีเชอรี่คะ...ยินดีรับฝากไอติมคะ
 • แต่อิอิ..อาจหายหมดก็ได้คะ
 • เอ..เจ้าไอติมนี่มันระเหยได้ไหมคะ..อิอิ

น่าอิจฉานะค่ะ มีแต่ที่สวยๆ รูปสวยมากค่ะ

ขอบคุณนะค่ะที่แวะมาเยี่ยม(กำลังใจชั้นเยี่ยมเลยค่ะ)

P
 Musa
 • ยินดีต้อนรับคุณ Musa คะ
 • อิอิ..เก่งจังหาฉันเจอแล้ว
 • อย่าลืมเขียนบันทึกบ่อยๆนะคะ
 • แล้วจะตามไปให้กำลังใจคะ

ยินดีด้วยนะคะ  ที่ไปเยี่ยมเยียนที่บลอก

 

เข้ามาบลอกนี้  ความรู้แน่นเอี๊ยดเลยนะคะ

 • สงสัยจะระเหยเข้าปากคุณน่ะนะ..555
P
 • สวัสดีคะคุณครูลำบู
 • เป็นไงคะ...บล็อกไม่ใช่เรื่องยากคะ
 • อิอิ..ต้องหมั่นซ้อม...และซ้อมคะ
 • เขียนบันทึกบ่อยๆนะคะ
 • แล้วจะเข้าไปอ่านคะ
P
 • คุณหมีเชอรี่ขา
 • ไอติมที่ฝากไว้มันระเหยได้จริงนะคะ
 • สสารมันย้ายที่ได้คะคุณ..อิอิมันย้ายเข้าไปอยู่ในท้องฉันคะ
 • ตอนนี้ตู้เย็นยังมีที่ว่างเพียบเอาของอร่อยๆมาฝากแช่ได้นะคะคุณ
 • ตามมาขอบคุณพี่อ๊อด
 • มากครับที่ไปทักทาย
 • นักเรียนคุณครูให้มื่อวาน
 • ตอนนี้หมดแรง
 • มีอะไรกินบ้าง
 • เอหรือคุณหมีเชอร์รี่กินไปหมดแล้ว
 • หิวๆๆเหนื่อยๆๆ
P
 • สวัสดีคะน้องขจิต
 • ..หายเหนื่อยหรือยังคะ
 • พี่แค่วิ่งตามไปเชียร์ยังเหนื่อยเลย
 • แล้วคนเดินไป เดินมารอบห้องจะไม่เหนื่อยได้ไงจ๊ะ
 • อืมตู้เย็นพี่ตอนนี้..มีแต่น้ำคะ...แช่น้ำใจไว้เต็มตู้คะ...อิอิแบ่งไปสักขวดได้เลยคะ
สวัสดีครับคุณnaree50   ขอบคุณมากครับ ที่แบ่งปันความรู้ที่ดีๆและมีประโยชน์มากตรับ

สวัสดีครับ

ขอสารภาพว่ายังไม่เคยไปลพุรีเลยแม้แต่ครั้งเดียว  แต่รับรู้ รับฟังถึงเรื่องราวอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ  ... สืบมาจนถึงประเพณีการเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

ส่วนเพลงทานตะวันนั้น... เป็นเพลงที่ชอบที่สุดอีกเพลงหนึ่งในชีวิต ...

ขอบคุณครับ

 • คุณขา  กำลังหาของไปฝากตู้เย็นคุณอยู่ค่ะ  ของอร่อยๆ กลัวจะเต็มซะก่อนนะซี
 • เห็นคุณเชียร์ blog น่าเหนื่อยแทนเลย  ระวังอย่าเผลอไปเชียร์ blog เจ้านายล่ะ  แย่เลย
 • ปกติเสาร์-อาทิตย์ไม่ค่อยได้ใช้คอมพ์เท่าไรค่ะ  ใช้ทีก็เป็นกลางคืน  พักสายตาค่ะ  ตอบคุณช้าไปหน่อย
 • วันนี้ออกไปซื้ออุปกรณ์ทำงานอีกแล้ว  เพิ่งกลับเมื่อกี้เอง  หิวๆๆๆๆ  เห็นมีข้าวคลุกกะปิวางไว้ให้บนโต๊ะอาหาร  ทานด้วยกันนะคุณ  พี่สาวคุณหมีเชอรี่ทำให้กิน  อร่อย %e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b4
 • ตามมากินข้าวคลุกกะปิคุณหมีเชอร์รี่
 • เราเอาbroken heart นี่เอาไปแขวนแถวบ้านคุณต้อมดีไหม
 • น้องต้อมไม่กินข้าวคลุกกะปิ
 • เธอบอกว่าเธอกลัวกะปิ
 • อิอิอิๆๆ

สวัสดีครับ
..................

เมืองลพบุรีเคยแวะไปเที่ยวช่วงเวลาสั้นๆ  นานมาแล้ว

นึกถึง  พระปรางค์สามยอด   ลิงลพบุรี และ ดอก

ทานตะวัน

แวะมาอ่านข้อมูลโดยละเอียด  ทำให้อยากไปเที่ยว

อีกสักครั้ง ครับ

ขอบคุณที่แวะไปแสดงความเห็นที่บล็อก ครับผม

สวัสดีครับ

คุ้นเคยกับลพบุรีพอสมควรครับ

ในฐานะเป็นมดงานเล็กๆในโครงการเขื่อนป่าสัก

 และทางรถไฟที่สวยที่สุด

มีญาติธรรมอยู่โคกสลุงด้วยครับ

เพลงทานตะวัน สุดยอดแห่งคำร้องครับ เคยนั่งฟังได้ต่อเนื่องทั้งวันจนเทปพัง

เจ้าไม้ขีดไฟฯ ก็ที่สุดแห่งการเสียสละเพียงเพื่อให้เธอหันมามอง แสนสุดซึ้ง ผมว่าฟังต่อเนื่องกับเพลงคุณตุ๊กที่ว่า" ท่ามกลางความเงียบงัน   กลับกดดันยิ่งกว่า.....ยิ่งซึ้งครับ

P
 • สวัสดีคะคุณเขียวมรกต
 • แอบไปขอกล้วยใข่ มาให้น้องลิงคะ
 • ลิงลพบุรีนี่กินทุกอย่างที่ขวางหน้า
 • แถมเปิดกระป๋องแบบที่ไม่มีฝาเปิดได้ด้วย
 • เคยไปงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงคะ แล้วเห็นลิงใช้ฟันกัดกระป๋องเปิดเอาอาหาร..
 • ตอนแรกกลัวคะ...กลัวเขาโดนกระป๋องบาดปาก..แต่ที่ไหนได้พวกเปิดแบบมืออาชีพเลยคะ
 • แต่อยากให้ลิงได้กินผักผลไม้มากกว่า..จะได้อายุยืนไม่เจ็บป่วยเหมือนคนนะคะ
P
 • สวัสดีคะ อ.แผ่นดิน แอบไปช่วยลงแขกดำนา..และเห็นหุ่นไล่กา ยุคใหม่ของ อาจารย์แล้วคะ
 • คิดถึงบ้านคะ..อาทิตย์หน้าต้องหาวันกลับบ้านสักวัน หน้าบ้านเป็นทุ่งนาคะ..ข้าวกำลังเขียว
 • กลับบ้านเที่ยวนี้ต้องมองหาหุ่นไล่กาแล้วคะ..ว่าหน้าตาเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้หรือปล่าวนะคะ
P
 • คุณหมีเชอรี่คะ..มีหนุ่มมาขอแบ่งข้าวคลุกกะปิด้วยคะ
 • อิอิ..ถ้าฉันมีพี่สาวที่แสนน่ารัก..แถมทำอาหารเก่งแบบนี้ต้องอ้วนแน่ๆเลย
 • ขอบคุณสำหรับอาหารอร่อย..วันนี้ มีผลไม้แช่ตู้เย็นแล้วคะ..ทั้งลูกพลับ แอ็บเปิ้ล มะดัน มะเฟือง..(มีคนให้มา..ฮ่าๆ)
 • แล้วจะเอาไปฝากพรุ่งนี้นะคะ
P
 • สวัสดีคะน้อง ขจิต
 • อิอิ...พี่เริ่มทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตามนโยบาย อ.เม้ง..และทำตาม น้องไงคะ
 • สนุกดีคะ..มีลุ้นว่าเขาจะตกใจหนีกระเจิงว่าใครเข้ามาป่วนหรือปล่าว
 • แถมใส่แว่นดำยืนกอดอก..ท่าทางไม่น่าไว้วางใจเลย..ฮ่าๆ
 • จริงๆนะคะ...กำลังใจจะช่วยให้บล็อกเกอร์หน้าใหม่...มีแรงจูงใจเขียนบล็อก
 • ตอนแรกที่พี่เขียน..พี่ก็มาแบบตัวคนเดียว..ถึงมีคนรู้จักคือ อ.หนึ่งก็เหอะ
 • ยังไม่เปลี่ยนรูปในหน้าประวัติคะ
 • อิอิ...กลัวเจ้านายจำได้...ที่ทำงานพี่ไม่มีใครอยู่ใน G2K สักคน..
P
 • สวัสดีคะ..เอ..เกิดเดือนสิงหาใช่ไหมคะ
 • ตามไปอ่านเรื่อง ทวนกระแส ตามกระแสแล้วคะ...ขอเลือกทางสายกลางก่อน
 • ตามไปที่ oknation ด้วยคะ
 • แต่งกลอนเพราะมากคะ
 • แล้วจะแวะไปคุยด้วยนะคะ
P
 • สวัสดีคะกลับมาจากพนมเปญ หรือยังคะ
 • โดนพายุบ้างไหมคะ
 • แถววังทองโดนหนักน่าสงสารคะ
 • อ้าวเคยมาอยู่ลพบุรี แถมมีญาติด้วย
 • ยังไม่เคยนั่งรถไฟที่ผ่านเขื่อนป่าสักเลยคะ
 • เดี๋ยวรอดอกทานตะวันบานเยอะๆจะไปลองนั่งสักครั้ง..เพราะเห็นในรูปแล้วเป็นเส้นทางที่สวยมากนะคะ
สวัสดีค่ะ khun naree suwan ตามมาขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆ และความมีนำ้้ใจที่มีเรา
 • ตามมาขอผลไม้ค่ะ  ขอมะเฟืองก็แล้วกัน  ชอบๆๆๆ ค่ะ
 • ตามสัญญาแล้ว  เอาของสะสมมาฝาก  ตามไปดูที่ blog นะคะ
 • Fruit02
 • ชอบมะเฟืองค่ะ  อร่อยดีค่ะ...มะเฟืองหวาน  เคยไปซื้อคนขายบอกว่ากินแล้วบำรุงเลือด  ทำให้ผิวพรรณดี  เลยซื้อใหญ่เลย 
 • มะดันก็เคยกินสมัยเด็กๆ  แต่เปรียวมาก  กินแล้วตาเป็นไม้บรรทัดเลยค่ะ
 • เห็นน้ำจิ้มกะปิแล้วน้ำลายหยดค่ะคุณ 

เพลง ดอกทานตะวัน

ยาม... ยามเมื่อรุ่งอรุณแจ้มฟ้า

ตื่นตา... เห็นตามแนวป่าอุราสำราญ

มวล... พรรณไม้ชื่นชูดอกงามพลิ้ว

เฉื่อยฉิว... สายลมวาบหลิวดู่ตระการ

แววไว.. สดใสชื่นฉ่ำ งามล้ำเจ้าดอกทานตะวัน

งามเย้ย... ดวงสุริยัน ทานตะวันใครสรรเรียกเจ้า

แสง.. สุรียส่องดอกทานตะวัน

ข้าฝัน... แสงสุริยันกำลังมาเยือน
เพลงยุคเก่า แต่ว่าไพเราะมากครับ...

สวัสดีครับ

              ผมไม่ได้ไปลพบุรีมา ๑๒ ปีแล้ว เห็นแล้วอยากไปเที่ยวจังเลย ขอบคุณครับ 

P
 • สวัสดีคะคุณเบอรเกอร์
 • แอบไปดูตัวหนังสือแล้วคะ
 • อิอิ..ใหญ่เบ้อเริ่มโดนใจคะ
 • แล้วจะตามไปที่บันทึกนะคะ
P
 • คุณหมีเชอรี่ขา..อิอิใจตรงกันมาก
 • ฉันเอาเจ้าผลไม้นอก(บ้าน)ไปฝากคุณพอดีเลย
 • เป็นไงคะ...ตาสว่างสะใจไหมคะ...เปรี้ยวเผ็ดได้ใจมากขอบอก
 • คุณสะสมของสวยๆทั้งนั้นเลยคะ
 • เจ้าของต้องสวยแน่เลยใช่ไหมคะ
P
 • สวัสดีคะคุณธวัชชัย ขอบคุณมากคะที่เอาเพลงมาฝาก
 • ..ยอมรับว่าจำไม่ได้ว่าเคยได้ยินหรือไม่
 • อิอิ..เพราะเป็นคนรุ่นใหม่คะ
 • แล้วจะลองไปค้นหาดูนะคะ..ว่าผลงานใครกัน นะคะ
P
 • สวัสดีคะคุณคำสุวรรณ์..ลพบุรีเปลี่ยนไปเยอะคะ
 • แต่ยังคงกลิ่นไอเมืองโบราณที่น่าสนใจนะคะ
 • ขอยืมรูปจานผลไม้คุณมาน่ะล่ะค่ะ ..คิคิ
 • วันนี้ไม่ต้องแอบงีบแล้วล่ะ  แค่มะดันอย่างเดียวก็ไปถึงเย็นเลย
 • ของสะสมของคุณหมีเชอรี่สวยเกินหน้าเจ้าของค่ะ  เกินหน้ามากเลยค่ะคุณ 
"เพลงดอกทานตะวัน" เข้าไปฟังที่ http://thaipoet.my-place.us/song.html นะครับ ผมอัปโหลดไปไว้ตะกี้เอง
P
 • คุณหมีเชอรี่ขาระวังท้องไส้ด้วยนะคะ
 • เดี๋ยววิ่งเข้าห้องน้ำทั้งคืนอย่าโทษกันนะคะ
P
 • ขอบคุณ คุณธวัชชัยมากคะ
 • อิอิ...G2K นี่ขอปุ๊บได้ปั๊บเลย
 • นำไปเพิ่มบนบันทึก..ให้ผู้อ่านได้ฟังเพลงดอกทานตะวันที่คุณนันทวัน เมฆใหญ่ร้องแล้วคะ..เพราะมากๆเลยนะคะ

สวัสดีครับ

       แวะมาทักทายครับ ได้ของแถมเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ของเมืองลพบุรีกลับไปด้วย  ขอบคุณมากครับ

สบายดีใหมครับ?

เจอหุ่นไล่กาแล้ว..

รบกวนบันทึกภาพมาแบ่งปันกันด้วยนะครับ..

ตามมาอ่านต่อค่ะ เรื่องดีมาก ค้นคว้ามาฝากกันหลากมุม ภาพก็สวยทุกภาพเลยค่ะ

ลพบุรีนั้นพี่ไปมาสองสามครั้ง ครั้งแรกที่ไปก็ประทับใจกับโบราณสถานมากเลยค่ะ

 • ตามมาขอบคุณ
 •  
 • อยากใช้ตัว a มากกว่าครับพี่อ๊อด
 • ฮ่าๆๆ
 • ทำไมคนที่ทำงานไม่มีใครเขียนบันทึกครับ
 • งง งง

P
 • สวัสดีคะคุณการิม...
 • ขอบคุณที่แวะมานะคะ
 • เอเขียนบันทึกหรือยังคะ
 • แล้วจะแวะไปเยี่ยมนะคะ

- ขอสุมาเต๊อะเจ้า...แวะมาหาละอ่อนหน้อยล่าช้าไป..

- บอกความลับ...ไปลพบุรีหลายครั้งแต่ไม่เคยไปเที่ยววังนารายณ์เลย...ภาพสวยม๊าก...มาก

P
 • อ.แผ่นดินคะ...เรื่องหุ่นไล่กาของอาจารย์...ที่กลายเป็นไม้แขวนกางเกงนี่...ทำให้เกิดข้อสงสัยนะคะ...ว่าชาวนายังเคารพพระแม่โพสพ...แผ่นดิน..ผืนน้ำหรือ ปล่าว....เกิดอะไรขึ้นกับความเชื่อของคนรุ่นหลัง
 • ตอนนี้ภาพที่มีอยู่เป็นรูปกองฟองในที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศคะ...คิดว่าหากมีข้อมูลเพียงพอก็จะเขียนคะ
 • อิอิ..ชอบหาข้อมูลก่อนที่จะเขียนเรื่องคะ...โดยใช้รูปภาพที่ตัวเองมีเป็นตัวตั้ง...ชอบเขียนเรื่องจากภาพคะ....
 • เป็นความรู้สึกแตกต่างนะคะ...ตอนมองผ่านเลนส์ขณะถ่ายภาพเราอาจจะแค่รู้สึกว่าสวย...แล้วถ่าย..ไปเรื่อยๆอย่างอัตโนมัติ
 • แต่เมื่อหยิบภาพขึ้นมาดูใหม่ทำให้ได้แตกยอดความรู้จากมุมมองเดิมๆที่ซ่อนอยู่นะคะ
 • งานเขียนไม่ค่อยถนัดคะ..เพราะอาชีพที่ทำอยู่นี่ต้องพูดวันละ  8 ชั่วโมง..เลยไม่ค่อยได้เขียน
 • พยายามศึกษาแนวการเขียนบันทึกจากหลายๆท่านและประยุกต์เป็นแนวของตนเองอยู่คะ...
 • ที่ไม่ได้เขียนบันทึกทุกวันเพราะเรื่องที่เขียนเป็นความสนใจส่วนตัวที่เหมือนเหรียญคนละด้าน....ที่ไม่เกี่ยวกับงานประจำที่ทำอยู่เลยคะ
 • กลับบ้านเที่ยวนี้ต้องไปเดินตามท้องนาแถวบ้านบ้างคะว่ามีใครทำหุ่นไล่กาบ้างไหม...แต่ดูเหมือนจะไม่เห็นหุ่นไล่กาผ่านสายตามาหลายปีแล้วคะ
P
 • อ.ขจิตขา..ทำไมช่วงนี้ใจลอยตอนเขียนบันทึกบ่อยๆ...คิดถึงใครอยู่หรือ ปล่าว
 • โอเรกอนนะยังอยากไปอยู่หรือไม่คะ..อิอิ
P
 • สวัสดีเจ้าพี่หล้า
 • เชียงใหม่หนาวแล้วก่อ
 • คิดถึงพี่ขนาด
 • อิอิ...เมื่อใดจะเขียนบันทึกอีกนะเจ้า
 • สวัสดีค่ะ
 • มนต์เสน่ห์ของเมืองโบราณกับดอกทานตะวัน นี้สวย และมีเสน่ห์จริง ๆ อิอิ
 • เลยต้องแวะมาชื่นชมความงามอีกรอบ อิอิ
 • คุณหมีเชอรี่มาซะเย็นเลย  เกือบจะกลับบ้านแล้ว  เกือบลืมแวะมาทักทายคุณค่ะ 
 • วันนี้ยุ่งเหยิงมาก  แถมจะต้องรุ่งริ่งแน่เลย  อยากจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ทันแล้ว  ต้องรีบกลับบ้านค่ะ  ฝนจะตก เดี๋ยวรถจะต้องติดแน่
 • แล้วจะเขียนเป็นบันทึกเล่าให้ฟังดีกว่า...ว่าคุณหมีเชอรี่จะรุ่งริ่งยังไง  คอยติดตามก็แล้วกันค่ะ
 • บายค่ะ
P
 • สวัสดีคะคุณอ้อย
 • ช่วงนี้ยังเคลียร์งานไม่เสร็จคะ..เลยยังไม่ได้เขียนเรื่องใหม่
 • ขอบคุณที่แวะมาสม่ำเสมอนะคะ
P
 • คุรหมีเชอรี่คะ
 • รอบันทึกฉบับใหม่อยู่นะคะ
 • อิอิ...ว่าโดนใครแกล้งมาน้า
 • มาบอกว่าวันนี้งานยุ่งๆๆ
 • ไม่มีเวลามาเลี้ยงลิง
 • ครูวุฒิเอากล้วยไปหมดเลย
 • สงสัยบวงสรวงยังไม่เสร็จ
 • สงสารคนเลี้ยงลิง
 • ฮ่าๆๆๆ
P
 • น้อง ขจิตขา
 • อิอิ..ช่วงนี้มีแต่คนยุ่งๆคะ
 • แล้วจะไปปายวันไหนคะ..
 • จะไปเยี่ยมน้องเอก..หรือไปหาใครกันคะ..อิอิ
 • แล้วจะรอลุ้น..เอ๋ยรอชมเมืองปายคะ
 • สวัสดีค่ะ คุณนารี
 • แวะตามมาขอบคุณค่ะ
 • อยากบอกว่า ว่าง ๆ แวะไปดูแลใจกันได้ที่
 • http://gotoknow.org/blog/agri-aoyyala02
 • เพิ่งเปิดใหม่ค่ะ  ยินดีจะช่วยรักษา 55
 • มาไม่ทันคุณเลย  กลับบ้านไปซะแล้วเดินทางปลอดภัยค่ะ  ว่าแต่บ้านคุณอยู่ที่ไหนคะ  ยังไม่รู้เลย
 • กำลังจะส่งเรื่องใหม่ลง blog พอดี  ฝนตกหนัก  net ใช้ไม่ได้ไปหลายชั่วโมง  เพิ่งจะเข้าได้เมื่อกี้นี้เอง  คุณกลับมาคงได้อ่านล่ะค่ะ
 • วันนี้รับเลี้ยงลิงแทนให้  สบายมาก  อ้วนพีแน่ๆ เจ้าลิงน้อย
 • วันนี้คุณไม่อยู่มาเลี้ยงลิงแทนคุณแต่เช้าเลย
 • ไหงลิงที่นี่ตื่นสายจัง  คุณหมีเชอรี่มาตั้งแต่เช้า  คุณลิงยังไม่มาเลย  หายไปไหนหมดเนี่ย
 • อุตสาห์หอบหิ้วกล้วยมาฝาก
P
 • สวัสดีคะคุณหมีเชอรี่
 • มารายงานตัวแล้วคะ
 • มาล่าช้าหน่อยเพราะเดินทางไกล
 • ฮ่าๆ...เอ...ลิงฉันหายไปไหน...
 • อ้อ...ไปนั่งผึ่งแดดที่พระปรางค์สามยอด
 • ฝนตกทุกวันคะ...ลิงเลยเป็นหวัด
 • ขอบคุณที่หอบกล้วยมาฝากลิงนะคะ
P
 • สวัสดีคะคุณอ้อย
 • แล้วจะรีบแวะไปเยี่ยมนะคะ
 • ขอบคุณมากครับพี่อ๊อด
 • ไปช่วยน้องสาวที่น่ารักคุณครูแอน
 • ทำค่าย English Camp
 • เป็นโครงการวิจัย ที่เคย ช่วย ผศ ดร เลขา ปิยอัจฉริยะ ทำ เป็นโครงการเดียวกับโครงการอบรมครูที่กรุงเทพฯที่โรงเรียนวัดปากบ่อที่พี่อ๊อดไปทักคุณครูไงครับ
 • อยากทราบว่าคุณครูและเด็กในภาคเหนือมีภาษาอังกฤษต่างจากภาคอื่นอย่างไร
 • น้องไปวันที่ 18-22 ตค
 • อาจออกเดินทาง 17
 • มีพี่เอก จากสถาบันพระปกเกล้าตามไปคุยกับน้องเอกปายในวันที่ 17
 •  ดร. แสวง ไปดูเรื่องน้ำ วันที่ 23-24
 • คาดว่าจะได้พบเครือข่าย ปาย เต็มเลย
 • พี่อ๊อดว่างไปด้วยกันไหม
 • ขอบคุณครับ
P 
 • น้องขจิตคะ...อยากไปปายด้วย
 • แต่พี่ติดภาระกิจที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นปีแล้ว
 • อิอิ...พี่เป็นพวกมองการณ์ไกลคะ
 • เลยไกลมากเลย..ฮ่าๆ
 • ไว้พี่จะรอลุ้นทางบล็อกนะคะ
 • อ้าวมีลุ้นด้วยหรือ
 • น้องขา..แล้วนี่ใครจะทำหน้าที่เชียร์บล็อกละคะ...เพราะช่วงนั้นพี่ก็ไม่อยู่เหมือนกันค่า
 • พี่อ๊อดจะลุ้นอะไรหรือครับ
 • ฮ่าๆๆๆ
 • รู้น่าคิดอะไรอยู่...
 • ไปทำงานจริงๆๆครับ ยิ้มๆๆ
 • จะเอาบันทึกขึ้นให้ดู
 • ใช่ๆๆแล้วใครจะช่วยเชียร์
 • สงสัยต้องไปบอกน้องมะปรางเข้ม เอ้ย มะปรางเปรี้ยวไว้ให้ทำหน้าที่แทนไปก่อนเนอะ
 • คุณกลับมาจากบ้านเร็วจัง  ไปวันเดียวเอง  นึกว่าจะไปสัก 2-3 วัน มีอะไรมาฝากคุณหมีเชอรี่บ้าง!  
 • วันนี้มาทักคุณซะเย็นเลย
 • ยุ่งๆ ค่ะ  ไม่ใช่เรื่องน้องหมานะคะ  ยุ่งเรื่องจองตั๋วเครื่องบินให้นายค่ะ
 • อะไรจะเดินทางกันมากมายขนาดนั้น  ตั๋วเต็มหมดเลย  ตั้งแต่เช้าเพิ่งจะได้ตั๋วเมื่อกี๊นี่เอง  แค่จองตั๋วก็เหนื่อยนะคะ  เหนื่อยใจค่ะ  ทั้งนายทั้งสายการบิน 
 • สักที่มั๊ยคะคุณ  ไปไหนดีคะ  เที่ยวเดียวหรือไปกลับคะ  วันไหนดี  ชั้นประหยัดหรือธุรกิจดีคะ  พอดีกว่า!  คิคิ

  

 • คุณหมีเชอร์รี่
 • ขอเที่ยวเดียว
 • ไปไม่กลับ
 • สำหรับเจ้านาย
 • อิอิอิๆๆ
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะตามมาขอบคุณ
 • และนำอาหารเจมาฝากค่ะ

P
 • คุณอ้อยขาขอบคุณสำหรับอาหารเจคะ
 • อิ่มกายและอื่มใจด้วยนะคะ
 • ขออนุโมทนาบุญคะ
P
 • ..น้องขจิตขา..
 • อย่าปล่อยให้พวกพี่.ป้า.น้า .อา..ลุ้นเก้อเน้อ
 • จะรอฟังข่าวดี...เอ๋ยรอดูบันทึกค่า
 • แหม....รู้แล้วอย่าเอ็ดไปใช่ไหมคะ..อิอิ
 • แหมไม่เชียร์น้องร่วมสำนักได้ไงก็ทั้งสำนักเทาแดง และ G2K ไงคะน้อง..อิอิ
P
 • คุณหมีเชอรี่ขา...
 • ฉันมีเครื่องบินส่วนตัวคะ
 • ไม่ต้องจองให้เมื่อย
 • โทรปุ๊บมารับปั๊บ
 • นี่ได้ยินเสียงติดเครื่องรอแล้ว...
 • อิอิ..วินมอเตอร์ไซด์ ปากซอยไงคะคุณแหมสงสัยไปได้
 • วันนี้คุณหมีเชอรี่ยังต้องปวดหมองกะเครื่องบินอีก 1 วันค่ะ  ยังไม่จบเลย 
 • ขอทดสอบสายตาคุณหน่อยนะคะว่า....รึยัง?  คุณอาจจะเคยเล่นแล้วก็ได้นะ...มาค่ะ
 • ห้ามใช้ฟังก์ชัน ค้นหา น

  เห็นตัว C ป่าววว (เป็นการบริหารสายตาที่ดีมาก)   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  เห็นกันหรือยังเอ่ยยย ไปดูข้อต่อไปกัน   หาเลข 6 นะจ๊ะ    9999999999999999999999999999999999
  9999999999999999999999999999999999
  9999999999999999999999999999999999
  9999999999999999999999999999999999
  9999999999999999999999999999999999
  9999999999999999999999999999999999
  9999699999999999999999999999999999
  9999999999999999999999999999999999
  9999999999999999999999999999999999
  9999999999999999999999999999999999
  9999999999999999999999999999999999
  9999999999999999999999999999999999

  เบ้าตายังไม่แตกกันใช่มั้ยย มาดูอันที่ยากสุดดีกว่า หาตัว N สุดๆเลยยอันนี้    

  MMMMMMMMMMMMM 
  MMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMNMMMMM
  MMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMM

  ปล.  ถ้าแก่แล้วจะหาไม่เจอ 5555...   

เอาดอกไม้ดินญี่ปุ่น (ทำเอง) มาฝากคนงามค่ะ http://gotoknow.org/file/gutjang/p_din.jpg

 

(เอ๊...ทำได้หรือเปล่านี่..มือใหม่)
....แง๊.....เขาทำไงล่ะ.....ทำไม่เป็นน่ะ (แทรกภาพ)

P_din 

โอ๊ยโหย......มาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่

เย้........เป็นแร้วววววว

 • ดอกไม้ดินญี่ปุ่น...ฝีมือหนูเองค่ะ
 • เอามาฝากคนงาม...
P
 • ครูกัตจังขา...โอ้โหกล้วยไม้สวยมากๆ
 • คุณครูเก่งมากคะ..ทั้งขุดดิน ทำเกษตร
 • แถมงานประดิษฐ์อีก...ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าการบ้านการเรือนก็ต้องเก่งด้วย
 • ...อย่างนี้สิคะ..ที่จะสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้
 • อยากไปเรียนด้วยจัง...แต่ครูขาอย่างฉันนี่ปั้นได้แต่พวกหุ่นยนตร์คะ...
 • เฮ้อทำไงก็ไม่รุ่งคะเรื่องแบบนี้...เคยลองปั้นแต่มันไม่เป็นดอกไม้...ครูที่สอนถามว่านี่มันดอกอะไร..อิอิดอกไม้พันธ์ใหม่มั้งคะครู...ฮ่าๆ
P
 • คุณหมีเชอรี่ฉันขอ ตั๋ว first class ที่นึง..ออกตังค์ให้ด้วยนะคะ
 • อิอิ...เอาอะไรมาเล่นนี่ เด็กๆคะ
 • เจอแล้วแหมฉันพึ่งอายุ 25 เองคุณลืมแล้วหรือ...ยังไม่แก่นี่...หาเองด้วยไม่ได้ให้ญาติข้างไหนช่วยด้วยละ
 • นี่ไงคุณ...เก่งมั้ยคะ...ฮ่าๆ

  OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO

  9999699999999999999999999999999999

  MMMMMMMNMMMMM

 • ว๊า!  คราวนี้แกล้งคุณไม่สำเร็จซะแล้ว  มาเจอคนสายตาดี  แสดงว่ายัง...
 • คราวหน้าไม่เด็กแน่คุณ  ha! ha! ha!

 

สวัสดีค่ะ

จะมารอจองคิวอ่านบันทึกใหม่ค่ะ  รออยู่นะคะ  ขอบคุณค่ะ

P
 • คุณหมีเชอรี่ขา...ดีใจที่ชอบคะ
 • แล้วน้องหมา 3 ตัวก็ไม่โดนหั่นขนซะเกรียนด้วย
 • เย้ไม่โดนเจ้านายดุแล้วใช่ไหมคะ
P
 • ขอบคุณๆสิงห์โตที่แวะมา
 • อิอิ..กำลังจะเขียนบันทึกใหม่คะ
สวัสดีครับ มีเพลง ดอกนกยูง มาฝากครับ โหลดได้ที่นี่ครับ  http://thaipoet.my-place.us/song.html
P
 • สวัสดีคะคุณธวัชชัย
 • พึ่งกลับมาคะ..หายไปหลายวัน
 • ตามลิ้งเข้าไปฟังเพลงที่นำขึ้นใหม่แล้วคะ
 • ขอบคุณนะคะ...ทำให้ได้ฟังเพลงเก่าที่แสนจะไพเราะและหาฟังยากอีกครั้ง
 • แล้วจะตามไปเยี่ยมที่บล็อกคะ
P
ทะเลดาว
เมื่อ ศ. 12 ต.ค. 2550 @ 14:00
419926 [ลบ]
 • ขอบคุณสำหรับ link ที่ส่งมาให้นะคะ  ชอบมากๆ เลยค่ะ
 • โดยเฉพาะเรือนเก็บอาหารกับหอประชุม
 • ภายนอก และภายใน  
 • สวยจัง  งานสภาปัตย์ภายในคล้ายๆ กับงานที่บาหลีเลยค่ะ  คุณหมีเชอรี่เคยเห็นบ้านที่บาหลีคล้ายๆ แบบนี้ล่ะค่ะ  สวยมากๆ ติดใจเลย  เสียดายที่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายภาพเก็บไว้ค่ะ
 • ขอบคุณนะคะ

 

ขอบคุณมากครับพี่ที่ให้เห็นภาพสวยมากเลยทั้งๆที่ไม่เคยไปแต่ก้อยากไปเมื่อเห็นภาพ

P
 • สวัสดีคะคุณอธิเทพ
 • ขอบคุณที่แวะมาเที่ยวลพบุรี
 • ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคะ
 • กำลังจะมีงานใหญ่ งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงไงคะเชิญมาชมได้คะ..วันอาทิตย์ที่ 25 นี้คะ..มาลอยกระทงที่นี่ก็ได้คะ เป็นลอยกระทงย้อนยุคของจอมพล ป. แล้วรุ่งขึ้นก็มาช่วยกันเลี้ยงลิง
 • อิอิ..ปีนี้เขาเลี้ยงแบบบาบิคิว..เสียบไม่ย่าง
 • เอ๊ยเสียบไม้ยักษ์คะ..เขาจะเอาผลไม้เสียบไว้
 • ตอนนี้กำลังรับอาสาสมัครถือไม้คะ
 • คุณสมบัติหรือคะ..ขอประเภท..ลิงไม่กลัว..
 • อิอิไม่กลัวลิงคะ
 • ขอบคุณนะคะที่นำภาพสวยๆ กับเกร็ดความรู้ด้านประวัติศาสตร์มาเล่าสู่กันฟัง ทำให้มองเห็นภาพไปด้วยเลยค่ะ
 • แล้วหนูจะรออ่านบันทึกต่อๆไปนะคะ
P
 • สวัสดีค่ะปางอุ๋งช่วงนี้คงหนาวมากแล้วนะคะ
 • แต่ที่นี่แค่เย็นๆเท่านั้นค่ะ
 • เมื่อวานเพิ่งมีงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงไป
 • อิอิ...ลิงชอบค่ะ...มีอาหารจากเชฟชั้นหนึ่งซะด้วย

อยากร้องแต่ร้องไม่เป็น

 • สวัสดีค่ะคุณป่าน
 • ขอบคุณที่แวะมาชมดอกทานตะวันนะคะ
 • ทายตะวันจะบานสวยเต็มท้องทุ่งช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะ

ผมชอบปราสาทหินมาก แต่ที่ปราสาทสามยอดนี้ผมไม่คอยสักเท่าไหร่ เพราะผมไม่ชอบลิง หรืออาจจะว่ากลัวก็ได้

ขอบคุณที่เขียนบทความดี ๆ ครับ

ขอบคุณคุณวาทิน ที่แวะมาเที่ยวชมปราสาทสามยอดนะคะ

ปัจจุบันปราสาทเหลือพื้นที่นิดเดียว เพราะถูกคนรุกคืบมาครอบครองพื้นที่

ตัวปราสาทเลยดูเล็กไปถนัดใจถ้าเทียบกับ ปราสาทหินพิมายที่ตั้งอยู่กลางเมืองเช่นกัน

เมืองละโว้ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ และเป็นเมืองของหนุมาน

จึงมีลูกหลานเหลน หนุมาน เต็มเมือง

ลิงที่ดุคือลิงตึกค่ะ ลิงที่ปราสาทสามยอดไม่ดุเท่าไหร่

แต่ถ้ามาเที่ยวต้องระวัง ไม่ถือของรุ่มร่าม

หากลิงแย่งของอย่าแย่งกลับเพราะจะถูกกองทัพลิงรุม

ลวะปุระ ยังคงน่าสนใจและมีเสน่ห์ที่เป็นเมืองโบราณที่มีชีวิตนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง